Dnem 1. března bylo zahájeno hlasování v anketě Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019.
16. ročník veřejné ankety je rozdělen do dvou kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Hlasování probíhá od 1. 3. – 31. 3. 2020.

Náš projekt byl nominován do kategorie Péče o kulturní dědictví. Hlasovat za něj lze dvěma způsoby: 

Elektronické hlasování:

Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci v každé kategorii. K úspěšnému hlasování je nutné vyplnit elektronický formulář a opsat číselný kód. Do e-mailové schránky, kterou uvedete ve formuláři, Vám bude zaslána informační zpráva a na základě jejího potvrzení (a opětovného opsání číselného kódu) dojde k započítání Vašeho hlasu do ankety. Bohužel se někdy stává, že informační mail padá do spamů, proto si, prosím, zkontrolujte i tuto složku, bez potvrzení Váš hlas bohužel nebude do hlasování započítaný.

Odkaz na link hlasování: http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/ příp. http://www.kr-vysocina.cz/pocinroku.asp

 Písemné hlasování:

Hlasování do Zlaté jeřabiny je možné také písemnou formou prostřednictvím hlasovacího lístku, který byl uveřejněn v únorovém čísle novin Kraje Vysočina společně se seznamem počinů v obou kategoriích – pouze originál hlasovacího lístku z novin Kraj Vysočina, které jsou distribuovány do poštovních schránek po celé Vysočině, bude započítán jako platný hlas. Vyplněné hlasovací lístky zasílejte na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „POČIN ROKU“.

 

DĚKUJEME ZA VÁŠ HLAS! :-)

 

Právě probíhá Výstava vzpomínky na Zahrádku

Výstava je přesunuta do Vlašimi. více info časem..

PŘIPRAVUJEME: 

sobota 18.04.2020  11:00 a 14:00     prohlídky kostela zajišťované NPU

sobota  20.06.2020  14:00 - 17:00     Zahrádecká pouť - setkání rodáků

neděle  02.08.2020  12:00 – 14:00    prohlídka kostela při pouti U Studánky

sobota  29.08.2020  18:00 - 22:00     HRADOZÁMECKÁ NOC

sobota  19.09.2020  11:00 a 14:00    prohlídky kostela zajišťované NPU

sobota  24.10.2020  14:00 - 17:00     DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ

sobota  12.12.2020  17:00                Předvánoční koncert (předběžný termín)

 

Vážení a milí přátelé Zahrádky,

s nadcházejícím koncem roku bychom vás rádi opět informovali o tom, co je nového v Zahrádce u Ledče nad Sázavou a našem Spolku. V roce 2019 jsme si připomněli 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce. Slavnostní mši k této příležitosti sloužil při Zahrádecké pouti 15. června biskup Mons. Václav Malý. Toto výročí jsme oslavili pořízením nového zvonu. více

 

Maketa nového zvonu

 

 

 

 

Vyhodnocení akce ČSOB pomáhá regionům: 

Díky pomoci vás všech a darům veřejnosti jsme se s projektem "Zvon pro Zahrádku" umístili na 2. místě se ziskem 99.400,- Kč, ke kterému získáváme navíc dar od ČSOB ve výši 40.000,- Kč! 
Celková částka na pořízení zvonu pro kostel v Zahrádce z této aktivity činí  139.400,- Kč. 

Děkujeme Vám všem za spolupráci a podporu! 

 ____________________________

Vážení přátelé,

Začátkem června byla spuštěna sbírka na zvon pro Zahrádku prostřednictvím ČSOB. Čím víc darů na tuto sbírku do 2.7. získáme, tím větší dar od ČSOB dostaneme. Dar se bude pohybovat v rozmezí 25 až 50 tisíc Kč. Abychom dar od ČSOB dostali, musíme prostřednictvím tohoto sbírkového účtu od veřejnosti vybrat minimálně 5000,- Kč. Více info zde...

 

____________________________

Z iniciativy paní Lenky Lhotkové bychom rádi realizovali projekt zakoupení zvonu do kostela v Zahrádce.

Zahrádka přišla o zvony již nejméně 4x. Při požárech v letech 1783 a 1850 a za obou světových válek (1915 a 1942). Po druhé světové válce byl na věži zřejmě jen zapůjčený zvon z ježovské zvonice, který se někdy kolem roku 1975 vrátil na své původní místo. V současné době při akcích pouštíme pouze jeho nahrávku z reproduktoru. Bylo by symbolické, pokud by se v roce 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce podařilo získat zvon nový.

____________________________

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří všem, kdo hlasovali pro zahrádecký zvon v anketě MÁME VYBRÁNO! 

Díky vašim 418 hlasům jsme získali 6. místo a to nám vyneslo 8 000 Kč!  

 

Restaurování vitrážových oken kostela, které nyní z veřejné sbírky hradíme, bude sice ještě nějakou dobu trvat, ale na účtu veřejné sbírky již máme dostatek finančních prostředků na úhradu za všechna okna i s finanční rezervou. Aktuálně je na účtu o cca 70.000 Kč víc, než je nasmlouvaná cena za opravu oken. Nyní bychom tedy zkusili získat potřebné finanční prostředky na výrobu zvonu.

Přesnou cenu zvonu zatím neznáme. Připravujeme podklady pro poptávku u výrobců. Malý zvon by mohl stát přibližně kolem 100.000 Kč, větší pak cca 350.000 Kč. Pokud bychom získali dostatečné množství finančních prostředků, bylo by pěkné instalovat i elektrické ovládání zvonů. Hlas zvonu by pak mohl oznamovat poledne a klekání v údolí Želivky každý den.

Finanční prostředky na pořízení zvonu budeme shromažďovat na účtu naší veřejné sbírky na opravy, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce č. 5399739001/5500. Pokud bude dárce chtít vázat využití svého příspěvku na nákup zvonu, může do zprávy pro příjemce uvést heslo "ZVON".

Dárcům můžeme vystavit potvrzení o daru, které lze použít jako doklad na slevu z daně z příjmu, nebo v případě darování větší částky můžeme uzavřít darovací smlouvu. Pokud by dárce chtěl, abychom jeho jméno zveřejnili (na webu, facebooku nebo i jen na nástěnce v kostele), musí k tomu dát písemný souhlas (postačí na e-mail pratele.zahradky@seznam.cz). Zveřejňování údajů o dárcích bez jejich souhlasu výslovně zakazuje zákon o veřejných sbírkách.

Uvítáme váš názor na projekt pořízení nového zvonu pro Zahrádku, jakékoli náměty a vzpomínky související se zahrádeckými zvony a zejména pomoc při sbírání finančních prostředků!

 

 

Vážení a milí přátelé Zahrádky!

Blíží se konec roku, kdy většina z nás bilancuje a plánuje na další období. Tradičně Vás při této příležitosti seznamujeme s aktuálním děním. Rok 2019 je pro Zahrádku výjimečným více..

Díky podpoře veřejnosti se na darovacím účtu akce "ČSOB pomáhá regionům" podařilo na opravu vitrážových oken kostela v Zahrádce shromáždit 82.671,-Kč, což je nejvíc ze 4 soutěžících projektů neziskových organizací v Kraji Vysočina. Získali jsme tak dar od ČSOB v nejvyšší možné výši - 50.000,- Kč. Celkově tedy máme z akce "ČSOB pomáhá regionům" k dispozici 132.671,- Kč, což nám umožní nechat opravit další okno s figurální vitráží.  

Všem, kteří přispěli a nebo nás jinak podpořili děkujeme!

Vitrážová okna v kostele v Zahrádce nechal z darů farníků zhotovit v secesním stylu P. Josef Toufar v roce 1944 u pražské umělecké huti sklenářské Jiřička. Tato firma, která stále existuje pod jménem Jiřička – Coufal, bude nyní provádět jejich opravu. Spolek Přátelé Zahrádky uzavřel smlouvu na postupnou opravu oken poničených zubem času a vandaly v 80. letech. Oprava bude zadávána postupně podle množství finančních prostředků získaných ve veřejné sbírce.

Finanční dar na opravu oken můžete zaslat na účet veřejné sbírky č. 5399739001/5500. Pokud zároveň zašlete na e-mail Pratele.Zahradky@seznam.cz souhlas se zveřejněním, uvedeme Vaše jméno spolu s výší daru a označením vybraného okna na našich webových stránkách. S památkáři projednáme možnost umístění trvalé tabulky se jmény dárců na vhodném místě v kostele. 

 

Na veřejnou sbírku „ADOPTUJTE OKNO“  
přispěli tito dárci

 

 

Zahájení sbírky 2015 - informace 

Na konci srpna 2014 byla dokončena oprava presbytáře kostela sv. Víta v Zahrádce. Restaurátoři z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci se Stavební hutí Slavonice provedli úpravu zazdívky barokního okna a omítek presbytáře, kde je největší část nástěnných maleb za 14 století, které byly vyčištěny a zajištěny již v předchozích letech. Náklady na opravu presbytáře v letošním roce činily 217 074,- Kč. Úhradou této částky budou vyčerpány finanční prostředky získané z veřejné sbírky na opravy a restaurování kostela v Zahrádce. Zbývá však zajistit ještě úpravu zákristie a kostelní lodi, obnovu elektroinstalace i další práce. Proto po vyřízení potřebných formalit Spolek Přátelé Zahrádky vyhlásí sbírku novou. 

Děkujeme všem za podporu a pomoc!

 

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na veřejnou sbírku na opravy a restaurování kostela sv. Víta v Zahrádce. Podle podmínek zákona č. 117/2001 Sb. musela být veřejná sbírka po 3 letech k 30.4.2013 ukončena. Do vyčerpání nashromážděných finančních prostředků není možno založit sbírku novou. 

 

_________________________________________________________________________________

Účel a číslo účtu našeho spolku:

Provozní účet sdružení  - 550567001/5500
Na tento účet přichází platby členských příspěvků a dary na činnost sdružení. Z tohoto účtu hradíme  náklady na pořádání výstav a koncertů v kostele a další náklady spojené s činností občanského sdružení

Účet veřejné sbírky -  5399739001/5500
Na tento účet přichází platby určené na opravy kostela sv. Víta v Zahrádce