Opis listiny krále Přemysla Otakara I. napsané v Humpolci 26. července 1219

 

Fotokopie z "Knihy privilegií kapituly Vyšehradské" č. 24, list 12, číslo XXIII, Praha, cca 1320

Kniha obsahuje opisy privilegií udělených Vyšehradské kapitule. Originál listiny se nedochoval. Tento opis je však považován za historicky věrohodný.

Národní archiv Praha

 

Překlad opisu listiny krále Přemysla Otakara I. napsané v Humpolci 26. července 1219

 

Otakar, z Boží milosti král Čech. Přejeme si, aby všem, kdo do této písemnosti nahlížejí, bylo známo, že jsme si z nezbytnosti na Vyšehradě přisvojili ornát, pročež a na naši památku Zahrádku s okolím se všemi příslušenstvími, lesy, vodami a dvorci zmíněnému kostelu jsme připsali.

Aby darování vesnice zmíněnému kostelu nemohl nikdo napadnout, poslali jsme své syny Václava a Vladislava, aby sepsali a obešli okolí se vším zmíněným příslušenstvím.

Proto jsme vydali tento list, opatřený naší pečetí.

Požádali jsme i svého milovaného syna Václava, aby toto potvrdil svým vlastním listem.

Dáno v Humpolci 7. srpna Léta Páně 1219

S námi na Moravě kardinál Gregor de Crescencio se sejde.

Svědkové:

Zlauko, nejvyšší komoří; Budivoj; Bohuslav, podkomoří; Markvart, nosič meče; Albert; Rudolf, jeho syn Petřík; Záviš, hodnostář kurie; Hroznata; Arnold, probošt vyšehradský; Benedikt, probošt litoměřický a kancléř; Bohuslav, děkan; Godšalk, kustos; Anselm, kanovník vyšehradský a mnozí další.

 

Listina z 21. prosince 1245

Papež Innocenc IV. potvrzuje vyšehradské kapitule věnování vsi Zahrádky, učiněné jí králem Přemyslem Otakarem I., aby odčinil odcizení jistého ornátu ze zlata a stříbra, zdobeného drahokamy.

 

Napsáno v Lyonu (Francie)

Fotokopie, latinsky, originál pergamen, připojena olověná bula; Národní archiv Praha

 

 

Překlad listiny papeže Innocence IV napsané v Lyonu 21. prosince 1245

 

Innocenc biskup, služebník služebníků Božích, milovaným synům, proboštovi, děkanovi a kapitule kostela vyšehradského, diecézi pražské, pozdravy a apoštolské požehnání.

(Protože o to byl požádán, papež vystavuje tuto listinu.)

Otakar, král Čech, ornát zlatý a stříbrný, perlami a drahými kameny ozdobený, ze své vůle vašemu kostelu odnesl. Zmíněný král, maje zbožně na paměti, že hřích není odpuštěn, dokud není napraven, na odčinění svou ves Zahrádku s tím, co k ní náleží, vstřícně vám věnoval do věčného vlastnictví.

Vašim prosbám nakloněni apoštolskou autoritou potvrzujeme a touto listinou vaše právo ke zmíněné vesnici dáváme na vědomí. Nikdo ať proti tomuto potvrzení neodporuje.

Dáno v Lyonu 12. ledna ve třetím roce našeho pontifikátu.

 

Listina z roku 1239

Filip, probošt vyšehradský a kancléř českého krále, prohlašuje, že ves Zahrádku obdržel od svých spolubratří kanovníků proti platu šesti hřiven stříbra ročně, že však řečená ves je společným majetkem kapituly a nenáleží statkům proboštským.

 

Napsáno na Vyšehradě

Pravděpodobně nejstarší listina týkající se Zahrádky, jejíž originál se dochoval

Fotokopie, latinský originál, pergamen, pečeť chybí; Národní archiv Praha