ROK 1960

 

Práce MNV

Připravovaná územní organizace vstupuje dnem 1.1.1960 v platnost, ale okresní národní výbory předají svou agendu až k 30.6.

     Jak již bylo v zápise minulý rok zaznamenáno, bude naše obce citelně poškozena a proto se rada MNV soustředí na zvelebení obce a místního JZD. Z těchto důvodů schvaluje ve své schůzi nové představenstvo JZD, jehož složení bylo uvedeno v minulém zápise. V dalších schůzích projednává zřízení vodovodu na Letnou, který bude budován jednak za pomoci kraje, jednak z doplňkového rozpočtu. Pomoc kraje v tomto případě bude problematická, protože se starý jihlavský kraj k převedené části nemá nový okres tvrdí, že dosud žádný převod nedostal. Rada MNV se však usnáší, že záležitost vodovodu vyřídí osobně s. předseda B. Cízner, s. Jar. Brož a s. St. Dvořák. Jmenovaní soudruzi potřebnou částku i dokumentaci získali a vodovod se bude stavět ve 3. a 4. čtvrtletí. Dále byl projednán nákup cementových rour na dokončení kanalizace a nedostavěných jímek. Na veřejné předvolební schůzi byly dále projednávány tyto akce: Oprava obecního domu čp.83, náklad 18 000 Kčs, hodnota včetně brigádnických prací 30 000 Kčs. Oprava budovy mateřské školy

5 000 Kčs, na stavbu školní dílny zažádáno o akci Z ve výši 25 000 Kčs. Oprava převzatých promítacích přístrojů pro místní kino 10 000 Kčs, dále oprava veřejného osvětlení, oprava budovy MNV a požárnických místností, dodání nových železných vrat ke škole a mateřské škole.

Volby

V rámci nové územní úpravy byly provedeny volby do nových národních výborů dne 12.června.

     Do místního národního výboru byli zvoleni tito soudruzi a soudružky: S. Boh. Cízner, s. K. Čech, s. Jar. Brož, s. St. Dvořák, s. Jos. Havlín, s. Jos. Pekárek, s. Al. Matouš, s. Zd. Miláček, s. Fr. Janák, s. Ol. Hýl, s. Jos. Dynda, s. Jar. Kohoutová, s. B. Veleta, s. Fr. Pipek a s. Jos. Hrubý. Za poslance ONV zvolena s. M. Žatečková a do KNV s. Fr. Hradecký.

     Ze jmenovaných poslanců byl zvolen s. B. Cízner předsedou MNV, s. K. Čech tajemníkem. Ostatní soudruzi převzali vedení těchto komisí: Finanční komisi vede s. Jar. Brož, zemědělskou komisi s. Al. Matouš, komisi plánovací s. Zd. Miláček, komisi stavební s. Jos. Pekárek, školskou a kulturní s. St. Dvořák, bezpečnostní s. Jos. Havlín. Jako administrativní pracovnice byla z ONV převedena s. Vl. Lhotková.

Nová rada projednala žádost o generální opravu školy, která nebyla od postavení r. 1909 opravena. Později byla projednána výměna kuchařek v mateřské škole. S. M. Dvořáková odchází na vlastní žádost, za ní nastupuje s. Vl. Ptáčková, vdova a matka 2 dětí. S. Beznosková ze „Zámostí“ t.j. část obce Sněta, která je oddělena do Zahrádky jen řekou, zatím co obec Snět je 2 km na kopci, byla povolena přípojka na zahrádecký vodovod.

     Podle návrhu s. uč. Nováka byly instalovány vývěsní skříňky do trubkového držáku ke vchodu do parčíku na náměstí. Úprava a ošetřování parku bylo svěřeno pionýrům zdejší devítileté školy, jejichž jméno parčík nese.

     V dalším jednání rady MNV byl schválen datum 12.12. jako den svodu dobytka do nového kravína, postaveného ze stodoly „Dolního mlýna“.

 

Rozpočet MNV


Předpoklad       

Skutečnost

 

Příjmy:323300 Kčs

Příjmy:400165,38Kčs

 

Vydání:323300 Kčs

Vydání:384347,94Kčs


 

Stále se musíme vracet k územním změnám, jimiž naše obce byla postižena. Přesto, že žádající obce odtržení z okresu Havlíčkův Brod neuspěly, ruší se v Zahrádce zdravotní středisko, lékař bude ordinovat jen odpoledne a zubař k nám bude dojíždět jen 2krát týdne. Pro zjednodušení budou občané z Vranice, Píště a Hořic jezdit k lékaři přes Zahrádku do Želiva.

     Rovněž  poštovní služba byla zúžena na poštovním úřadě v Zahrádce, protože do výše jmenovaných obcí bude jezdit poštovní automobil přes Zahrádku z Humpolce. Jediná škola touto úpravou netrpí, protože pro odloučené obce je nejbližší devítiletka v Senožatech a tam nemohou zmíněné děti přijmout, protože mají na škole internát z dětí rozrušených rodin. Přesto však vznikají potíže při rozmísťování dorostu, protože s námi ONV v Pelhřimově nespolupracuje. Někdy nám připadá, že na hranicích okresů nebo krajů jsou opravdu prkenné hradby, za které se s běžnou agendou nesmí.

Kulturní život

V rámci ledečského okresu jsme marně usilovali, abychom mohli jako středisková obec uspořádati oslavy 1.máje v místě. Průvod z Kovofiniše složený z dělníků, školních dětí a místních občanů se nám vždycky vydařil, ale jen k připraveným autobusům, které měly účastníky průvodu odvésti do Ledče. Po průvodu účastníci velmi prořídli a do Ledče nás jelo málo.

     První příležitost vyhověti našim snahám se nabídla teprve letos. Svoje návrhy jsme patřičně zdůvodnili na OVKSČ v Havlíčkově Brodě a tak se nám dostalo cti uspořádat důstojné májové oslavy. Vše dopadlo podle příprav. Předvečer 1.máje jsme uspořádali koncert na náměstí, promítání úzkých filmů u kostela a velký ohňostroj nad řekou. Ráno byli občané zbuzeni rozhlasovou hudbou, pak následoval průvod s alegorickými vozy a konečná manifestace s projevy, které vyslechlo 1200 lidí.

     Během roku byla sehrána dvě divadla Rudým kroužkem Kovovfiniše v Ledči a jedna opereta div. kroužkem z Jiřic u Humpolce. Dále byl předveden večer národních písní učit. smíš. sboru z Kutné Hory, 4 přednášky odborné, 2 večery s knihou, oslavy a besídky k MDŽ, 9.5. k VŘSR a jedna tělocvičná akademie. Mládež se veselila na 4 tanečních zábavách a společenské dění vrcholilo v 5 plesech, sportovním, mysliveckém, kováckém, hasičském a maškarním.

Výstavba v obci

Podle usnesení rady byly nakoupeny a přivezeny betonové roury na kanalizaci a započato s výstavbou školní dílny. Do konce roku se nám podařilo dílnu vystavět i s 1. poschodím a tuto zastřešit. Na stavbě pracovali 2 zedníci, řed. školy se školníkem B. Veletou a chlapci z 8. tříd. Chlapci pracovali velmi pilně a kromě běžných pomocných prací, jako bylo rovnání kamene pod beton, betonování podlahy a isolování základů, vydatně pomáhali zdít i když byli zedníky peskováni. Mohou se jednou svou prací chlubit.

     Rovněž vodovod na Letnou, o němž byla již zmínka, byl velkou částí prací občanů. Na hlavní trasu byl objednán lžícový bagr, ale potíž byla s tím, jak ho na tuto trasu dopravit. 20tunový kolos se pokusil vyjet po cestě za hřbitovem, ale cesta se trhala a byli jsme rádi, že vycouval na silnici. Druhé řešení poslat rýpadlo přes sokolské hřiště ztroskotalo na vysokých mezích a proto zůstal jen jeden přístup a to cesta na hřbitov. Tam jsme museli zbourat část rohu tarasu u Veselovy zahrady, zkopat mez a nakonec rýpadlo ještě shodilo velký balvan ze hřbitovní zdi. Konečně se na trasu dostalo a po rovině vyhloubilo rýhu 2m hlubokou a 1m širokou. Pak přejelo na Letnou, kde v práci pokračovalo. Svahy a dolíky museli překopat občanů. Přípojky si rovněž občané kopali sami. Hlavní potrubí pokládali instalatéři, kteří se nakonec nedohodli a konec potrubí v délce asi 150m pokládal pisatel se s. Vl. Příhodou, ale voda tekla. Na zahrabání rýhy byl pozván buldozer, ale ten pracoval opět jen na rovině a na Letné se porouchal. Proto zbylou část rýhy zaházeli opět občané ručně.

     V rámci drobné výstavby chat byla povolena stavba chaty Marušákových, která se vyvinula v pěkný skromný domek.

 

 

Pohyb obyvatelstva

Zatím ..... se narodilo letos v Zahrádce 8 dětí a na Horních Pasekách 1 dítě, zemřelo v tomto roce 5             občanů.

     12.července zemřel s. Jaroslav Hájek, ředitel zdejší školy v.v.ve věku 37 let.

     14.7. zemřela Anna Fialková, rozená Vasíková na Dolních Pasekách č.10 ve věku 80let.

     Koncem téhož měsíce zemřela ve věku 84 roků Marie Šušková, roz. Davidová.

     20.9. se s námi rozloučil Ant. Myslík, dlouholetý předseda místní školní rady, který se zasloužil ve 45 roce o zřízení tehdejší měšťanky. Dlouhou dobu vedl také místní hudebníky jako kapelník a pod jeho taktovkou hrála místní hudba i v Praze na plese zahrádeckých občanů. V poslední válce přechovával přes 2 roky hledanou studentku vysoké školy a byl ve spojení s podzemním hnutím, které bojovalo proti fašistům. Čest jeho památce.

     7.12. zemřela na Hor. Pasekách v čp.18 ve věku 82 roků občanka M. Zavíšková, rozená Venclíková.

Počasí

Leden byl dosti vlhký a sychravý, sněhu měl málo, ale zato 19 mrazů, z nichž největší byl 15.1. -24 oC.

     Únor byl začátkem mrazivý –9 až -19 oC. Později mrazy povolily, bylo sychravo s denními teplotami +4 oC, ku konci měsíce +12 oC.

     Březen měl 8 mrazíků do -6 oC. dne 17. a 18. silně sněžilo a 35cm vlhkého sněhu zůstalo ležet 10dní. Napadlý sníh způsobil mnoho polomů v lesích a znemožnil práci na polích. Přes chladné počasí přišlo 29.3. první bouřky.

     Duben byl chladný a sychravý se sněhovými přeháňkami a 4 mrazíky na začátku. V polích se začalo pracovat v 1.týdnu.

     Květen byl rovněž chladný s 1 mrazem 3.5. Chladné počasí způsobilo rozšíření spalniček a chřipky. Průběh chřipky v mnoha případech vážný a zdlouhavý.

     Květnová chladna přešla do června, který byl navíc velmi vlhký s častými bouřkami, které rušily senoseč.

     Červenec byl nepříjemně studený a deštivý. Sena se obtížně sklízela, obilí bylo ještě koncem měsíce zelené. Bylo tak chladno, že i koupání bylo nemožné. Teprve poslední 2 dny byly bez deště a teplejší.

     Srpen převzal deštivé a chladné počasí z července. Trvalé deště měly za následek rozvodnění všech toků a tak se zvedla i hladina Želivky o 3    m  nad normál jako v roce 1891. Byl z toho veliký chaos v povodí, kde, jak již zmíněno, je mnoho letních táborů. Tábory musely býti narychlo skládány, nebo odnášeny na stráně, protože se voda velmi rychle rozlévala. V družstevním vepříně v „Papírně“ museli vyklízet prasata oknem na zahradu Zamyslických. Do tábora u Bavorka přišla velká voda až v noci a děti byly vynášeny v košilkách ze stanů. Po vodě plavaly různé dřevěné nádoby, klády i metrové dříví, táborové záchody a utržené loďky. Příval odplavil i rybí osádku řeky, takže se bude řeka dlouho vzpamatovávat. Žně, které nastaly po polovině měsíce byly stále rušeny dešti a probíhaly velmi pomalu.

     V září, které začalo rovněž plačtivě, se počasí ustálilo až ve 2.třetině, ale žádná tepla nebyla. Žně končily až koncem září.

     Říjen byl sice teplejší, ale stejně deštivý, takže se okopaniny těžko sklízely.

     Polní práce přešly až do listopadu, který si s říjnem nijak nezadal. Byl poměrně teplý, ale mokrý. První mrazík –1,5 oC přišel v polovině měsíce.

     Prosinec byl také vlhký a sychravý. První poprašek napadl 13.12. a držel se. Od 24.12. přišly mrazíky -1 až -4 oC, vánoce byly bílé při -3 oC mrazu.

     Následkem vlhkého roku byla špatná sklizeň jak u zrnin, tak u okopanin. Žito špatně přezimovalo, bylo řídké a místy je museli zaorat. Pšenice, ječmen a oves byly průměrné. Brambory daly sklizeň podprůměrnou, ale řepa byla dobrá. Úroda ovoce byla nadprůměrná, lesních plodů však bylo málo, houby nerostly vůbec.

 


ROK 1961

 

Práce MNV

Ku konci minulého roku byla provedena řádná inventarizace obecního majetku. bylo zjištěno, že obec Zahrádka vlastní majetek v ceně 4 583 471,12 Kčs. Protože všichni funkcionáři usilují o rozkvět obce po všech stránkách, byli nemile překvapeni oznámením, že ONV vyškrtává z plánu generální opravu zdejší školy. Rada MNV pozvala na svou schůzi s. Peška, náměstka předsedy ONV, protestovala proti uvedenému kroku, ale bezvýsledně. Byla jen ubezpečena, že částka na generální opravu školy bude zařazena do plánů v příštím roce. Stejně se děje i s prostředky na výstavbu zdejšího kina. Promítací stroj je ve velmi špatném stavu, takže očekáváme, že nám bude co nejdříve předepsána náhrada za poškozený film. Promítání je přerušováno častými přestávkami a lidé do kina nechodí. To vše jen proto, že se místy na příklad ve Světlé nad Sázavou staví nadměrné kulturní domy, které nemohou býti ani v budoucnu využity. Tyto stavby odčerpávají všechny finanční prostředky okresu a na nás nezbude nic. Nám byly sice dodány zánovní promítací přístroje, jejichž generální oprava stála 10 000 Kčs, ale ty leží nevyužity proto, že nemáme peníze na adaptaci promítací kabiny. Dostali jsme pro tento účel 10 000 Kčs, ze kterých jsme zaplatili kolem 2 000 za dokumentaci na zavedení elektrického proudu. Když jsme chtěli postavit kabinu dobrovolnou prací přijeli soudruzi z kinofikace z Hradce Králové s tím, že musíme upravit kino důstojně jako středisková obec. Vyhotovili dokumentaci na potřebné úpravy a naúčtovali za ní kolem 8 000 Kčs. Dokumentace úprav zní na      98 000 Kčs a my jsme bez peněz a kino máme jak na zapomenuté vesnici, přesto, že jsme střediskovou obcí.

Sčítání obyvatel

Důležitou akcí v obci bylo sčítání obyvatel, domů a bytů provedené k 1.3. t.r. V Zahrádce bydlí 984 obyvatel, z nich 100 na Dolních a 174 občanů na Horních Pasekách a v Horách. Občané Zahrádečtí pracují převážně v místním podniku Kovofiniš,  menší část v zemědělství a v obchodech. Protože nejsou občané převážně dokázáni na zemědělství, nejde ani hospodaření místního JZD nijak volně kupředu. Dobytek je sice sveden v nové moderní stáji, ale dojivost je podle krmení. Za 1.čtvrtletí dluží JZD Zahrádka 7 474 l mléka, JZD na Horních Pasekách 8 391 l mléka, ale soukromníci, kteří mají asi stejnou zemědělskou výměru slouží více jak 18 600 l mléka. Nedodávku mléka JZD v Zahrádce zaviňuje také menší počet dojnic počtem 120 proti 126 v plánu.

Zemědělství

Když jsme se zastavili u zemědělské otázky, podívejme se blíže na vzniklá JZD a jejich hospodaření. JZD v Zahrádce znovu založeno 1958, hospodaří společně od r. 1959.

 


Výměra půdy v ha.

Výměra zem. půdy

Výměra orné půdy

počet zem. závodů

počet členů JZD

počet záhumenků

výměra záhum z. p.

výměra záh. orné p.

 

 

 

 

1959

230,30

176,15

60

72

60

32,40

25,71

 

 

 

 

1960

236,70

183,53

61

77

61

28,62

21,44

 

 

 

 

1961

236,70

183,53

61

77

61

28,62

21,44


 

Rozvrstvení závodů podle velikosti:

do 0,50ha,  do 2ha,  do 5ha,   do 10 ha,    do 15ha  r.1959

        2      7       38         12            1

Stáří družstevníků:

od 26 – 45 r.,      od 46 – 60 r.,         nad 60 r.

     11                   30                    8

 

Výše odměny na pracovní jednotku v roce:

    1959                    1960                1961

plán21,34Kčs.skut.12,73Kčs  12,90Kčs-12,30Kčs     15Kčs-11,44Kčs             


Zástavy dobytka:

krávy

ostatní skot

prasnice

prasata

koně


Produkce na 1ha zemědělské půdy:

 


 

mléko

hov. maso

vepř.maso

 

 

Záhumenkáři:

krav

prasat

drůbeže

 

 

 

1959

326,50l

76,80kg

46,15kg

 

 

1959

51

53

540

 

 

 

1960

316,50l

55,51kg

67,65kg

 

 

1960

55

51

637

 

 

 

1961

433l

45,66kg

71,72kg

 

 

1961

53

60

764

 


Soukromí zemědělci r. 1960

počet zem. závodů 91, počet členů v závodech 97

výměra zemědělské půdy 271,85ha, orné půdy 209,64ha.

Dodávka obilí stále splněna v JZD po oba roky 1960 a 1961 na 100% zatím co soukromí zemědělci dluží za r. 1961 250q obilí.

Dodávka mléka v JZD k 31.10. splněna je na 87,1% na plán 104 700 l dodán 91 212 l. Na celoroční úkol zbývá dodati 33 788 l , ale bude dodáno jen 17 000 l.

 

Dodávky živočišných produktů:                                                                                         

 

  

 

 

          plán 1960  skutečnost   plán  1961 skutečnost


mléko

vejce

hov.maso

vepř.maso

drůbež

 

 

 

 

104 400l

19 773ks

167,53q

166q

669kg

 

 

 

 

72 200l

14 030ks

126,63q

118,47q

580kg

 

 

 

 

127 750l

67 200ks

210,10q

235,40q

900kg

 

 

 

 

102 652l

28 638kd

108,10q

131,43q

760kg

 

 


Rostlinná produkce:

 

              plán  1960  skutečnost  plán 1961   skutečnost


pšenice

žito

ječmen

oves

len

mák

brambory

krm.okop.

pícniny

louky

zelí

 

 

 

 

 

25q

23q

-

22q

30q

6q

165q

300q

35q

35q

-

 

 

 

 

 

21q

18,5q

27q

19,4q

30q

7q

103q

400q

40q

30q

500q

 

 

 

 

 

24q

24q

25q

23q

31q

6,2q

180q

400q

45q

30q

440q

 

 

 

 

 

23q

21q

22q

26q

22q

2q

90q

150q

45q

30q

440q

 

I když se JZD snaží plnit své dodávky co nejlépe a soukromí zemědělci co nejhůře je v tom kus hanby pro veškeré zemědělství, které silně pokulhává za státní výrobou ve státě. Mnozí družstevníci si říkají: „Pole jsem dal do družstva, tak na nich nemusím pracovat“.Ale při odměňování se bouří, že za práci (kterou nevykonal) nic nedostává. Soukromí zemědělci opět naříkají, že nemohou stačit s výrovou na dodávky státu, ale nesnaží se nechat svoje děti doma v zemědělství a hledají pro ně i pro sebe, kde jakou cestu k úniku ze zemědělství. Časy se mění. Pisatel je pamětníkem dob, kdy se zdejší zemědělci hádali a soudili o každou mezičku a nyní zde leží ladem hektary zemědělské půdy.

Kulturní činnost

Do kulturního života v obci zapadly již tradiční oslavy 1. máje, které byly opět důstojné a letos zpestřeny veselým voláním školních dětí. K 9. květnu zahrály školní děti divadelní hru „Malý partyzán“. Z dalších oslav je třeba umístit besídku školních dětí k MDŽ, veselici k MDD, oslavu k výročí VŘSR a společnou tělovýchovnou besídku školní mládeže a Spartaku. Z přednášek byly navštíveny hlavně 4 přednášky odborné. Kromě veřejného zasedání rady MNV se školní mládeží byla v kině velká manifestace, na které promluvil poslanec KUV s. Gruntorád. Mládež se poveselila na 8 tanečních zábavách a 3 plesech, které tradičně pořádal místní Spartak. V místním rozhlase bylo uskutečněno několik zdařilých relací, k 25. únoru, žním a dni horníků. Zdařilé byly i besedy o knize uspořádané místními učiteli.

Výstavba obce

V rámci výstavby a zvelebení obce bylo započato se stavbou kanalizace „Na pohoří“ a konečně přikročen ku zbourání domku (zbořeniště) čp.73 pí. Samo...........ové, kde má v budoucnu státi požárnická zbrojnice. Přesto, že byl majitelce zbořeniště přidělen pěkný byt, musela býti vystěhována úředně.

     U školy „ Za kostelem“ bylo žactvem školy za vedení s. uč. V. Nováka zbudováno školní hřiště, které bylo později orámováno osázením topoly. Vlevo od silnice nad farou byl postaven nový rodinný domek Václavem Rojkou a přestavěn domek, v těsném sousedství prvého, Jos. Růžičkou. Jmenovaný občan se k nám přistěhoval z Kamen. Lhoty a koupil domek od nemocného důchodce Frant. Štěpánka. Lesní správa, řed. v Ledči nad Sázavou koupila v tomto roce dům od pí. Šimůnkové čp.161 a obydlila jej lesníkem s. Šankem. Pí. Šimůnková koupila proti škole domek čp.92. U „Dolního mlýna“ postavilo JZD mostní váhu pro svou potřebu. Lidová rybářská společnost zbudovala za čp.1 rybník „Požerák..........“ na pěstování rybí násady pro řeku. „Na Letné“ byla dostavěna Marušákova chata a postavena dřevěná chata uč. Fr. Kostky z Prahy, zahrádeckého rodáka. Další stavba chaty povolená Ing. Kv. Janíčkovi z ledečského Kovofiniše a Ant. Svobodovi, dělníku z Prahy, zahrádeckému rodáku. Při úpravě cest na náměstí bylo třeba přestavět a přemístit kamenný kříž stojící v cestě u kostela pod čp.     . Bylo jednáno s místním farářem, který přemístění kříže schválil, vytyčil nové místo pro kříž v parčíku u kostela a při přestavbě asistoval. Kříž byl přemístěn na útraty MNV pomocí autojeřábu.

     V rámci socializace obchodů a hostince byla u „Rokosů“ v čp.       zřízena samoobsluha a vyvlastněn hostinec čp.   „U Horkých“ a hostinec čp.    „U Lhotků“. Majitelé zůstávají i nadále u vedení podniků.

Pohyb obyvatel

V tomto roce se narodilo v Zahrádce 12 dětí a 1 na Horních Pasekách.

V Zahrádce zemřelo 5 občanů a 3 občané na Horních Pasekách. Ve věku 81 let zemřel Fr. Olišar, obuvník, vdovec, dlouholetý pracovník v obecní radě a místní Kampeličce. Ve věku 58 roků zemřel Jaroslav Dvořák, snětský rodák, zemědělec – družstevník z čp.88. Ve věku 81 let zemřela Bož. Machotková, roz. Šenfluková ze 25. Anna                        , roz Časarová ve věku 74 roků. Nejmladší ze zemřelých byla pí. Krčíková z čp.3, roz. Tomková. Byla matka dvou dětí, které opustila ve věku 17 roků.

     a Horních Pasekách zemřela Ant. Rýdlová, roz. Vondrová, ve věku 83 roků, Frant. Par, obuvník ve věku 74 roků a Ant. Vondra, rolník ve věku 88 roků.

Rozpočet MNV na r. 1961

plánovaný rozpočet: příjmy 340 200,-   Kčs, vydání 358 420,-   Kčs

skutečný   rozpočet: příjmy 369 926,77 Kčs, vydání 345 392,18Kčs

Volba soudců z lidu

Při rozhodování našeho soudnictví je třeba, aby se soudnictví zúčastnili zástupci našeho lidu. Proto byli zvoleni dne 3.12. soudci z lidu a to: Fr. Janák, předseda JZD a Karel Rojka, dělník z Kovofiniše.

Přehled počasí

Letošní rok začínal mírně. 4.1. byly dokonce +3 oC a odpoledne pršelo. Do 8.1. byly jen mírné mrazy a od 9. –11. byla obleva. Do 19.1. se však ochlazuje i když je přes den jasno. 23. a 24. sněží ale napadlo jen 3 cm sněhu. 27.1. udeřil mráz -19 oC a všude bylo plno jinovatky. Do konce měsíce bylo větrno, ale 31.1. byl krásný teplý den.

     Únor začal počasím kolem 0 oC, 5.2. sněžilo a 7.2. byla všude ledovačka. 9.2. začalo tání s deštěm a 10.2. odešly ledy, které pod „Pěknicovou skalou“ vytvořily zástavu. 11. – 13. bylo oblačno a studený vítr. 14.2. se ozval prvně skřivánek. 15.2. bylo od 7,40 do 8,50 hodin úplné zatmění slunce, které končilo v 10 hodin, jak bylo slunečno a teplo. 19.2. sněžilo, 20. – 26. polojasno. 20. bylo jarní počasí a 21.2. jsme přivítali první špačky. 28.2. hořící východ předpovídá srážky. V tomto měsíci přes celkem příznivé počasí řádila chřipka a proto byly školní pololetní prázdniny prodlouženy do 18.2.

     Jaro se valem hlásí i když počátek března má sněhové přeháňky. 5.3. je odpoledne 11 oC a bezvětří. Ranní mrazíky sice trvají, ale přes den stoupá teplota, 6.3. dokonce večer na +17 oC. 10.3. začínají polní práce za slunečného počasí, 13. a 14. prší. 19. – 22. jsou sněhové přeháňky. 26.3. zlepšení do 30. sněhové přeháňky, ale 31. je krásný teplý den.

     Duben se ohlásil přeháňkami. Od 4.4. se vyjasňuje a 5.4. je již 14 oC ve stínu. Do 14. je pěkně, slunečno až 23 oC, ale pak 15.4. a 16.4. jsou bouře s kroupami. Od 17. do 20. je chladno, oblačno, později se otepluje. 21.4. rozkvétají stromy. 24.4. je velký vítr, ale konec měsíce je pěkný a teplý. 24.4. se ozvala prvně kukačka.

     1. května nás přivítal chladnem a deštěm, které trvá až do 13.5. Teploměr ukazuje přes den jen   10 oC. 15.5. je ráno mráz -2 oC. Druhá polovina měsíce je chladná a počasí se lepší teprve koncem měsíce.

     Červen začíná teple. 1.6. je 24 oC. 2.6. při 15 oC začínají sena. 3.5. ráno prší při 12 oC. 5. a 6. jsou bouřky, které trvají až do 17.6. 18. a 19. je horko, 20.6. oblačno a chladno. Od 21.6. je krásně až do konce měsíce i když 22.6. je bouřka s lijákem.

     První byl chladný a deštivý a jen asi 10 dní bylo pěkných. Žně pokračovaly za špatného počasí a byly velmi obtížné. Teprve koncem měsíce se počasí zlepšilo.

     Krásné počasí přešlo z konce srpna na září a trvalo až do 28.9. i když bylo 3. a 5. přerušeno bouří a 7.9. deštěm. První déšť přišel až 29.9. a 30. bylo zataženo. V krásném počasí s dokončují žně, které opravdu skončily až 4.10.

    Říjen přebírá pěkné počasí, které trvá do 18.10. 19. – 21. prší a 22. se ukázal první mrazík. Koncem měsíce je opět pěkně a teplo.

     Listopad začínal pěkně, ale již 4. přichází mokrý poprašek. V Ostravě napadlo dokonce 30 cm sněhu. Plískanice trvají ještě 5.11., ale od 6. do 10. je hezky a sucho. Do 14. poprchává a je oblačno. Od 15. do 24. je hezky a sucho, ale 20. přišel mráz -5 oC, 22. dokonce -8 oC. 25. prší a nastala ledovačka. Do konce měsíce přes ranní mrazíky je hezky.

     Začátek prosince je teplý a hezký 4.12. naměřeno 15 oC. Takový začátek prosince nebyl podle novin přes 100 let. 5. začalo sněžit a 7.pršelo se sněhem. Od 8.12. jsou mrazy do 17., kdy poklesla teplota na -20 oC. Mrazy trvají až do vánoc, kdy nastává zmírnění až -2 oC koncem měsíce.

Důležité události

V lednu se dokončuje vodovod k čp.168 a na „Letné“ buldozer zahrnuje výkop vodovodu, svahy zaházeli občané. S únorem mají JZD dobírku „ na pracovní jednotku dostávají 9,-Kčs v hotovosti a naturálie za 4,50Kčs. V březnu bylo provedeno hloubkové rentgenování veškerého obyvatelstva. 10. dubna má JZD zaseto a 24.4. začíná sázet brambory. Začátkem června začínají sena. Kdo si pospíšil měl seno suché, později pršelo. Žně začaly v 2. polovině července, ale končí až 4.10.

     Celkově možno říci, že bylo jaro i podzim pohodlné pro všechny polní práce, které proběhly za pěkného počasí. Úroda obilí byla průměrná, sklizeň brambor dobrá. Horší to bylo s ovocem, protože byl květen chladný a květy nebyly oplodněny. Rovněž lesních plodin a hub bylo málo.

 


ROK 1962

 

Práce MNV

MNV pracuje ve stejném složení do voleb, jen za zemřelého s. Aloise Matouše byl zvolen 24.6. v doplňovacích volbách s. St. Med, mistr z místního Kovofiniše. Předsednictví zemědělské komise přijal člen rady MNV s. Fr. Janák, předseda JZD. V počátku roku probíhá opět jednání o kino a elektrifikaci Horních Pasek. K jednání na kraj. národ. výbor do Hradce Králové je vyslán rada MNV s. Fr. Janák, s. St. Dvořák a s. Jos. Pekárek. Mají dojednat stavbu kabiny kina a uspíšit elektrifikaci. Obojí záležitost projednali, ale jen elektrifikaci úspěšně. Na stavbu kina nejsou peníze.

     Další soudruzi z rady se starají o nákup betonových rour a dokončení kanalizace na „Pohoří“. Roury jsou zajištěny na 3. čtvrtletí.

     Protože opět vyvstala otázka přehrady na Želivce, byla svolána porada obcí ze zátopového pásma k jednání na ONV v Havlíčkově Brodě. Před touto poradou se sjeli soudruzi z MNV nejen  okolních obcí, ale přizvány byli i Dol. Kralovice, se kterými na okrese Benešov nebylo jednáno. Jmenovaní zástupci se usnesli na stejném postupu s tím, že budou žádati o zajištění společného sídliště pro všechno obyvatelstvo postižených obcí. Porada na ONV, na které byly jmenované požadavky předneseny bylo 16.7., ale konečné rozhodnutí o stavbě přehrady má projíti ještě jednáním vlády.

     Protože komunální středisko nemá pro zámečnickou dílnu pracovníky a dílna truhlářská je ve špatném stavu, bylo jednáno s družstvem Stavba o převzetí těchto dílen. K dořešení však nedošlo pro nezájem družstva Stavba. Z komunálních služeb byla vyňata jen holírna, která byla předána komunálním službám v Dol. Kralovicích. Jmenovaný podnik dodal pro holírnu dvě mladé dívky, které pracují ku spokojenosti všech občanů.

     Z dalších činností MNV je třeba vyzvednouti úsilí na získání potřebných financí na generální opravu zdejší školy. ONV nám konečně přiřkl částku 80 000Kčs, která bude eventuelně o několik tisíc zvýšena. Kolik toho za 80 000 Kčs ve škole uděláme poví až konečný výsledek v roce 1963.

     Během konce roku byl opraven místní rozhlas tak, že dřevěné sloupy byly nahrazeny nástřešáky a konsolami a byl zvětšen počet reproduktorů. Celková oprava stála 16 000 Kčs. Jako nutná oprava byla provedena oprava a přeložení střechy MNV za 5 000 Kčs a havarijní oprava místnosti mateřské školy za 10 000 Kčs.

     V poslední chvíli před zámrzem jsme zasadili 120 okrasných stromků ( černých hlohů, bílých jasanů a červených buků) na náměstí a podél silnic. Zasazení provedli z části žáci naší školy, z části předseda MNV s. B. Cízner se s. tajemníkem K. Čechem a jen velmi málo občanů.

     Začátkem 3. čtvrtletí staví konečně Hor. a Dol. Paseky elektrické vedení. Konečně se tato dávná vymoženost dostává i těmto opomíjeným občanům. Začátkem prosince 5.12. bylo slavnostní rozsvícení. Šťastní obyvatelé Pasek pozvali na tento den kde koho. Slavnost s bohatým pohoštěním a pěknou zábavou se vydařila. Tento konečný slavný den byl uspíšen i vydatnou pomocí všech tamních obyvatel, kteří na pomocných pracích odpracovali závazky k XII. sjezdu KSČ.

Zemědělská otázka

Jak se nám daří práce na MNV, tak doufáme i v lepší práci JZD. V Zahrádce nastoupil jako předseda JZD s. Fr. Janák a na Hor. Pasekách rolník Jos. Vondra. Práci a plnění porovnejme proti minulému roku.

 

 

 

 

 

Plnění dodávek do konce května:1961                        1962

mléko                      24 580 l                     30 695 l

mléko záhumenkářů           9 067 l                     10 396 l

vejce                    24 500 kusů                 26 589 kusů

vejce záhumenkářů        27 867 kusů                 18 211 kusů

hovězí maso                  51,98q                       68,90q

vepřové maso                 19,77q                       42,20q

 

Situace se lepší, ale členové budou ještě delší čas doplácet na špatné hospodaření předešlých roků. Obilí je splněno na 100%, ale brambory jen na 72% a proto odměna na pracovní jednotku klesne na 6,-Kčs.

     Jako přidružená výroba JZD byl otevřen pískový lom na poli Vránků. Vránkovo hospodářství leží více na katastru obce Hojanovice, okr. Pelhřimov, ale je těsně u hranic našeho katastru. Když jmenovaný hospodář žádal o přijetí do hojanovického JZD byl odmítnut a proto se přihlásil do našeho JZD. Na pozemku tohoto hospodářství byl odkryt zmíněný písek tak, že buldozer shrnul 20 cm ornice. Po písku, která je uložen ve vrstvách různé hrubosti ( náplav řeky) je čilá poptávka a proto je prodáván 10 – 12 Kčs za 1. Odkrytých cca 2000 m3 bylo již letos odvezeno.

     Máme-li posoudit zemědělství v naší obci celkově, pak se musíme zmínit i o soukromých zemědělcích, kteří jak jsme poznali z minulých zápisů mají stejnou výměru zemědělské půdy jako družstvo. Hospodaření je však většinou úpadkové a z toho vyplývají veliké nedodávky, jimiž se zabývá stále rada MNV a v konečné fázi i prokurátor.

Výstavba obce

Protože si mnoho našich občanů dnes může dovolit zlepšiti své obydlí přestavěním světnic, chlívů na světnice, pořízením koupelen a prádelen, povoluje rada MNV běžně tyto úpravy po předchozím vyšetření poměrů stavebních a sousedských,  stavební komisí při MNV. Úprav je mnoho a je přání nás všech, aby lidé bydlili co nejlépe.

     Z naší obce se stává stále vyhledávanější rekreační středisko s čistou Želivkou, na které je mnoho letních i trvalých táborů a chat. Letos byla povolena stavba chaty s. Jos. Kluchovi z Chomutova a s. Jos. Augustovi z Prahy. Parcela na chatu byla také přidělena pí. Klimešové z Prahy.

Kulturní činnost

K nejslavnějším dnům obce patří májové oslavy, které mají sice krátkou, ale dobrou tradici. Jako každoročně stavíme slavobrány a pořádáme slavnostní ohňostroj a průvod. Ostatní kulturní činnost probíhá v přenáškách, kino představeních, tanečních zábavách a plesech. Tak bylo uspořádáno 8 přednášek s rozličnými tématy, ale účast byla malá. Rovněž dětské besídky, divadla a kino jsou špatně navštěvovány, ať děláme sebevětší propagaci. Příčiny vidíme v tom, že ze 136 obydlených domů má 62 domů televizi. Tento nový kulturní prostředek se v naší obci rozmohl velmi rychle. Občané vidí většinou opravdu kvalitní filmy a divadla, slyší dobře přednesené odborné přednášky a přitom sedí v domácím pohodlí a ne ve špatně vytopeném, nebo nevětraném a hlučném kině. Ze  zábavních podniků se ještě udržují taneční zábavy a plesy, ale i jejich počet musel býti omezen.

     V červenci jsme uspořádali malou domácí slavnost ku 100. výročí narození občanky Anny Kopecké. Jmenovaná stařenka se dožila tak vysokého věku v plné svěžesti a měla velkou radost z dárků odboru sociál. zabezpečení, MNV, VŽ a srdečných přání pionýrů naší školy. (Připojené fotografie). Na tuto slavnost přijel i jediný syn Raimund Kopecký, 78 letý úředník z Vídně. Byl velmi překvapen našimi pozornostmi a dary. Podivoval se péči našeho socialistického zřízení o staré lidi a nemohl pochopit rozdíl mezi našimi domy pro přestárlé občany a dřívějšími chudobinci.

     Zmíněná stařenka se narodila 23.7. v Modletíně u Chotěboře jako nemanželská dcera služebné u sedláka. Její mládí bylo trudné, protože se otec k dítěti neznal a matka je u sebe míti nemohla. Byla proto vychovávána u babičky v  Rejčkově. V 7 letech již dělala u sedláka jako husopaska, v 10 letech obstarávala 4 kusy dobytka a v 11 letech byla poslána do služby k řezníkovi Soukotkovi do Ledče nad Sázavou. Zde pracovala jako služka do svých 13 let, kdy odjela do Vídně za matkou, která se zatím provdala za tkadlece. U matky ale mnoho místa nebylo, protože ve světnici kromě rodičů a dvou dětí byl ještě tkalcovský stav. Proto odešla znovu do služby. Od 16 let pracovala jako 6ehlířka košil, jak sama uvedla, „ košil na tvrdo“, což je práce velmi namáhavá. Že se tehdy s dělníky nemazlili je vidno ze stařenčina dalšího vyprávění. Pracovalo se od 5 hodin ráno do 9-10 hodin večer, v neděli od 5 ráno do 12 hodin v poledne. Jen v neděli měla volno do 4 odpoledne. Za práci dostávala 7 zlatých měsíčně. Není divu, že při chatrné stravě začala za 14 měsíců plivat krev. Odešla proto z této dřiny a 5 let potom spravovala pěkné prádlo za 9-12 zlatých měsíčně. V tomto zaměstnání poznala svého budoucího muže Kopeckého, s nímž prožila šťastné manželství. Stařenka měla pět dětí, 3 chlapce a 2 děvčata. Z nich holčička a chlapec zemřeli na spálu, druhý chlapec na záškrt. Dospělá dcera si zoufala z nešťastného manželství a otrávila se ve 27 letech, takže zůstal jediný syn, který byl bankovním úředníkem a dnes ve stáří 78 let užívá penzi.

     Nejšťastnější okamžik zažila stařenka dne 2.3.1917, když se se svým manželem, který byl krejčovským stříhačem, stěhovali do Zahrádky. Za ušetřené peníze koupili v Zahrádce do Valcháře chalupu čp.    s 5 1/2 míry pole za 6 000 zlatých. Na této chalupě při zemědělské práci a za vydatné synovy pomoci, který byl, jak zmíněno, dobře placeným bankovním úředníkem, dožívali svůj život. Zdraví jim dobře sloužilo, stařenka ani její manžel nikdy vážně nestonali. Pan Kopecký se dožil 92 roků, ale stařenka má dosud pevné zdraví. V době, ze které jsou připojené fotografie, byla stařenka velmi čilá, jen trochu nedoslýchala. S podzimem se její zdravotní stav zhoršil a v zimě byla dokonce převezena do nemocnice, odkud se sice vrátila, ale čilosti již nenabyla.


Fotografie

100 letá stařenka s pionýry naší školy.

 

Oslava 100 letých narozenin.

 


Dalším významným dnem tohoto roku byl 23.12. kdy místní továrna Kovofiniš, cech 002 slavila splnění ročního plánu a z toho titulu převzetí hrdého názvu Dílna XII. sjezdu KSČ. Slavnost byla uspořádána v jídelně továrny. Přdstávky mezi projevy vyplnila místní hudba. Při slavnosti byli odměněni pracovníci, kteří se zasloužili o splnění plánu. Pracovníci Kovofiniše nejen plní plány, ale starají se o sprotovní činnost. V rámci Spartaku, tělocvičné jednoty z Kovofiniše byl zbudován za mostem t.j. na snětském katastru pěkný zimní stadion, který nevyužívá jen hockeyový oddíl Spartaku, ale veškerá mládež. Kabiny, které byly původně vystavěny nad potokem na jižní straně kluziště nevyhovovaly, proto byly přestavěny nově na západní straně a daleko větší. V samotné kovárně byly vystavěny loni správní budovy a letos nové sociální zařízení. Škoda, že další růst tohoto podniku je bržděn proponovanou přehradou.

Nekalá činnost

Mezi počiny nekulturní, přímo zlodějské patří pak činnost některých občanů a soukromých zemědělců ze Zahrádky a okolí, kteří se podvodnými machinacemi s výkupním skladem v Humpolci a mísírnou krmiv v Zahrádce snažili obohatit a zkrátit naše zásobování a velká kvanta obilí. Někteří byli vzati do vazby a čeká je trest na svobodě, zemědělci museli zatajené obilí ihned odevzdat, dostanou pravděpodobně pokutu a podmínečný trest.

Pohyb obyvatel

Letošní rok byl málo úrodný, neboť se narodilo jen 6 dětí. Naproti tomu zemřelo v Zahrádce 9 občanů a 1 na Hor. Pasekách.

     Počátkem roku zemřel V. Waserbauer, ženatý, bezdětný rolník z čp. 75 ve věku 73 let. Po něm následovala pí. Ant. Pešková, rozená Zatočilová, čp. 129 ve věku 86 let. Dále Kateřina Říhová, roz. Jindrová z čp. 56 ve věku 61 roků. Marie Pašková, roz. Tulachová, čp. 8 zemřela ve věku 69 roků. 11.4. zemřel Alois Matoušů, rostlinář JZD z čp.1, člen KSČ a rady MNV ve věku 41 let. Kristina Popková, roz. Kolůvková z čp. 118 zemřela ve věku 80let. Emilie Krupičková, z čp. 52, roz. Kluchová ve věku 83 let. Josef Kopecký ze Studenek, čp. 86 ve věku 72 roků. Aug. Rokos, bývalý obchodník a pracovník Kampeličky ve věku          let. Na horních Pasekách skončil svůj život Jos. Vrána, svobodný, manipulant v Kovofiniši ve věku 30 let.

Přehled počasí

Leden začal teplotou +2 oC, ale již 6.1. udeřil mráz -16 oC. Pak mrazy povolily a 12. a 13. prší při +3 oC a obleva trvá až do 16.1. V druhé polovině měsíce mírně mrzlo.

     Začátek února je mrazivý a mokrý. 14.2. je velký nárazový vítr a sněží. Napadlo 10 cm sněhu. 15. a 16. dopoledne sněží, ale odpoledně je slunečno. 17. je obleva se sněžením, 18. bouřlivý vítr s přeháňkami. Do konce měsíce mírně mrzne a střídavě sněží.

     Březen přinesl z počátku zamračené počasí s oblevou. Od 4. se stupňují mrazy až do 9., kdy bylo naměřeno -12 oC. 10.3. přes raní mráz -6 oC se ozval skřivánek. 11. a 12. střídavě sněží a prší a jsou pozorování první špačci. Od 13.3. mrzne až -12 oC, 15. a 16. je silný vítr. Do konce měsíce je pozorován přelet vlaštovek.

     První den v dubnu byl slunečný a dusný 18 oC na slunci, ale pak nastalo ochlazení s přeháňkami, které trvaly až do 10. za mírných mrazíků. Přes chladné, sněhem doprovázené počasí, nastalo setí. Krásné počasí až 26 oC nastalo do 21.4. a trvalo až do 27. V tyto dny bylo naměřeno 8-10 oC nad dubnový normál. Taková tepla nebyla v dubnu přes 200 let. Konec měsíce přinesl bouřky, sněhové přeháňky a ochlazení.

     Aprílové chladné počasí se přenesla i do května. 4. se sice otepluje a 8. je bouře, ale pak pršelo až do 25.5. K tomuto datu jsou přes nepřízeň počasí sázeny brambory.

     Koncem května, kdy odkvétají stromy je chladno a deštivo. Začátek června je také chladný. Kvetou ještě jabloně, ale teprve 8. se otepluje a je na slunci 30 oC. Krásné a slunné počasí trvá do 26.6., konec měsíce se však ochladilo. Senoseč začala 10.6. a trvala do 4.7.

     Chladno přešlo i do července a 4.7. bylo naměřeno 11 oC. 5.7. jen 8 oC a přesto přišla bouřka s deštěm. 7. bylo až 30 oC s bouřkami a trvalo až do poloviny srpna. Srpen byl velmi teplý a suchý. Žně začaly 2.8. a byly velmi teplé.

     Začátek září zničil většinu květeny 2.9. mrazíkem.Dále bylo pěkně a sucho, ale účinek mrazu se nemohl napravit. 16.9. byl 26 oC na slunci. 24.9. započala sklizeň brambor a 28.9. seté žito.

     Říjen a listopad byly studené a vlhké 11.11. napadl první sníh a neslezl. Mrazy začaly koncem listopadu a trvaly přes cely prosinec. 10.12. sice trochu polevilo, ale 15.12. byl mráz -21 oC. Mrazy trvají přes vánoce a částečné zmírnění na –8 a -10 oC přichází teprve koncem měsíce.

     Jaro bylo celkem nepříznivé, půda rozmrzla teprve k 1.4., zato léto bylo teplé i když příliš suché.

Obilí i brambor se urodilo dost, jen otavy zaprahly. Také lesních plodin se urodilo hojnost, ale houby rostly až na samý podzim. Třešně začaly kvésti 28.4., jabloně až 9.5. Nejvíce srážek bylo v květnu, nejméně v prosinci. 

 


ROK 1963

 

Práce MNV

Tento rok byl těžkým a neradostným rokem jak pro poslance MNV, tak i pro všechno obyvatelstvo. Hlavní příčiny této obtížné situace byly tři. První byla nedobrá situace vycházející ze špatného hospodaření v místním JZD a JZD na Hor. Pasekách. Druhá příčina, která přinesla rozruch mezi zahrádecké občany byla zpráva o plánované přehradě na Želivce u Nesměřic. Tato plánovaná vodovodní přehrada má dodávat pitnou vodu pro Prahu. Celé povodí Želivky má byt asanováno a obyvatelstvo přestěhováno do nových sídlišť.

     Tento rozruch byl dále zvýšen nekalou činností několika občanů ze Zahrádky a okolí, kteří byli ve vyšetřování a očekávali spravedlivé potrestání.

     Práce MNV byla těžká nejen z těchto uvedených příčin, ale i proto, že předseda MNV s. B. Cízner nebyl dobrý pracovník a tajemník s. K. Čech se chystal do důchodu. Poslanci MNV se dělili na skupinky, jedni se točili okolo předsedy, druhá skupina byla indolentní a třetí, kteří měli o práci zájem byli unaveni nedůstojností a nedbalostí vedoucích činitelů,  takže přestávali docházet do schůzí. Tito agilní poslanci byli osočováni a neúspěchy v práci MNV jim byly ostatními chytráky přičítány k tíži. Byl to rok velmi špatné práce MNV, kdy se usnesení neplnila nebo ta, která zavoněla „podfukem“ plnila velmi rychle. Ostatně všechny „podfuky“ budou objasněny později.

     S. tajemník K. Čech se holedbal tím, že na ONV obstaral finance na výstavbu chlívů pro prasnice a odchov prasátek. Dále na montovanou kůlnu pro uskladnění slámy a sena, ale tím špatnou hospodářskou úroveň v Zahrádce nemohl zachránit ani zlepšit.

     Špatná situace v zemědělství musela být řešena neodkladně předáním hospodářství obou JZD do státního hospodářství. Úpadek obou JZD byl způsoben špatným vedením, nezájmem družstevníků, kteří pracovali v místním Kovofiniši, na Hor. Pasekách rozkrádáním společného majetku, hladně v době žní, kdy se chtěl každý družstevník zásobit co nejlépe, protože dobytek choval ještě soukromně ve svých stájích. Tak klesla výše odměny na pracovní jednotku na pouhé 3 Kčs a dotací ONV byla zvýšena na  5 Kčs. Jednání o likvidaci družstva nebylo lehké, protože těžce postihovalo samotné družstevníky. Zřízení státního statku znamenalo pro každého družstevníka vydání, lépe darování veškeré zemědělské půdy ve prospěch státu a z JZD předání veškerého živého i mrtvého inventáře státnímu statku. Družstevník si podržel 0,30 ha zemědělské půdy a chalupu s přilehlými budovami. Pro zemědělce, kteří neměli jiné zaměstnání to byla pochopitelně velmi bolestné. Byla to pochopitelně voda na mlýn soukromým zemědělcům a zatvrzelým reakčníkům, kteří sídlili hlavně v obou místních hostincích. Soukromí zemědělci, kterých bylo v tomto roce ještě 54, nehospodařili však nijak dobře, protože mezi nimi bylo celkem 10 úpadkových hospodářů, kterým hrozilo nucené vyvlastnění. Byli to jednak lidi přestárlí, jejichž děti odmítali „na chalupě“ hospodařit, nebo hospodáři na malých políčkách, která nemohla býti zapojena do lánů JZD. Po dlouhém a namáhavém schůzování byl počátkem roku 1964 ustaven státní statek v Zahrádce. Na Horních Pasekách družstevníci státní statek odmítli a proto bude přikročeno k likvidaci JZD. Tyto uvedené těžkosti určovaly práci MNV po celý rok.

Přehrada na Želivce

Plánovaná výstavba přehrady na Želivce přinesla velký rozruch nejen do Zahrádky, ale do všech obcí, které leží v povodí Želivky. Rozruch byl znásoben tím, že správy o výstavbě přehrady nebyly úplné a různými dohady zkreslené a nakonec vleklým rozhodováním naší vlády neujasněné.

     O zmíněné přehradě se ve vládě jednalo, ale nebylo rozhodnuto, zda bude přehrada stavěna plynule, nebo jen první etapa. První etapa výstavby měla dodati pitnou vodu jen hlavnímu městu. Druhá etapa výstavby, zvýší přehrady, měla zásobit pitnou vodou nejen Prahu, ale i města ležící na trase vodovodního kanálu a město Kladno.

     První etapa přehrady by zdula vodu Želivky až k Zahrádce, kde se  počítalo s novou kanalizací a čistící stanicí odpadních vod. Ze Zahrádky mělo býti odstraněno několik domků v Ledečské (dříve Kozí) ulici.

     Druhá etapa, měla pokračovat až za 15 roků. V této konečné fázi měla být sypaná hráz přehrady zvýšena natolik, aby zvedla hladinu Želivky na kótu 382m n. výšky, což se rovná výšce druhého schodu do místního kostela. Když jsme se rozjeli na KNV a předsednictvo vlády, kde jsme žádali ujasnění některých otázek, jako třeba otázky, proč je výstavba rozdělena na dvě etapy, bude-li financována výstavba nového sídliště, jak budou umístěni občané, kteří v Zahrádce nevlastní rodinný domek dostali jsme neuspokojující odpovědi.

      Na dvě etapy je výstavba rozvržena pro momentální nedostatek financí (potřeba výstavby vodovodu do Karlových Varů a Trnavy na Slovensku). Výkup domků a přemístění obyvatelstva bude prý dodatečně řešeno. Z toho jsme nebyli pochopitelně moudří a proto bylo usneseno ve schůzi MNV zaslati dopis vládě ČSSR a pořádat o písemnou dopověď, abychom mohli občany řádně informovat.

Nekalá činnost občanů

     Nerad rozvádím ošklivý případ rozkrádání majetku v social. vlastnictví, o kterém bylo psáno stručně již minulý rok, ale je to třeba pro výstrahu všem mladým spoluobčanům.

     Augustin Rokos, bývalý majitel horního zahrádeckého mlýna „Papírna“ byl pověřen vedením mísírny krmiv a výkupem obilí v Zahrádce a okolí pro hladní výkupní podnik v Humpolci. Při provádění výkupu srážel mnohým zemědělcům a těm, kteří podle jeho úsudku nebyli dost „mlčenliví“ a „spolehliví“ značné procento váhy obilí na vlhkost. Vzniklé přebytky prodával „pod rukou“ chtivým občanům v Zahrádce mezi nimiž figuroval místní hostinský V. Horký, zemědělec Jar. Fialka a několik dalších občanů včetně předsedy MNV B. Cíznera.

     Přebytků, které nebylo možno rozprodat přibývalo a proto se domluvil zmíněný vedoucí s vedoucím hlavního skladu Zlámalem v Humpolci, že by se daly zmíněné přebytky obilí likvidovat odpouštěním dodávek krmného obilí do velkých „spolehlivých“ soukromých zemědělců jako byl p. Vintera ze Sněta, bývalý mlynář Navrátil z Třebelic a jiní.

     Utajené „obchodování“ však bylo brzy odhaleno a větší společníci byli dosouzeni do vězení od 3 do 7 roků, menší provinilci byli dosouzeni podmíněně a k náhradě zaplacení „vykoupeného“ obilí.

Obyvatelstvo

Z výše uvedeného případu, který zasáhl hlavně zahrádeckou rekreační „smetánku“ si vzaly poučení i komunální služby, které měly dílnu zámečnickou, kde se přiživovali různí brigádníci a proto byly výrobky předražené, dále dílnu truhlářskou vedenou p. J. Beladou, celkem bez kontroly, neodborné zedníky, kteří odváděli špatnou práci a vysoké mzdy a dílnu holičskou. Dílna zámečnická byla likvidována, rovněž parta zedníků se rozpadla. Truhlářskou dílnu převzaly Komunální služby v Ledči nad Sázavou a holírnu Kom. služby v Dol. Kralovicích.

     Zahrádka jako středisková obce měla v tomto roce s osadami Dol. a Hor. Paseky a všemi samotami, jako Hory Studénky a Hamry 832 obyvatel, kteří pracovali jednak v místním Kovofiniši a v JZD. Jen malá část pracovala v podnicích mimo Zahrádku. Z obyvatelstva umřelo 11 občanů. Z 12 svateb, které byly slavnostně uzavřeny na MNV přišlo na svět 14 novorozenců.

Školství

Základní devítiletá škola měla 260 žáků, z nichž ale jen 42% bylo zahrádeckých. Na nižším stupni měla škola 4 třídy, na vyšším stupni 5 tříd. V tomto roce odešel na zasloužený odpočinek učitel Václav Novák, který byl iniciátorem a budovatelem parčíků na náměstí. Pěstování parčíků prováděli učitelé s dětmi. Vyučování obstarávalo 11 učitelů. Žáci vyšších tříd pracovali při podzimním sběru brambor a byli odměněni částkou 8 732,50 Kčs. Při školním spoření však uspořili 14 383,60Kčs.

     Na konci školního roku 1962 – 63 vyšlo z 8. třídy 6 žáků z 9. třídy 40 žáků. Z 9. třídy odešlo na školy II. stupně 12 žáků t.j. 30% vycházejících žáků. Celostátní průměr 22% překročila naše škola tedy o celých 8%.

Počasí

Měsíc leden byl velmi, měl nejnižší teploty za posledních 30let. Pololetní prázdniny byly o týden prodlouženy. Napadlo mnoho sněhu a teploty klesly o 5 - 6 oC pod průměr. V tomto měsíci uhynulo mnoho zvěře, koroptví, zajíců, ale i srnčí.

Únor přinesl do 7.2. oteplení a slunečné počasí, ale sněhu je dosud 40cm a led je silný přes 1/2m. Ku konci měsíce přišlo opět ochlazení, mrazy opět zesílily až na -20 oC. Zvěř trpí hladem a přichází až k lidským obydlím.

Březen pokračuje v silných mrazech až do 12.3. Ve dne slunečno, sníh taje při teplotě až 3 oC nad nulou. Pole se začínají černat, tepla denně přibývá.

Duben přinesl značné oteplení, 3.4. +15 oC, pole vysychají, takže již 6.4. se sejí jařiny. Celý duben bylo pěkně a teplo.

Květen přichází s deštěm a bouřemi dne 8. a 11.5. Deště a bouřky se střídají se slunnými dny. 20.5. udeřil do rána šedivý mráz -2 oC. Květy třešní a švestek pomrzly. Jabloně a hrušky však odkvétají za pěkného počasí, které trvá od 21.5. až do konce měsíce.

Červen pokračuje v pěkném počasí z května, ale poněkud chladnějším.Od 8.6. kdy bylo 30 oC na slunci trvá pěkné počasí. Dne 22.6. se v 15.hodin přihnala prudká bouře a s ní vichřice, která polámala mnoho stromů i v zahradách. Konec měsíce byl pěkný a teplejší.

Červenec přináší opět pěkné počasí. 7. – 11.7. jsou mírné přeháňky, a pak je zas pěkně, teplo. 19.7. ve stínu 32 oC.

Srpen převzal krásné počasí, které trvá až do 19.8., kdy se citelně ochladilo na 10 oC. Od 26.8. menší déšť. Do konce měsíce trvale zamračeno s přeháňkami.

Září přináší pohodlné počasí pro podzimní práce. Občas s menšími dešťovými přeháňkami, ale konec září je chladný.

Říjen začíná chladným počasím, které trvá až do 10.října, pak je pěkné a teplo výhodné počasí pro sběr okopanin a podzimní setí.

Listopad začal s ochlazením a nočními mlhami. Do 14.11. je pěkné, ale 15.11. byl -2 oC mráz s jinovatkou. Přes den je pěkné počasí +10 oC až +12 oC, ale 22.11. opět přišel menší mrazík.

Zatím co loni začínala v listopadu a prosinci zima, letos je počasí rozmarné. Na Moravě je jarní počasí, rozvíjejí růže, jiřiny, dokonce i kaštany. Trvá teplé počasí 10 - 12 oC. Teprve 12.12. přišel první poprašek, pak trvá dále pěkné počasí.

Rok 1963 byl suchý, měl celkem 28 deštivých dní a 7 silných bouří 9.,10.,11. a 12.5., 22. a 24.6. a 6.7. Nejvyšší teplota 28.6. 40 oC. Během léta největší teplota 32 oC. Nejnižší teplota 12.1. -22 oC. 1.mráz s jinovatkou -2 oC dne 15.11. První sníh 12.12., ale vánoční počasí bylo chladné.


Rok 1964

 

Tento rok začíná opět špatnými hospodářskými výsledky v místním JZD. Tato neblahá situace je zaviněna špatným vedením funkcionářů, hlavně bývalého předsedy Jana Hůly, rolníka, dále nastoupivšího dalšího předsedy Ambrože Jindry a konečný výsledek této indolence nemohl zachránit jmenovaný předseda František Janák z Horních Pasek čp.16. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto přeměniti místní JZD na Státní statek počínaje dnem 1.1.1964.

Jaká těžká situace byla v hospodaření JZD vyplývá z toho, že zemědělci, kteří se rozhodli pro společné hospodaření dostávali na pracovní jednotku pouhých 5 Kčs a stávali se terčem posměchu vesnických „chytráků“, kteří se vyhýbali společnému hospodaření a třeba za cenu pokut neodváděli výsledky svého hospodaření na společný národní stůl. Nebylo jich mnoho ale patřili mezi ně i ti, kteří své hospodářství provozovali a jako doplněk svého blahobytu, který získali na jiném pracovním úseku. Byla to pí. Zd. Čejková z čp.8, p. Jindřich Křivánek čp.10, p. František Rýdl, zedník z čp.17, p. Rýdl Jan, řidič z čp.30, Karel Pipek z čp.18, Fialka Jar. čp.50, Ant. Štech, lesní dělník, čp.52, Jos. Belada, truhlář a zaměst. Kom. služeb v Ledči nad Sázavou čp.70, p. Karel Lhotka, zaměst. Jednoty čp.81 a p. Jar. Vlastník, bývalý krejčí. Tito „ výtečníci“ odmítli předání svého hospodářství i do vznikajícího Státního statku.

Státní statek

Zakládání Stát. statku bylo velmi těžkou prací a velkým politickým úsilím. S každým majitelem hospodářství ať byl nebo nebyl členem JZD bylo projednáno předání celého hospodářství kromě obytného stavení a přilehlé zahrady na základě darovací listiny ve prospěch státu. Identifikací jednotlivých parcel a vypracováním darovací listiny byl pověřen předseda MNV s. Boh. Cízner, který svoji lehkomyslnost povahou a špatnou pracovní morálkou naváděl celou řadu zmatečných podkladů při vypracování darovacích listin. V těchto listinách nebyly často uvedeny všechny parcely pozemků darujících občanů a tento stav zůstává i nadále nerozřešen. Státní statek převzal k 1.lednu 1964 veškerý majetek JZD i s finančními fondy JZD, které byly vytvořeny na úkor pracovní jednotky.

Práce MNV

Zmíněná špatná pracovní morálka předsedy s. B. Cíznera prolínala celé volební období, ale projevila se hlavně začátkem roku 1964, kdy byly konány přípravy nových voleb do národních výborů. Jmenovaný se právem domyslil, že doba jeho předsedování končí a tím byla poznamenána veškerá práce MNV. Schůzovalo se, ale usnesení se neplnila, nebo se plnila s horečným chvatem. Tuto pracovní morálku neusměrnil ani tajemník K. Čech, který se připravoval do důchodu. Jako příklad budiž zde uvedeno usnesení o koupi venkovních elektrických hodinách, a obstarávání pomníčku na hrob rudoarmějce, který odpočívá na našem hřbitově, obojí nebylo realizováno: naproti tomu odprodej židovského majetku čp.83. (Štenclův dům na náměstí) p. Zd. Miláčkové, členu rady MNV za pouhých cca 10 000Kčs, nehledě na .....doplaci provedenou před rokem v hodnotě celkem 10 000Kčas byl proveden bez vědomí některých členů rady velmi rychle. Uvedené jednání znechutilo práci v MNV natolik, že se pravidelně schůzí nezúčastňovali.

Volby

Volby do národních výborů proběhly hladce a všichni poslanci byli řádně zvoleni. Po volbách, které se konaly dne 14.června, sešli se poslanci dne 3.července v nové jídelně hotelu „Želivka“ v tomto složení:

Jaroslav Brož, Zahrádka čp.167

Antořů Václav, Zahrádka čp.161

Bělohradský Ant., Zahrádka čp.113

Cízner Bohumil, Zahrádka čp.111

Čermák Václav, Zahrádka čp.108

Dvořák Jan, Zahrádka čp.7

Dynda Jaroslav, Zahrádka 35čp.

Havlín Josef, Zahrádka čp.61

Hejl Oldřich, Zahrádka čp.190

Hrubý František, Horní Paseky čp.21

Janák František, Horní Paseky čp.16

Jelínek Miroslav, Zahrádka čp.36

Jirsa František, Horní Paseky čp.32

Kočová Božena, Zahrádka čp.44

Kohout Květoslav, Zahrádka čp59.

Krupka František, Zahrádka čp.12

Lhotková Vlasta, Zahrádka čp. 164

Miláček Zdeněk, Zahrádka čp. 83

Moravec Bohumil, Zahrádka čp. 114

Olišar Václav, Zahrádka čp. 148

Pecha Vladimír, Zahrádka čp.61

Pešek František ml., Zahrádka 129čp.

Popek František, Zahrádka čp.118

Příhoda Vladimír, Zahrádka čp. 175

Schank Jiří, Zahrádka čp..161

Tichý Václav, Zahrádka čp.95

Váňa Miroslav, Zahrádka čp. 45

Veletová Anna, Zahrádka čp.23

 

Z těchto poslanců byla zvolena rada MNV v tomto složení:

Kohout Květoslav, předseda,

Dynda Jaroslav, tajemník,

Janák František, člen rady, Horní Paseky,

Krupka František, člen rady,Zahrádka, 

Miláček Zdeněk, člen rady, Zahrádka,   

Kočová Božena, člen rady, Zahrádka,   

Jirsa František, člen rady, Zahrádka,

Tichý Václav, člen rady, Zahrádka,   

Váňa Miroslav, člen rady, Zahrádka,   

 

 

Sociální komise:

Kočová Božena, předseda

Myslíková Anna,

Jelínek Miroslav,

Moravec Bohumil,

Lhotková Vlasta,

 

Finanční komise:

Miláček Zdeněk, předseda,

Lev Karel,

Rokos Josef,

Čermák Václav,

příhoda Vladimír.

 

Školská a kulturní komise:

Tichý Václav, předseda,

Svoboda Stanislav,

Pešek František ml.,

Antořů Václav,

Veletová Anna.

 

Komise pro ochranu veřejného pořádku:

Krupka František, předseda,

Pešek František ml.,

Urban František,

Hrubý Josef,

Havlín Josef,

Samek Antonín.

 

Komise zemědělská:

Janák František, předseda,

Březina Antonín,

Kluch Jindřich,

Veselý František,

Bělohradský Antonín,

Cízner Bohumil,

Dvořák Jan.

 

Komise pro výstavbu:

Miroslav Váňa, předseda,

Jirsa František,

Kopecký Stanislav,

Hejl Oldřich,

Olišar Václav,

Pekárek Josef.

 

Na ustavující schůzi nového složení národního výboru byl schválen tento pracovní program.

Volební program

1/ Generální oprava kina MNV

2/ Vybudování výbojkového osvětlení obce

3/Oprava budovy MNV

4/ Generální oprava požární zbrojnice

5/ Generální oprava cesty Hory – Horní Paseky

6/ Vybudování autobus. parkoviště u kostela

7/ Vybudování autobus. čekárny pro bočany z Horních Pasek

8/ Vybudování 2 veřejných studní na Horních Pasekách

9/ Generální oprava ZDŠ

10/Generální oprava mateřské školy

11/Úprava vozovky na Malé straně – povrch. úprava

12/Veřejné elektrické hodiny

13/Vybudování veřejné odpad. skládky

 

Práce nového národního výboru

Podle čl.5. volebního programu zahajuje MNV 23.10. přípravné práce na úpravě cesty Hory – Horní Paseky a na vybudování parkoviště pro autobusy ČSAD v prostoru u kostela. Voleb. program č.6. Dále zástupci MNV vstoupili do jednání s okres.činiteli a opravě kina a ZDŠ. Nemalé starosti působí místním činitelům špatné hospodaření JZD na Horních Pasekách, v jehož čele jako předseda stojí slabý funkcionář Jindřich Kluch, Horní Paseky čp.25.

Nově budovaná přehrada na Želivce pokračuje výstavbou I.etapy a proto v II. popoletí zajíždějí pracovníci Hydroprojektu, aby připravili plány pro vybudování nové kanalizace pro celou obec a čistící stanice, která má býti umístěna v Ledečské ulici, západně silnice u domu čp.161. V této souvislosti se objevuje požadavek likvidace Ledečské ulice. Z těchto důvodů svolává MNV schůzi bočanů z Ledečské ulice na 11.12.1964, na níž mají pracovníci Hydroprojektu, ministerstva financí a min. lesního a vodního hospodářství odpověděti na dotazy občanů ohledně jejich vysídlení. Schůze se zúčastnili také zástupci Vě KNV, ONV a za MNV s. předseda Kv. Kohout a tajemník Jar. Dynda. Všechny dotazy byly plně zodpovězeny a z popudu MNV bylo navrženo provedení sociologického průzkumu občanů zmíněné ulice. 14. – 16.12.  byly občanům doručeny dotazníky, ve kterých měli občané udati stáří svého objektu a způsob náhrady při výkupu jejich domků. Touto akcí začíná zástupcům MNV nekonečná a namáhavá práce pro dobro všech zahrádeckých občanů.

Práce školy

školní rok je každoročně spojován slavností za účasti pracovníků ONV, MNV, Místní organizace KSČ a patronátního závodu Kovofiniš v Zahrádce. Letošní rok má škola 7 tříd. Na nižším stupni má 3 třídy, na vyšším stupni t.j. 6.– 9.třídy. Na nižším stupni vyučují s. uč. Vávrová, Váňová a Kočová 79 dětí na vyšším stupni s. Dvořáková, J. Hůlová, s. Svoboda, s. Pajerová, s. Medová a s. řed. Dvořák celkem 139 žáků. Celkem má tedy škola 218 žáků z čehož 120 žáků je přespolních. Na nižším stupni žáků ubývá protože se mladí lidé stěhují za zaměstnáním a na vyšším stupni se zase vesnice odškolují vlivem nového okresního zařazení, nebo vlivem vzniklého autobusového spojení. Škola má dobrou úroveň , protože posílá ročně přes 25% žáků na školy II. stupně (celostátní průměr je 20% žáků na II.stupeň škol). 3 žáci se umístili mezi prvními 10 v celostátní matemat. olympiádě a na předních místech z 25 žáků Vě KNV a soutěži poznávání rostlin. Patronát nad zdejší školou vykonává zdejší Kovofiniš, který vybavuje školu potřebným dílenským nářadím, odpad. materiálem a ROH obdarovává vždy 3 žáky každého postupného ročníku za velmi dobrý prospěch hodnotnou knihou. Žactvo provádí za to kulturní vložky na schůzích v Kovofiniši a kulturní vystoupení při MDŽ. Kromě této kulturní činnosti vykonává žactvo podzimní bramborové brigády a celoročně se stará o parčíky na náměstí, pomníky padlých a hrob rudoarmějce. Pro poznávání vlasti pořádá škola každoročně výlety na hrady a zámky k památným místům nebo za přírodními krásami.

Obyvatelstvo

V letošním roce bylo konáno na MNV 11 svateb. Narodilo se 12 dětí a zemřelo celkem 12 občanů.

Kino

Kino promítá 2krát týdně a 2krát do měsíce filmy pro školní mládež. Někdy máme potíže s tím, že se nám na filmy pro dospělé tlačí i školní mládež.

Zábavy

Plesy a taneční zábavy pořádá buď Kovofiniš, myslivci a požárníci, někdy i jiné zájmové organizace z vesnic, když požádají o zapůjčení tanečního sálu v tělocvičně místního Spartaku.

Počasí

Leden začal téměř jarním počasím. 5.1. byl noční mráz 15 až 16 oC, během dne kolem 0 oC. 15.1. platný poprašek 3 cm, který vydržel do 24.1. pak bylo teplo a pěkně 31.1. +2 stupně.

Únor začal teple, ale 5.2. se strhl silný vítr, ....... a prší se sněhem. Napadlo 8 cm sněhu. 9.2. byla obleva a 15.2. dokonce 20 oC na slunci, během dne velmi pěkně, ale v noci jsou mrazy.

Březen na počátku bílý, ale jen málo sněhu do 15.3. Mrazy kolem -8 oC. 16.3. dokonce mráz -15 oC. Během dne pěkně slunečno. 20.3. prší při teplotě +8 oC. 23.3. přeháňky, konec března teplý, slunečný.

Duben zpočátku deštivý – slunečno. 8.4. náhlé ochlazení, metelice, ale sníh taje do 13.4. pěkné počasí. 14.4. první bouřka, ale málo prší. Do konce měsíce přepršky a mezi nimi pěkně. Všude se ........

Květen pokračoval v pěkném počasí, ale 6.5. přišla bouře s kroupami. Dále bylo pěkně a 8.5. začaly kvést třešně, 13.5. hrušně při 30 oC tepla. Krásné počasí trvá a kvetou jabloně, až 20.5. přišla bouře s deštěm.

V červnu trvá pěkné počasí, dobře se suší sena, teploty stoupají až na 33 oC ve stínu. 19.6. prudký, ale krátký déšť 21.června silný déšť. Do konce měsíce stále přepršky, třešně hnijí na stromech.

Začátek července mokrý a chladný. Od 5.7. pěkně a sucho, objevilo se mnoho housenek a mšic. Třešně červivé. Málo vody ve studních. V lese rostou jen lišky. Brambory vadnou a otavy schnou ne stojatě. Bude málo ovoce a žádné švestky. 21.7. je 32 oC ve stínu, 27.7. dokonce 37 oC ve stínu.

Srpen přinesl trochu ochlazení, které pomohlo jen pozdním bramborám 7.8. opět velmi dusno a 30 oC ve stínu. 9. – 16.8. prší, obilí černá a vyrůstá. Druhá polovina srpna pěkné počasí.

Září přineslo pěkné počasí až 20 oC ve stínu. Urodilo se mnoho brambor a byly velké. Od 10.9. deštivé počasí hrozí sklizní brambor. 25.9. první sníh, které však hned taje. Konec měsíce pěkný.

Říjen se hned 2.přihlásil -2 oC mrazem. Pak nastaly přepršky, ale bylo dosti teplo. 18.10. byla v noci metelice a nastalo chladno. Stále prší a všude je hodně bláta.

Listopad přinesl 3.mráz -20 oC a slabý poprašek. 6.11. 8 cm sněhu 9.11. nastává tání. Až do konce měsíce teplo.

Stejné počasí trvá i v prosinci až do 25. kdy napadlo trochu sněhu. 30.12. noční mráz -15 oC a 31.12. oteplení.

Charakteristika celého roku. Počasí spíše suché, nedostatek vody ve studních. Stromy hodně kvetly, ale ovoce bylo málo. Švestky žádné, třešně byly červivé. Borůvek se urodilo dost, ale hub jen nepatrně. První mráz -2 oC již 2.10. Největší mráz 20.2. -18 oC. Největší teplo 27.7. +37 oC ve stínu. Začátek žní v polovině července, sběr brambor v polovině září.


Rok 1965

 

Práce MNV

Rada MNV pracuje přesně podle plánu práce a plní jednotlivé body svého volebního programu. Lví podíl na této práci na tajemník MNV s. Jaroslav Dynda. Když byl zvolen za tajemníka národního výboru, bylo slyšet mezi občany různé poznámky k jeho osobě, co se týče povahy a jednání. Jak vidno, byly to úvahy jeho odpůrců, kteří se asi obávali jeho pracovitosti a hlavně nesmlouvavé důslednosti, která se nyní projevuje v plnění daných úkolů. Dalo by se zde aplikovat pořekadlo o rodině, kde otec je „hlavou“, ale matka „krekem“, který tou hlavou hýbe.

V lednových zasedáních připravila rada MNV řadu usnesení, která schvaluje plénum dne 5. února 1965.

1/ Generální oprava budovy ZDŠ.

2/ Oprava mateřské školy.

3/ Předělání veřejného osvětlení na výbojky.

4/ Vybudování veřejné skládky odpadů.

5/ Zakoupení veřejných elektrických hodin.

V měsíci březnu schvaluje plénum MNV návrh na výstavbu požární zbrojnice, která se bude stavět na místě „Štenclovy sodoly“, kde byla dílna komunálních služeb.

Velmi dobrá práce MNV je zaznamenána i na okr. nár. výboru, který v květnu uděluje MNV „Čestné uznání za úspěšné splnění úkolů ve výstavbě obce“ k 20.výročí osvobození naší vlasti slavnou RA.

V měsíci červnu pokračují práce na přebudování veřejného osvětlení. Práce provádí n.p. Energovod Praha na náměstí, v Ledečské ulici a na Letné.

V červenci je prováděn průzkum v osadě Dolní Paseky, který má vyřešit zajištění obdělání zemědělské půdy občanů z Dolních Pasek, kteří pro stáří, nebo nemoc nejsou schopni půdu zajišťovat. Průzkumu se zúčastnili zástupci zemědělského a finančního odboru ONV, Okresní zemědělské správy z Havlíčkova Brodu, pracovníci Státního statku, zástupci Státních lesů, ředitelství v Ledči nad Sázavou, předseda a tajemník MNV a jednotliví občané z Dolních Pasek. Při provedení pochůzek a posouzení jednotlivých parcel zemědělské půdy bylo zjištěno, že na nabízené půdě pro dar čsb. státu nelze hospodařit stroji pro značnou členitost a svahovitost parcel a proto bylo rozhodnuto přikročit k postupnému zalesňování neobdělané půdy, která přestavuje cca 22ha půdy. Rozhodnutí o zalesnění vydal zeměděl. odbor. ONV.

Povodně

Dne 18.7. v 1 hodinu v noci byl vzbuzen tajemník MNV příslušníkem VB ze Želiva, který vyhlásil 3. stupeň pohotovosti na řece Želivce. Současně oznámil, že následkem dlouhotrvajících dešťů praskla hráz velkého rybníka, jehož voda vtekla do přehrady u Nových Sedlic nad Želivem. Následkem toho musí přehrada vypustit abnormální množství vody, které během 4-5 hodin zaplaví pozemky v  údolí řeky.

Po obdržení této zprávy objížděl na motocyklu tajemník MNV všechny tábory v katastru obce, Polygrafii Praha, Tesla Praha, Svazarm Kolín, Energovod Praha, Karlínské divadlo a všechny volně stanující rodiny na březích Želivky. Vyzýval je k okamžitému vyklizení táborů než přijde očekávaná povodeň. Současně vyrozuměl i vedení Státního statku, aby okamžitě vyklidilo stáje a prasečí kotce, které byly obojí umístěny v obou mlýnech. Varovali byli i všichni občané na „Zámostí“.

Při vyrozumívání v posledním táboře „Karlínské divadlo“, který byl umístěn pod Kobylím Důlem, stoupala již voda tak, že byly ohroženy životy dětí. Po vzbuzení vedoucích jmenovaného tábora odjel tajemník na MNV v Zahrádce odkud požádal o pomoc vojenskou posádku v Hněvkovicích a požární sbor v Kožlí. Přes rychlost s jakou se dostali vojáci z Hněvkovic s nákladními vozy a požárním sbor z Kožlí do tábora Karlínského divadla, nepodařilo se z tábora zachránit nic než holé životy dětí a dospělých. Tam kde stál tábor v mžiku vyčnívaly z vody jen vršky kabin nákladních vozů, na kterých přijela záchrana.

V samotné Zahrádce po vyhlášení poplachu byl zapojen místní sbor požárníků, který svým vozidlem vyklízel tábor Polygrafie. Děti s tohoto tábora byly umístěny v tělocvičně Spartaku a v místní ZDŠ, kde nechal ředitel školy zatopit, aby se mohly osušit a ohřát prokřehlé děti. Protože byl po celou noc silný déšť, rovnající se průtrži mračen probíhaly všechny záchranné práce za mimořádně těžkých podmínek.

Místní občané se vesměs zapojili do záchranných prací, vyváděli dobytek ze stájí Sát. statku, kde stál již 1m ve vodě. Prasata z horního mlýna byla vysazována oknem na oplocenou zahradu pí. Zamyslické. Dobytek byl zahnán na hřiště Spartaku, kde způsobil opatrovníkům a dojičkám mnoho starostí, protože pobíhal volně po celém hřišti.

Popsaná povodeň způsobila táborům velké škody, protože odnesla většinu táborového zařízení. Všichni rekreanti, kteří uposlechli výzvy tajemníka MNV, měli čas zachrániti většinu svého táborového zařízení. Někteří stanaři nočnímu buzení a obtěžování, nebyli ochotni uvěřit varování a doplatili na to veškerými svršky i osobními vozy, které jim povodeň odnesla.

Zatím co v době ohrožení a povodně bylo vyklizeno v horním mlýně „Papírně“ asi 300q kukuřice a pšenice, která byla připravena na výrobu krmných směsí, odnesla voda u Petřinů a Baldů na „Zámostí“ celé stohy dřeva a vytopila jejich objekty.

Přesto, že není pamětníka tak vysokého vydutí Želivky, nevyžádala si povodeň pro včasné a účinné varování obětí na lidských životech, které by se nedaly nahradit jako vzniklé hmotné škody.

Tím však starostlivá práce tajemníka s. Dyndy nekončila. Během dne rozesílal telegramy na podniky, které vlastnily rekreační tábory a žádal o vyslání autobusů na odvezení zachráněných dětí.

 

Přehrada

Různé zprávy o výstavbě přehrady na Želivce a nuceném vysídlování bude........ zatopených objektů vnáší pochopitelně rozruch mezi občany a velmi ztěžuje práci MNV. Není jistoty, ani náznaků jak bude přehradní jezero velké, které prostory musí býti vyklizeny, je vznesen požadavek na vyklizení Ledečské ulice při zachování větší části samotné Zahrádky. Proto pracovníci Hydroprojektu provádějí měření a plány nové kanalizace, jak bylo zmíněno již v loňském zápisu.

V I. polovině t.r. byla vydána stavební uzávěra, která zakazuje povolování novostaveb v obci Zahrádka. V pravomoci MNV zůstává povolování drobných staveb a oprav rodinných domků. Tato situace byla způsobena nevyjasněním rozsahu vodní nádrže na řece Želivce.

Přes tyto těžkosti pracuje MNV dále v interních svého volebního programu. Na plenární schůzi MNV dne 17. prosince byla schválena přestavba požární zbrojnice, pokračování opravy ZDŠ a mateřské školy, pokračování prací na generální opravě místní komunikace Hory - Horní Paseky a dokončení autobusového parkoviště. Připravuje se dále generální oprava kina MNV.

Obyvatelstvo

Mladí obyvatelé zahrádečtí se stěhují za zaměstnáním a proto byla jen 1 svatba a 6 narozených dětí. Ze starých občanů odešlo na věčnost 7.

Zásobování obyvatel

O zásobování obyvatel se starají 2 prodejny, z nich jedna je specializovaná na mléčné výrobky a cukrářské zboží. Dále je zde obchod s masem, zeleninou a dobře prosperující obchod s textilem, vyhledávaný širokým okolím. Občerstvení podávají 2 menší hotely.

 

 

 

 

Maloobchodní ceny


1kg chleba 2,60 Kčs

1kg hrubé mouky 3,80Kčs

1kg polohrubé mouky 3,50 Kčs

1kg hladké mouky 3,20 Kčs

1kg cukru 7,30 Kčs

1kg cukru kostek 8,-Kčs

1kg cukru prášku 8,40 Kčs

1kg krup 4,70 Kčs

1kg strouhánky 6,- Kčs

1kg česneku 14,- Kčs

1kg čokolády 100-120 Kčs

ovocné šťávy 3-6,- Kčs

1l lihu na pálení 2,40Kčs

hořčice 2-5,80 Kčs

1kg másla 36-40,-Kčs

umělý tuk 18,80-24,-Kčs

1kg salámu imitace 32-50 Kčs

1kg párků 25,- Kčs

1kg dietního salámu 28,- Kčs

1kg vepř. masa 30,-Kčs

1kg citronů 12,-Kčs

1kg pomerančů 14,-Kčs

1kg salámu 30 Kčs


 


Kuřivo: Partyz. cigarety 10k 1,6 Kčs

Lípy 2,- Kčs

Globus 2,20 Kčs

Menfisky 4,- Kčs

      balený tabák 1,5 Kčs

      balený tabák standart 6,- Kčs

      cigaretový papír 0,50 Kčs

 

Služby obyvatelům

V Zahrádce pracuje denně poštovní úřad se 30listonoši a telefonní stanicí s veřejnou hovornou. Soukromou telefonní stanici vlastní 12 občanů včetně úředních stanic.

5krát v odpoledních hodinách od 13 do 15 hodin je v místě lékař a 2krát do týdne zubní oddělení.

Autobusové linky spojují až 4krát denně Zahrádku s Lečí, Humpolcem a Zručí nad Sázavou . Ve 4 hodiny ráno odjíždí autobus přímo na Prahu a vrací se v 19:30 z Prahy. 18 občanů vlastní osobní automobily a mnohem více motorky.

Počasí

 Leden byl průměrně teplý, bez sněhu. Nejnižší teploty 1.1. -7 oC, 6.1. -3 oC, 17.1. +2 oC. Koncem měsíce padá a prší.

V únoru pokračují sněhové přeháňky při 0 oC. 6.2. v noci mráz -15 oC, ve dne -13 oC. Ve dne slunečno v noci mrazy. 26.2. -18 oC, ve dne taje při +3 oC. Celý únor byl studený, leží 30 cm sněhu.

Březen začíná pěkným počasím, 2.3. odpoledne +5 oC. Pole se černají. 6.3. napadlo do rána 14 cm sněhu. 11.3. v noci mráz -18 oC, ve dne +5 oC. 14.3. slunečno, teplo +10 oC, tání. 15.3. +16 oC, silnice a pole suché. Koncem měsíce prší, mírně teplo na polích se nedá pracovat.

Počátek dubna je chladný až -4 oC mrazy, do 10.4. prší. Ve dne přepršky, v noci jsou mrazíky. Konec měsíce je pěkně, ale na polích stojí voda. Jarní práce jsou zdrženy.

Květen začíná chladnem a deštěm. 5.5. přišla první bouře a 9.5. ještě silnější bouře s lijákem. Voda stojí na polích, je chladno a větrno. Druhá polovina května přinesla zlepšení počasí, takže se 19.5. sázejí brambory. Koncem měsíce opět prší a je nebezpečí hnití brambor sadby. Stromy špatně odkvétají, obilí je malé a 30.5. nejsou ještě zasázeny ani brambory ani řepa.

Do 20.6. stále deštivo, všude plno vody, špatně se suší seno. Od 22.6. však nastává pěkné počasí a až 30 oC tepla. Stejného dne v 15 hodin až 35 oC ve stínu.

Začátkem července prší, pak do 15.7. pěkně až 36 oC na stínu. Od 15.7. vydatně prší až došlo k velké povodni na řece Želivce. Cesty jsou rozmoklé, sena zaplavená, obilí polehlé. Dosud nejsou žně pro vlhký a chladný konec července.

Srpen začíná pěkným počasím, 6.8. až 36 oC, začínají žně. Teplé a pěkné počasí trvá, žně jsou v plném proudu, ale obilí se seká kosami a samovazy, protože je polehlé.

Začátkem září prší, ale pak je pěkné počasí.

Pěkné počasí přechází i do měsíce října, ale 11,10, přišel první -2 oC mráz. 13.10. bylo -4 oC, ale ve dne slunečno – pěkně. Protože je i nadále pěkně bez nočních mrazů s teplotami až +14 oC, probíhá sběr brambor za pěkného počasí.

Listopad přinesl pěkné počasí a prší až 10.11. Druhý den napadl sníh a zůstal ležet. 19.11. přišlo oteplení a tání. 22.11. je mráz -6 oC. Ochlazení trvá až do samého konce měsíce, kdy se otepluje.

Prosinec začíná chladnem 5.12. prší, pak jarní počasí. 13.12. prší a přicházejí plískanice s mrazy. 19.2. jarní počasí +10 oC. 22.12. napadl sníh a zůstal ležet. Do konce měsíce slabší mrazy – přes den slunečno. Silnice i pole jsou suché.


Rok 1966

 

Práce MNV

Začátek tohoto roku přinesl trochu vyjasnění do práce MNV pokud se týká budování přehrady. Přichází totiž rozhodnutí o likvidaci obce to je rozhodnutí o likvidaci Ledečské ulice. Ostatní část Zahrádky má zůstati nedotčena.

Střediskovou obcí zůstává Zahrádka i nadále a proto jsou zde zahájeny i přípravy na důstojnou oslavu 1. máje. V předvečer 1. máje bude zapálena velká hranice na snětských polích a bude vykonán lampiónový průvod školních dětí za doprovodu hudebníků, kteří uspořádají večerní koncert na náměstí. Ráno bude sraz účastníků slavnosti na hřišti Sokolovny, kam přijdou i zaměstnanci místního Kovofiniše. Pak bude uspořádán průvod před tribunu u MNV, kde bude pronesen slavnostní proslov a krátké vystoupení školních dětí. Odpoledne a večer na zakončení oslav bude uspořádána v Sokolovně taneční veselice. Celé oslavy byly velmi důstojné a zúčastnilo se jich široké okolí. Místní ZDŠ se zúčastnila všemi žáky. Starší žáci pochodovali v průvodu, nižší stupeň školy byl shromážděn před školou a zdravil mávátky a skandovanými hesly účastníky průvodu.

S podobnou důstojností byly oslaveny i dny vítězství RA nad německými okupanty. V předvečer Dne osvobození byly kladeny jako každoročně kytice k památníku padlých v první světové válce, na hrob rudoarmějce na místním hřbitově a u pamětní desky partyzánů v Kobylím Důle, kde za účasti celé školy skládaly „Jiskry“ svůj pionýrský slib.

Ale vraťme se z oslav do všedních pracovních dní, kdy 17. června projednává MNV špatný stav hospodaření v JZD na Horních Pasekách. Bylo usneseno vyrozuměti okresní orgány a za jejich přítomnosti vyřešit situaci na veřejné schůzi.

Na letní měsíce uděluje MNV povolení místní jednotě Spartak na opravu tělocvičny, výměnu střešní krytiny a úpravu místností.

Plánovaná oprava požární zbrojnice je realizovaná. Zednické práce jsou zadány Komun. podniku Dolní Královice, elektroinstalaci provádějí Komun. služby Golčův Jeníkov a vazbu provádějí brigádnicky tesaři najatí MNV Zahrádka. Dřevo na vazby zakoupil MNV od Stát. lesů v Ledči nad Sázavou. Členové požárního sboru zajišťovali všechny pomocné práce brigádnicky.

Z opravy požární zbrojnice přišli Komun. pracovníci z Dol.Kralovic na opravu ZDŠ. Školský odbor ONV v Havlíčkově Brodě neměl pochopení pro požadavky ředitele školy a dokonce ani na požadavky MNV a zatím co vydával prostředky na opravu ježovské školy, jednotřídní, které pro nedostatek žactva hrozilo uzavření, naši školu nechával ve špatném stavu.

MNV však měl opravu školy ve volebním plánu a proto si na opravu školy vypůjčil 15 000 Kčs se zárukou fin. odboru ONV. Oprava školy se uskutečnila a byla provedena během prázdnin, takže vyučování mohlo nerušeně začít dnem 1. září. Byla vyměněna všechna okna, která dodaly Východočeské dřevařské závody v Trutnově, zasklení provedly Komunální služby v Ledči nad Sázavou, výměnu bleskosvodů provedl OSP Havlíčkův Brod, opravu elektroinstalace OSP Ledeč nad Sázavou, klempířské práce Komunální služby Dol. Kralovice. Veškeré natěračské práce provedl místní truhlář Josef Cízner čp.124.

Celkový úklid školy provedli brigádnicky rodiče zahrádeckých žáků. Školní mládež si této péče považovala a zavázala se šetřit tento opravený školní majetek a pečovati o jeho údržbu. Po celé další období nedošlo k žádnému úmyslnému poškození.

Jak již uvedeno dříve, zabývala se rada MNV špatným hospodářstvím JZD na Horních Pasekách a proto na den 1.8. svolala členskou schůzi JZD, které se zúčastnil předseda PNV s. Dolejš a tajemník OVKSČ s. Frübencker, zástupci Okr. výrobní správy zeměd. a za MNV s. Kv. Kohout, předseda a tajemník s. Jar. Dynda. Na této schůzi byla odhlasována likvidace JZD na Horních Pasekách k 31.12. 1966 a bylo rozhodnuto, že bude všem členům vrácen živý inventář a půda, se kterými vstoupili do družstva.

Dne 5.8.1966 schválila rada MNV rozšíření výbojkového osvětlení v celé horní části obce. Osvětlení bude provedeno zemním kabelem. Občané provedli brigádnicky výkop a OSP Havlíčkův Brod, pracoviště Ledeč nad Sázavou provedl uložení kabelu a instalat. práce, takže v podzimních měsících bylo osvětlení uvedeno do provozu.

Ve 4. čtvrtletí dochází k likvidaci JZD na Horních Pasekách. Likvidační komise byla složena z členů předsednictva JZD a ze zástupců Zeměděl. výrobní správy z Havlíčkova Brodu. Při provádění likvidací a vyčlenění vnosů docházelo mezi zemědělci k častým sporům, i k takovým, které musel řešit MNV v Zahrádce a v mnohých případech musely zakročovat orgány veřejné bezpečnosti. Likvidační komisi se nepodařilo rozdělit všechnu půdu v osadě Horní Paseky protože někteří staří a nemocní zemědělci neskýtali záruku, že budou moci půdu obdělávat. Po rozdělení půdy všem zemědělcům zbylo přes 30 ha zemědělské půdy, kterou žádný ze zemědělců nechtěl. Tato zemědělská půda byla předána Státnímu statku v Ledči nad Sázavou, hospodářství Zahrádka.

Na trase nové komunikace Hory – Horní Paseky bylo provedeno ing. Skorkovským z Prahy geometrické zaměření a Lesní správa z Ledče nad Sázavou provádí odlesnění vyměřené trasy.

Koncem tohoto roku byl zakoupen pojízdný výsuvný žebřík, který bude sloužit při výměně žárovek na veřejném osvětlení a pro potřebu požárního sboru.

Obyvatelstvo

Mladí lidé dorůstají – dospívají a zakládají nové rodiny. Na MNV bylo konáno za rok 7 svateb a narodilo se 7 malých občánků. Proti tomuto malému přírůstku zemřelo 10 starých občanů.

Soukromé zemědělství

Jakou starost přinášejí soukromí zemědělci MNV svým stárnutím nebo onemocnění bylo již uvedeno v kapitole o práci v národním výboru. Bylo také uvedeno, že tito soukromníci hospodaří na malých svahovitých parcelách, kde se nedá použíti strojů. Protože nemají možnost změnit svůj úděl, plahočí a dřou se do vyčerpání.

Na Dolních Pasekách je jich 20. K nim přibudou koncem roku soukromníci na Horních Pasekách v počtu 19, kteří sice mají hospodářské podmínky celkem normální, ale nechce se jim společně pracovat. O dalších dvou zahrádeckých výtečnících je hanba psát. Kdy konečně všichni přijdou k rozumu?

 

Ceny spotřebního zboží

Nápoje: pivo 10o 1/2l 1,50 Kčs

pivo 12o 1/2l 2,50 Kčs

limonáda 1/3l 0,50Kčs

rum 1l 65,-Kčs

lih. Praděd 1l 90,-Kčs

 

Prádlo: pánská košile 50-150,-Kčs

spodky 30-40,-Kčs

oblek 240-1400,-Kčs

zimník 600-1100,-Kčs

dámské šaty 120-450,-Kčs

 

Obuv:pánské pracovní boty od 55,-Kčs

pánské vycházkové boty 140-320,-Kčs

dámské boty 70-220,-Kčs

kozačky až 600,-Kčs

Stavebniny: cihly 1000ks 550,-Kčs

vápno 22,-Kčs

cement 55,-Kčs

písek 1m3 23-34,-Kčs

prkna 1m3 podle třídy 500-400,-Kčs

 

Ceny obilí: 1q pšenice 150,-Kčs

1q ječmene 155,-Kčs

1q ovsa 130,-Kčs

1q sadbových brambor 130,-Kčs

1q užitkových brambor 30-70,-Kčs

 

Počasí

Leden začíná teplým počasím 2.1. jsou +2 oC. Od 3.1. nastává ochlazení a metelice. 7.1. v noci je mráz -17 oC, 16.1. -19 oC, 20-30 cm sněhu. Konec měsíce nastává oteplení.

Únor přináší tání a oteplení, 6.2. v poledne je +10 oC slunečno. 7.2. prší bez sněhu. 20.2. jarní počasí +14 oC, práce na zahrádkách, seje se mrkev.

Březen nese mírné ochlazení a deštíky. 13.3. padá sníh a hned taje při 0 oC. Konec měsíce ochlazení s mrazem až -5 oC. Fouká prudký západní studený vítr rychlostí až 100 km v hodině a přináší silné ochlazení.

Duben přebírá ochlazení s raními mrazíky, ve dne však teplota stoupá na +14 oC. Druhá polovina dubna je stejně chladná a oteplení přichází až koncem měsíce.

Květen začíná teplým počasím. Od 6.5. mírné ochlazení a během týdne ochlazení z 20 oC na pouhých 10 oC. Prší do květů a 19.5. přichází první bouře s kroupami a deštěm. 26.5. nová bouře s vydatným deštěm.

Začátek června je deštivý, ale od 3. do 18.6. pěkné teplé počasí. Od 19.6. mírné přepršky, které trvají až do konce měsíce.

Červenec přináší celkem pěkné počasí, které je 7.7. přerušeno silným deštěm a 14.7. bouří s deštěm. Mírně prší ještě 20.a 28. července.

Srpen začal pěkným počasím a do 14.8. bylo velmi teplo. 18.8. bylo na slunci 50 oC, ve stínu 32 oC. 19.8. celý den bouřky s deštěm. Dále pěkné počasí až 29.8. a 31.8. prší.

Začátek září teplé pěkné počasí. 4. a 5.9. přepršky. Od 9.9. zase pěkně s přeprškami, 13.9. bouře se silným deštěm. Od 14.9. pěkně slunečno, 20.9. +18 oC, 30.9. +20 oC, v noci silné ochlazení.

Říjen ohlašuje pěkné počasí až do 13., kdy slabě prší s ochlazením. 16.10. je pěkně, ale 17.10. přináší ochlazení s deštěm. 31.10.první mráz -6 oC, takže vyorané brambory zmrzly.

Listopad přinesl sněhový poprašek, mlhy a vlhka. 4.1. silný vítr způsobil mnoho polomů. Mírné oteplení trvá do 14.11., kdy z večera mrzne. 15.11. napadl první sníh, 18. připadlo, ale nastává tání. 23.11. slabě sněží, 24.11. padá s deštěm. 27.11. prší, je hodně bláta, 29.11. mrzne.

2. prosince prší, pak do 10.12. celkem pěkně. 10.12. studený západní vítr přinesl silné ochlazení. 11.12. padá a taje, pak přituhlo a je náledí. 17.12. je teplo na 0 oC a 18.12. prší. 21.12. napadlo 5 cm sněhu a následují pěkné zimní dny. 28.12. mráz -4 oC, ale 30.12. prší – je bláto a po sněhu ani památky. 31.12. slunečno a pěkné jarní počasí. Navečer padá sníh s deštěm.

Jaro rozmarné. 20.-21.2. až +16 oC. Je to podle zápisu v Praze nejvyšší teplo od roku 1775. Březen studený vlivem západních větrů – bouře, přeháňky a vichřice. Květen začíná pěkně s teplotami až 28 oC, později však chladno s bouřemi.

Léto začalo pěkným počasím. V červnu nepršelo, tráva i brambory vadnou. V senách opět prší, třešně praskají a hnijí. Léto je celkem nepříznivé. Ve  žních prší, obilí přezrává a padá, brambory hnijí. Všude je hodně vody na Moravě a Slovensku povodně.

Mokrý podzim udržoval všechnu polní práci. Sláma ležela na nezoraných polích. Na sbírání bramborů bylo pěkné a pohodlné počasí. Největší teplo bylo 14.8. 52 oC na sluníčku a 32 oC ve stínu, největší mráz byl 16.1. -17 oC.

Úroda

Žito sypalo 21q z hektaru, pšenice 23q, ječmen 30q, brambory kolem 200q. Ovoce se urodilo dost, ale hnilo. Lesních plodin a hub málo.

 

Fotografie:

Brigády školních dětí po práci


Rok 1967

 

Práce MNV

Práce MNV pokračuje podle volebního programu a navíc je vyplněna starostmi, které vznikají s budovanou přehradou na řece Želivce.

Podle volebního programu pokračují práce na požární zbrojnici v rozsahu asi 70 000 Kčs.

Provádí se oprava osvětlení na Malé Straně a na Letné, kde se vyměňují výbojky za normální žárovky, protože se žárovky musely často vyměňovat.

Na mateřské škole se opravuje střecha a provádějí se i vnitřní úpravy. Obkládají se dřevem stěny dětské ložnice, instalují se 2 ohřívače vody, budují se splachovací záchodky pro děti a provádějí se všechny natěračské práce. Dále je koupena lednička, el. trouba, gramorádio a mixer.

Koupení elektr. veřejné hodiny byly instalovány na budově MNV.

Důstojné májové oslavy byly konány ve zdejší obci letošního roku naposled, protože v tomto roce byly převedeny do sousedních okresů některé okolní obce, které po mnoho let pařily do širokého okolí naší střediskové obce. Fotografie na předcházejících stránkách ukazují přípravy a úklid před oslavami, slavnostně vyzdobenou školu a části májového průvodu.

Změna matričních obvodů

K oddělení obcí od okresu Havlíčkův Brod dochází sice až 1.8. t.r., ale změny zasáhly i matriční obvod Zahrádky. Z matričního obvodu jsou vyčleněny obce: Snět, Martinice, Blažejovice, Vítovice, .........., Dolní Rápotice, Žibřidovice do matričního obvodu Dolní Kralovice, okres Benešov. Dále obce: Ježov, Vranice, Píšť a Hořice do matričního obvodu Senožaty, okres Pelhřimov.

V měsíci červnu jsou zahájeny zemní práce na komunikaci Hory-Horní Paseky. Úpravu terénu provádí JZD Kynice vlastním buldozerem.

Komunální podnik Humpolec po dohodě s MNV zavádí v Zahrádce v domě čp.41 sběrnu prádla a šatstva. Prádlo a šatstvo je sbíráno 2krát týdně a vyprání, nebo vyčištění vráceno za týden. Je to velká výhoda pro místní obyvatele.

Na 17.10. svolává MNV veřejnou schůzi v osadě Horní Paseky, které se zúčastňuje předseda ONV, zástupci zeměděl. odb. ONV, zástupci okresní prokuratury, zeměd. výrobní správy a Lidové kontroly. Na schůzi byl projednáván špatný stav v plnění dodávkových povinností a vyřešení členských podílů po zrušeném JZD Horní Paseky. Za MNV se zúčastnil schůze předseda s. Kv. Kohout a tajemník s. Jar. Dynda. Na schůzi byly také uvedeny důvody rozpuštění družstva. Na špatné hospodářské situaci se podíleli skoro všichni členové družstva. Jedni tím, že byli trvale zaměstnání v průmyslu a společné práce v zemědělství se neúčastnili. K vykrmení 2 až 3 prasat ročně jim stačil výnos ze záhumenky, který spotřeboval i jejich volný čas. Krmnou základnu pro krávu a drůbež poskytovalo družstvo. Druzí „družstevníci“, kteří měli doma ustájené družstevní krávy, dodávali jejich mléko na konto své krávy záhumenkové a tak družstevní krávy dávaly denně jen 3l mléka zatím co záhumenkové dojily 10 a více litrů mléka denně.

Při sklizni obilí byly plněny naturální dávky družstevníků nejdříve a o plnění státního plánu se nedbalo. Tyto machinace pochopitelně neposílily družstevní pokladnu a proto se nikdo nediví, byla-li pracovní jednotka ve výši    5,-Kčs a to ještě vlivem dotace ONV.

V další tvůrčí práci schvaluje rada ve stejném měsíci úpravu vozovky na Malé straně a je započato s jejím prováděním.

Koncem roku se začíná s politicko organizačním zajištěním voleb, které budou příštího roku.

Přehrada

Dne 15.12. se konalo jednání na Hydroprojektu v Praze o stavbě vodárenské nádrže na Želivce. Za MNV se zúčastnili jednání s. předseda s tajemníkem. Při tomto jednání byl předložen projekt kanalizace a čistící stanice jak již bylo dříve uvedeno. Ze Zahrádky měly býti odstraněny jen domky, ležící západně pod silnicí, ostatní výstavba měla býti zachována. Přítomní soudruzi za MNV však vycítili, že toto rozhodnutí není konečné, protože ani výstavba přehrady není plně vyjasněna.

Obyvatelstvo

Jak uvedeno byl náš matriční obvod velmi zmenšen a proto se konaly za rok jen 2 svatby. Narodilo se ale 11 malých občánků a bohužel zemřelo 12 občanů. Mladí lidé se však veselili na 15 tanečních zábavách, které vrcholily na plese pracujících v Kovofiniši, na tradičním mysliveckém plese, sousedském bále požárníků a konečně maškarní merendě.Celé široké okolí se sešlo na karnevale školy, který byl pořádán již po několik let v sobotu dopoledne. Každý zmíněny karneval přinesl mnoho práce učitelům a některým obětavým maminkám, které celý týden pekly a připravovaly cukroví na pohoštění všech přítomných dětí zdarma, dospělých rodičů i ostatních příznivců, pokud měli zájem si cukroví koupit. Pisatel jako vedoucí uč. sboru může potvrdit, že se vždycky na kupující nedostalo, i když bylo každý rok připraveno větší množství cukroví.

Práce s karnevalem bylo dost. Učitelé připravovali pestrý program, který byl vždy úvodem a maminky se předháněly ve výrobě masek. Průvod sestavený ve škole přivedl masky s hudbou do sálu sokolovny a nastal program. Po programu hrála hudba k tanci, kde předtanečníky tvořili žáci 9. třídy. Po té se motali v kole všichni od mateřské školy po dospělé. Nejhůře na tom byli učitelé, které chtěl ze slušnosti, jak některý ze starších žáků a žákyň nebo rodičů provést a pohovořit si s nimi. A k dovršení vyčerpání  nás dvou učitelů se našli takoví dobrodinci jako náš s. tajemník Dynda, který se pohyboval radostně mezi dětmi a radil: Soudruha ředitele, nebo s. učitele Svobodu byste měli provést, aby se neurazil a nedal vám špatné známky.

Počasí

Leden se ohlásil slunečným počasím při -2 oC, popadává a je asi 15 cm sněhu. 2. polovina přinesla tání a déšť. 25.1. skoro jarní počasí. 2.1. mráz -2 oC, 5.1. -4 oC, 7.1. -7 oC, 9.1. -15 oC, 12.1. -14 oC, 13.1. 0 oC, 15.1. -1 oC, 16.1. na nule, 23.1. +2 oC, 25.1. +3 oC, 30.1. +4 oC. Pole jsou holá bez sněhu.

Únor pokračuje v pěkném počasí. 8.2. napadlo 8 cm sněhu, 11.2. oteplení na +2 oC, taje. 13.2. noční mráz -10 oC, 16.2. silný západní vítr, teplota na nule. Rozmarné počasí 23.2.   +8 oC, 25.2. +12 oC. Ke konci měsíce vichřice se sněhem, která vytvořila až 2 m závěje a hodně polomů.

V březnu nastává oteplení, mírně prší. 5.3. zaznamenáno +10 oC, až do 12.3. pěkně bez sněhu. 12. a 13. prší se sněhem. Od 14.3. pěkně, slunečno, ale chladno. 18. 20.3. prší se sněhem, napadlo 5 cm sněhu za husté metelice. Od 22.3. jarní počasí.

Začátkem dubna poletuje sníh, ale hned taje. Ve dne je pěkně, ale v noci jsou mrazíky. 6.4. první bouřka na sucho. Od 7.4. pěkné počasí, 10.4. se sejí jařiny. V Praze zaznamenáno 25 oC, v Krkonoších 30 oC. 200 let nebyl tak teplý duben. 25.4. sice napadl sníh, ale roztál a je pěkné počasí.

Květen převzal pěkné počasí. 4.5. napadlo trochu sněhu, ale sníh roztál a do konce měsíce pěkné počasí. 8.5. se sázejí brambory.

Polovina června je chladná a deštivá. Brambory zarůstají, seno se špatně sklízí. Od 16.6. zlepšení počasí. 24.6. je 30 oC a večer přišla bouře s kroupami, které však nezpůsobily škody. Do konce měsíce pěkně.

Červenec má teplý začátek, ale 9. přišlo ochlazení. Od 10.7. zase pěkně. 17.7. 27 oC, 18. a 19.7. teplo 30 oC trvá, schnou brambory a pícniny.

Teplý srpen pokračuje až 4.8. přichází ochlazení a déšť. Je to potřebná pomoc houbám, řepě a pícninám. Zbývající dny měsíce je pěkně a teplo.

Září nastupuje pěkným počasím. 4.9. 22 oC, 6.9. 24 oC. Od 7.-14-9- přepršky, od 17.9. pěkné počasí. Otavy se dobře suší a sběr brambor bude v pěkném počasí, které trvá i celý říjen. 24.10. spadl mírný déšť, konec měsíce zase pěkné počasí.

Listopad začíná pěkným počasím, ale 3.11. přišel ranní mráz -3 oC. Dále je pěkně, neprší. 20.11. udeřil -6 oC mráz s jinovatkou.

Prosinec přinesl teplé jarní počasí. 4.12. nastalo ochlazení s mlhou. 5.12. napadlo 2 cm sněhu, 8.12. napadlo sněhu více a tvoří se závěje. 11.12. udeřil mráz -8 oC, 12.12. dokonce -15 oC. Je asi 20 cm sněhu a nastává opravdová zima. 19.12. nastala metelice a tvoří se závěje, mráz -5 oC a 30cm sněhu. 23.12. prší a taje a 24.12. je holo. Nastalo slunečné jarní počasí +2 oC. 27.12. padá a mrzne -5 oC. Konec měsíce má 20 cm sněhu, zataženo - teplo.

Jaro teplé, léto suché, podzim pěkný – příznivý, sena i otavy pěkně sklizeny. První mráz -3 oC 3.11., největší mráz 9.1. -15 oC a stejný 12.12. Největší teplo 24.6. 30 oC ve stínu, 19. a 30.7. 24.6. bouře s kroupami – bezeškod. 27.6. silná vichřice beze škod. Brambory brzy schly. ovoce padá suchem. Obilí pěkné. Lesní plodiny žádné, hub málo.


Rok 1968

 

Práce MNV

Rok 1968 byl politicky velmi složitý a těžký a přinesl prověrku charakterů lidí. Přesvědčení komunisti i lidi bezpartijní nekolísali a jen s obavami očekávali události příští. Měl se odehrát tvrdý boj mezi nastupující reakcí a lidmi socialisticky smýšlejícími. Lidé ctižádostiví a bezcharakterní větřili možnost přiživení a získání lepších pozic, začali zvedat hlavy, měli „konstruktivní“ projevy „co by se mělo dělat“ a proč se neudělá. Lidé pocházející „z poškozené“ reakce, zavilí, ale bázliví, začali se srocovat s hesly „My si to vyřídíme s komunisty“. V tomto směru probíhal předvolební boj a celá práce volených orgánů.

Na 20.3.1968 byla určena veřejná předvolební schůze, která měla však býti odložena na pokyn okresních orgánů v Havlíčkově Brodě pro zostřující se politické poměry. Nehledě na tyto pokyny předseda MOKSČ uvedenou schůzi neodvolal. Schůze byla uskutečněna v jídelně hotelu Želivka a předsedal jí sám předseda MOKSČ s. Jaroslav Brož, který z nesprávných důvodů neuposlechl směrnic okresních orgánů. Když byl později vyloučen z KSČ, věc byla všem jasná.

Pisatel ani tajemník MNV s. Dynda na schůzi nebyli. První pro nezájem, druhý pro nemoc. Podle sdělení přítomných komunistů však máme zjištěno, že předsedající s. Jaroslav Brož schůzi nezvládl, takže stála řeč místem bývalého předsedy MNV Boh. Cíznera, který v poli odstaveného funkcionáře „komunisty“ poplival kde co. Jemu pomáhali pobožní katolíci z Dolních Pasek a bývalý vystěhovaný mlynář František Valcháž se dožadoval nové vyšetřující komise, která by znovu řešila jeho případ. Celá schůze se zvrhla na řadu útoků proti pracovníkům MNV a MOKSČ.

Ani škola nebyla ušetřena reakčního dění. Mladí učitelé poukazovali na zištné úsilí prezidenta Antonína Novotného na útěk jeho oblíbence generála Šejny a seskupovali se kolem bývalé „selské dcery“ Pajerové a učitele Svobody. Podle jeho vzoru si vyžádali všichni kádrový posudek, aby v něm hledali nějaké ublížení. Uč. Svoboda potom napadl s. A. Myslíkovou, která dříve dělala pisatelovu zástupkyni, a vyčítal jí, že ho chtěla za jeho reakční smýšlení poslat na uhelnou brigádu. Řediteli školy vyčítal,že oznámil na škol. odbor ONV provdání jeho jediné dcery do Rakouska. Byl sice ihned přesvědčen o správnosti jednání ředitele školy 19.článek dotazníku, ale protože mlel stále svoji, byl ze ředitelny vykázán. Jmenovaný byl autorem resoluce, podle které měl býti zbaven funkce ředitel školy a uč. s. Jana Hůlová. Tuto zprávu sdělila pisateli bezpartijní uč. Krouhlová, když později odsuzovala podlézavé jednání jmenovaného učitele vůči pisateli.

V 9. třídě, kde tehdy pisatel vyučoval občanskou výchovu a dějepis byly 3 skupiny žáků. Vesničtí žáci, nadaní selským rozumem, přijímali politické dění bez zájmu, klidně. Druhá skupina, která vycítila nesoulad v učitelském sboru a různé „dubčekování“ a hlavně se strany uč. Pajerové „masarykování“ se odvážila ptát. Jejich dotazy byly pisatelem klidně a podle pravdy zodpovězeny. Třetí skupina, kterou vedl chlapec A. Bělohradského byla nejslabší, ale zato naplněna hesly proti komunistům. Stejný pocit ve třídě měla i s. J. Hůlová.

Dostávat anonymní dopisy typu: „Dostal jsi mne do zeměděl náboru, já si to s tebou vyřídím“, to byla běžná korespondence, kterou jak pisatel zjistil, nedostával třeba uč. Svoboda. Zdrcující bylo ale, když se uč. Svoboda v těchto napjatých dnech sháněl po osobním výkazu, který měl na vyžádání škol. odboru ONV poslat, aby mu mohl být, bez zkoušek na 2.stupeň, přiznán plat pro II.stupeň. Toto jednání pisatele znechutilo natolik, že chtěl požádat o zproštění funkce ředitele školy.

Tato úvaha se přímo netýká práce MNV, ale měla vylíčit politické ovzduší, v němž jsme pracovali a v němž všichni funkcionáři dostávali řadu anonymních dopisů, které vyhrožovaly fyzickou likvidací jich i členů jejich rodin.

Přesto toto zastrašování a vyhrožování se pracovalo. Počátkem roku 1968 bylo nařízeno zalesnit prvních 10 ha zemědělské půdy k ú. Zahrádka pro asanaci území vodního díla Želivka.

V jarních měsících se dokončuje rekonstrukce veřejného osvětlení.

4. a 5.3. provádí Hydroprojekt Praha za účasti s. tajemníka j. Dyndy a okres. Hygienika prověrku jednotlivých stavení z hygienického hlediska. Bylo zjišťováno umístění hnojišť, jímek na fekálie, kde jsou výtoky odpadních vod do veřejné kanalizace.

5.4.1968 odsouhlasila rada MNV provedení povrchové úpravy vozovky Hory – Horní Paseky. Práce (navezení makadamu a asfaltové uzavírací vrstvy) prováděly Silnice Hradec Králové. Dále bylo vyasfaltováno autobusové parkoviště u kostela.

Oslavy 1.máje

Jako v letech minulých jsme připravovali oslavy 1. máje. V předvečer 1. máje měl být uspořádán lampiónový průvod dětí s hudbou a koncert hudby na náměstí.

Pořádání oslav se však dostalo do nečekané situace, když vedoucí hudby Josef Belada, Zahrádka čp.70, odřekl Národní frontě v Zahrádce účast hudby na májových oslavách. Tímto odřeknutím hudebního vystoupení Jos. Beladou bylo sledováno narušení májových oslav. Rozebereme-li toto jednání jmenovaného hlouběji zjistíme, že byl „poškozeným“ živnostníkem a navíc má u sebe hospodyni, jejíž strýc je knězem ve vysokém postavení u papeže v Římě.

Zásluhou májového výboru byl celý program slavnosti pozměněn. Lampiónový průvod i koncert na náměstí zajistila hudba n.p. Kovofiniše z Ledče nad Sázavou a ráno byly přistaveny autobusy ČSAD, které dopravily účastníky oslav do Ledče nad Sázavou a zase po slavnosti zpět.

Toto jednání zakuklené reakce bylo dalším poučením pro všechny veřejné pracovníky. Události spěly však mílovými kroky dále a v Zahrádce se začala tvořit lidová strana. Místní farář Karel Kovář se však od této reakce odtáhl a starý K. Miláček, jehož rodina je spřízněna s několika faráři, předsednictví lidové strany nepřijal. Uvolněného předsednictví se ujal František Hájek, který sice byl náboženství československého a měl za ženu národnosti židovské, ale byla to nyní vysoká funkce. Lidová strana dělala nábor po všech vesnicích a vykazovala mnoho stoupenců. Později se bylo opravdu čemu divit.

V televizi nyní úřadoval hlavně Sunkovský, v denním tisku měli různí pisálkové moc řečí, „vyrukovali“ s případem číhošťského faráře Toufara a jinými hrůzostrašnými jednáními s „chudáky“ vesnickými boháči.

K náhlému ochlazení této horečné činnosti došlo 21.srpna, kdy se u nás přes noc objevilo spojenecké vojsko v čele s vojáky SSSR, aby zachránilo řádění Dubčeka a jeho „západních zaprodanců“. Reakce se sice vzchopila k posledními činu, který znamenal všechny hanlivé nápisy na možných i nemožných místech, obsahoval rady a příkazy sovětským vojákům, kteří s nasazením vlastního života přišlo podruhé hájit naši svobodu. Bylo s podivem kolik lidí z reakce znalo azbuku a ruská slova, jimiž byla v Zahrádce popsaná zeď u farské zahrady, kamenná kašna na náměstí, křižovatky silnic atd. inu jsme národ „učenlivý“. Nápisy byly na pokyn MNV později zabíleny, rozcestníky, které Kantorek z televize radil strhávat, protože nevěděl, že vojáci jezdí podle map a někteří je v naší abecedě nedovedli ani přečíst, byly opět navěšeny, ale reakce vrčela jak vypráskaný pes.

Na MNV bylo opět mnoho práce řádně zvládáno i když „zalezli“ pomocníci typu učitele Svobody, který se činil a pomáhal při podpisových akcích a dobročinných sběrech.

Byla dokončena montáž elektrických veřejných hodin a prováděla se úprava dopravních značek na náměstí.

V dalších akcích byla zpevněna silnice na Malé Straně, zpevněn a vyasfaltován příjezd ke garáži „pražského autobusu“, o kterém již byla zmínka v minulých zápisech.

Veřejné osvětlení posíleno 9 výbojkovými tělesy, dokončena adaptace požární zbrojnice. Byla vyměněna střecha nad dřevěnou garáží „pražského autobusu“ a provedena výměna bleskosvodů na budovách ZDŠ.

Práce školy

Politické poměry na škole se po příchodu spojených vojsk rychle urovnaly, ambice některých učitelů rychle „povadly“  a začalo se řádně vyučovat. Z devítičlenného učitelského sboru odešla učitelka Matoušková, která pro stálou nemocnost nemohla plně zajistit výuku matematiky. Nahradil ji uč. J. Viktora, který zde již krátce vyučoval. Uč. Liškovou, která odešla s manželem do jihočeského pohraničí nahradila plně s. A. Myslíková, důchodkyně.

Počet žactva z dřívějších 280 dětí poklesl na 171 a počet tříd z 10 na 7. Na konci šk. roku vyšlo celkem 34 žáků a to 1 ze 6. třídy, 2 žáci ze 7. třídy, 3 žáci z 8. třídy a 28 žáků z 9. třídy. Ze žáků z 9. třídy odešlo 5 žáků na školy II. stupně, 7 žáků do zemědělství a ostatní do různých učebních oborů.

Jako každoročně se starali žáci o úpravu parčíků na náměstí a pomník padlých, hrob rudoarmějce a památník partyzánů. V dobrovolných brigádách sebrali na polích Stát. statku z 15ha brambory.

Ze slavností byly uspořádány oslavy VŘSR.

V březnu byl uspořádán tradiční karneval a před prázdninami výlety.

V době vánoční byl na náměstí vztyčen vánoční strom, pod který se dávaly dary do pokladničky, pro tehdy propagované vesničky SOS. Připadalo to jako za kapitalismu, kdy se stát o nemajetné sirotky nestaral.

Počasí

Leden začal nočním mrazem -10 oC. 20.1. napadlo 20 cm sněhu a udeřil mráz -27 oC. Ve dne bylo poměrně teplo, tvoří se závěje, pak prší a tvoří se náledí při +2 oC. Pak je teplo až +5 oC a svítí slunce. 21.1. holo. 24.1. napadlo 10 cm sněhu, 28.1. taje.

Únor přichází s teplým jarním počasím, potom jsou mlhy a mžení, teplota kolem nuly. 15.2. je teplo a sníh se drží jen ve stínu. 17.2. mrazík a poprašek 2 cm sněhu. 22.2. oteplení a tání. 25.2. slabý mráz a poprašek, 26.2. noční mráz -9 oC. 27.2. jinovatka, 28.2. +8 oC jarní počasí.

Březen v začátku přinesl noční mrazy až -9 oC, ve dne je slunečno a tání. 5.3. napadlo 2 cm sněhu, 6.3. přišly přepršky, mlhy a slabé sněžení. 10.3. napadlo za celý den 5 cm sněhu při -1 oC. 11.3. celý den sněhová metelice přinesla 20 cm sněhu. 14.3. taje. Od 17.3. noční mrazíky ve dne pěkně slunečno. 20.3. rychlé tání, holo – dosti teplo, 24.3. jarní počasí, 29.3. +20 oC, 30.3. 24 oC. Začíná setí.

Duben začíná nočními mrazíky, jinovatka. Ve dne krásně, slunečno, pak se střídají mlhy s drobným deštěm. 8.4. prší se sněhem, do 12.4. noční mrazíky -1 oC, ve dne slunečno, je sucho tráva neroste. Od 16.4. oteplení na +12 oC, 18.4. 19 oC, 19.4. +22 oC, 22. – 23.4. +23 oC. 24.4. večer bouře a mírný déšť. Ke konci měsíce mírné ochlazení. 30.4. bouřka a studený déšť.

Květen je zamračený a chladný. 2.5. +6 oC, odpoledne   +19 oC. 3.5. vydatný déšť při 19 oC. Od 4.5. krásně až 23 oC. 5.5. bouře s deštěm přerušila pěkné počasí. 12.5. bouřka s deštěm, do 16.5. pěkně, pak mírné ochlazení s deštíky. 20.5. -1 oC, šedivý mráz. Po 26.5. oteplení a 27.5. 30 oC, v noci prší.

Červen začal deštěm. 2.6. je 20 oC, 3.6. pěkné počasí   23 oC. 5.6. bouří a silně prší. 8.6. silný liják, zamračeno, zima. 10.6. zima a déšť. 11.6. prší celý den a noc, chladno musí se topit. 12.6. déšť ustává a do 14.6. je pěkně, slunečno, až 27 oC. Od 18.6. dusno a 21.6. prší, 23.6. je teplo 31 oC, pak mírné ochlazení na +27 oC až na 18 oC do konce měsíce.

Červenec má pěkné teplé počasí 30 oC, 4.7. 32 oC. 7.7. jen 20 oC, mírně prší. Od 11.7. ochlazení, 17.7. prší do 21.7. přepršky. 22.7. ochlazení, bouřky a mlhy. 24.7. teplo, dusno, 25 oC. Od 26.7. mírné ochlazení, 27.7. 30 oC, od 29.7. dusno, pěkně.

Srpen v začátku pěkný, ale dusno, teploty 28 oC. Od 9.8. přepršky, 11.8. bouřka. Od 12.8. pěkně. 17.8. bouře se silným deštěm přinesla mírné ochlazení. 25.8. nová bouře na sucho a do 29.8. pěkně. 30.8. silně prší celé dopoledne.

Září začalo sice pěkně, ale pak přepršky zlobily až do konce měsíce.

Říjen přinesl denní přepršky a sychravé počasí. Mokro zdržuje sbírání brambor a setí. Za 14 dní byly suché jen 2 dny. Od 29.10. oteplení a zlepšení počasí.

Listopad přinesl sucho, jen občasný slabý déšť. 14.11. první mráz -2 oC. 15.11. padá, 16.11. prší – sychravo. Déšť je i 18.11. všude je hodně bláta. 23.11. jarní počasí, 24.11. prší a 25.11. opět krásně +2 oC, sucho a holo do konce měsíce.

Prosinec je chladný, ale suchý. Noční mrazíky -1 oC až   -2 oC. 10.12. mráz -6 oC, přes den slunečno. 13.12. mráz -15 oC, 17.12. první poprašek, ve dne jako na jaře. 21.12. přišlo tání. 22.12. jarně +2 oC, 23.12. slabě prší při +3 oC. 24. a 25.12. napadlo asi 5 cm sněhu a ochladilo se. 27.12. v noci mráz -12 oC, během dne -3 oC, sníh leží. 31.12. mráz -14 oC, ve dne slunečno.

Jaro od 14.4. krásně, sucho, tráva neroste. Je zaseto a od 15.4. se začínají sázet brambory. 20.4. začínají kvést třešně. 22.4. začínají kvést višně a trní. Koncem měsíce dubna kvetou ostatní stromy. Do květů však prší a je chladno.

Léto velmi suché, ovoce je málo, kromě třešní a višní. Krmení je málo, ale obilí je pěkné. Brambory potřebují vláhu. V červenci prší, nelze sekat obilí, brambory hnijí.

Chladný a mokrý podzim brzdí sběr brambor, není dosud zaseto, vše se z polí jen „krade“.

Zima je mírná, málo sněhu. 1. mrazík 14.11. -3 oC, největší mráz 13.1. -18 oC. První sníh 15.11., 26.12. 13 cm sněhu.

Jarní práce od 29.3. 15.4. sázení brambor. 30.5. ukončena senoseč. Žně začaly 25.7., pšenice černá, dosekáno až v září. Jetel semenáč byl na polích do 3.10. Brambory dosbírány 7.11.

Plevele bylo všude plno, ovoce málo, malin a borůvek průměrně, houby žádné. Rozmohlo se mnoho myší.

Obyvatelstvo

Na MNV bylo konáno 10 svateb a zapsáno 9 novorozených dětí. Starých občanů odešlo na věčnost 8.


Rok 1969

 

Politická situace

Dusné ovzduší z roku 1968 trvá i nadále. Zakřiknutá reakce se stáhla do hospod, ale i odtud se snaží nabourávat práci MNV anonymními dopisy a dokonce anonymními udáními. V tomto prostředí vystupují i různí lidumilové, kteří malověrným občanům tvrdí, že likvidací obce , kterou by funkcionáři MNV a MOKSČ mohli zamezit, budou občané okrádáni a žádná výstavba rodinných domků prý nebude. Je pochopitelné, že v rozjitřené situaci, jaká v občanstvu budoucí likvidací obce vznikla, měly tyto reakční elementy živnou půdu.

Práce MNV

Plán práce v obci však musel být plněn i přes všechny těžkosti a reakční pikle. Podle toho pracovního plánu byly zakoupeny a položeny kamenné obrubníky kolem chodníků a komunikací v obci dobrovolnou prací občanů. Byla provedena odborná generální oprava rozhlasu. Byla dokončena úprava silnice na Horní Paseky a adaptace požární zbrojnice v Zahrádce. Byla zakoupena a postavena autobusová čekárna pro Horní Paseky. Tamtéž byly vybudovány 2 veřejné studny. Byly zakoupeny potřebné součásti pro sociální zařízení místní ZDŠ.

V době 750. výročí založení městečka Zahrádky čekají však pracovníky a funkcionáře ještě daleko obtížnější úkoly. Již počátkem tohoto jubilejního roku dostává MNV věrohodné zprávy od funkcionářů vyšších orgánů, že dojde ke schválení výstavby vodního díla na Želivce během II. poloviny tohoto roku. Ku včasnému zajištění předpokládaných jednání odeslal MNV 24. března 1969 dopis ministru vnitra s. Ing. Grösserovi, ve kterém byl požádán, aby byl nápomocen při řešení budoucí situace v obci.

V tentýž den bylo uskutečněno jednání o budoucí vážné situaci na MNV v Zahrádce za účasti předsedy ONV s. Dolejše, jeho náměstka s. Krčála, tajemníka ONV s. Pátka, vedoucího zem. odb. s. Jiřího Kouky a vedoucího odboru soc. zabezpečení s. Šárovce. Přítomní okresní funkcionáři přislíbili plnou podporu úsilí MNV.

Našemu postiženému městečku tak trochu přeje štěstí. Dnem 30.6. pozbývá platnost vyhláška č.73 Sb. a nastupuje výkupní vyhláška č.43/69 Sb., která zvyšuje ceny vykupovaných objektů postižených občanů. V závěrečné části této vyhlášky je dokonce uvedeno, že může investor i hmotně odškodnit občany postižené výkupem, jedná-li se o vládní úkol.

Usnesením vlády ČSSR ze dne 27.8.1969 č.167 bylo rozhodnuto o rozsahu budovaného vodního díla na Želivce. Tímto vládním usnesením bylo s konečnou platností rozhodnuto o celkové likvidaci našeho městečka.

Po tomto usnesení se schází rada MNV s výborem MOKSČ dne 11.9. Přítomní funkcionáři se usnášejí na tomto postupu další své činnosti. Bude svolána veřejná schůze na níž budou občané informováni o likvidaci obce a o usnesení rady MNV požadovat na investorovi výstavby vodního díla na Želivce, výstavbu náhradních rodinných domků pro občany, kteří vlastní rodinné domky a slouží jim k trvalému bydlení. Na této veřejné schůzi bude vysvětleno i provedení sociologického průzkumu, který bude proveden dotazníkovou akcí. Zmíněné dotazníky budou dodány do každé rodiny a po vyplnění vráceny MNV k soubornému zpracování.

Dotazníky vypracoval MNV a obsahovaly tyto body:

1/ Požaduje-li občan náhradní domek a je-li ochoten doplatit rozdíl ceny svého a nového domku jaké je stáří prodávaného domku.

2/ Kde chce uskutečnit výstavbu náhradního domku, zda v Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sázavou, nebo Humpolci.

3/ Koupí-li si domek sám, nebo požaduje-li byt ve státní výstavbě, a ve kterém městě.

 

K dotazníkům byly přiloženy nabídky(zaměstnání) v jednotlivých jmenovaných městech.

Plánky eventuelní výstavby rodinných domků ve 3 cenových skupinách byly k nahlédnutí na MNV.

Po této rozsáhlé akce nastalo částečné uklidnění, ale obtížná práce na MNV pokračuje. Zástupci VRV, t.j. vodohospodářského vývoje a výstavby se všemožně snaží úsilí MNV na výstavbu rodinných domků uzavřít, protože jim touto výstavbou vzniká další práce a odpovědnost. Jenže zde naráží jejich destrukční činnost na houževnatost a uvědomělou odpovědnost pracovníků MNV podporovaných odpovědnou prací a pomocí funkcionářů ONV a dokonce KNV.

Pracovníci MNV vyvolávají stále nová jednání a tak se uskutečňuje i zasedání rady MNV s přizvanými zástupci ONV s. Ing. Fantou, ved. plán. odboru ONV, s. Zárubou, ved. fin. odboru, s. Kavkou, ved. odb. zemědělství a s. Myšičkou, ve. odb. výstavby. Předmětem jednání je výstavba rodinných domků, dodavatel. způsobeno, projednání kapacity a staveb. materiálu u stavebních organizací okresu. Zajištění studií náhradního sídliště, projednání a upřesnění 1. ochranného pásma VD Želivka, projednání intra a extravilánu obce Zahrádka. Projednání stavební uzávěry, kterou vydal D. Feinabend, hygienik středočeského kraje. Dále byl projednán zákaz pohřbívání na místním hřbitově, řešení náhrad při kremaci, nebo nákladů převozu zemřelých občanů na jiné hřbitovy.

V dalších bodech bylo projednáno zajištěné vyhotovení směnných smluv mezi majiteli rodinných domků a VRV, stanovení ceny 1m2 nových parcel na 4,-Kčs místo 6,-Kčs, které jsou požadovány v  budoucích nových sídlištích.

V souvislosti s výstavbou rodinných domků byla přejata nabídka n.p. Kovofiniš v Ledči nad Sázavou, který se uvoluje postaviti náhradní domky na sídlišti Plácky 1. v Ledči nad Sázavou.

Na této schůzi bylo projednáno i odloučení osad Dolní Paseky a jejich přidělení k obci Kom.Lhota, Horní Paseky přidělit k obci Rejčkov a osadu Hory k obci Podivice.

Dále byla schválena náhradní výstavba S..S v obci Kom. Lhota, jejíž realizace bude financována VRV.

V II. polovině roku 1969 bylo započato s nejníže položenými objekty v obci demolicí. Byly bourány oba mlýny čp.48 a 38, domek u mostu čp.145, dům Brožků čp.130. Demolice byla povolena také domků čp.150, majitel p. Ant. Lukšíček, vily p. Kotena a domku čp.40 p. Ant. Vrány.

Obyvatelé

 V tomto roce zaznamenáno 14 úmrtí a jen 6 nově narozených.

Na MNV  v Zahrádce se konalo jen7 svateb. Zábavní podniky t.j. několik tanečních zábav a kino představení navštěvovali hlavně mladí lidé z okolí.

Práce školy

Práce školy se dostala do obvyklých kolejí, protože ambiciózní uč. Svoboda dostával rozum a také přestalo různé „dubčekování“ a „masarykování“. Ve škole pracovaly 2 učitelky na 1. stupni, 4 učitelky na II. stupni s uč. Svobodou a ředitelem školy St. Dvořákem. Žactvo valem ubývá, na nižším stupni je 54 žáků, na vyšším stupni je 108 žáků. Z 25 žáků v 9. třídě odešlo 12 žáků na školy II. stupně a 5 žáků do zemědělství. V dobrovolných brigádách sebrali žáci vyššího stupně brambory ze 14 ha.

Počasí

Leden začíná mrazem -14 oC a 30 cm sněhu. Zvěř a ptactvo velmi trpí. V polovině ledna se otepluje a vzniká náledí. Od 26.1. slunečno, teplo, jen noční mrazíky. 31.1. +1 oC a taje.

Začátek února rozmarný. Málo sněhu. 7.2. 4 cm sněhu, 14.2. napadlo 30 cm sněhu, trvají menší mrazíky.13.2. svítí slunce a taje, 20.2. náhlé oteplení, drobně prší, od 22.2. mlhavo a taje. 1.2. -0 oC, 2.2. +2 oC, 9.2. -4 oC, 12.2. -12 oC, 17.2. -0 oC, 22.2. +10 oC.

Březen přináší noční mrazíky -2 oC, během dne +3 oC tání. 8.3. je bez sněhu. Od 12.3. přepršky – bláto. Ke konci měsíce ochlazení, 22.3. -7 oC, studený východní vítr. 26.3. prší se sněhem, 29.3. padá, 31.3. prší.

Duben začíná jarně. 6.4. krásné, noční mrazíky. 10.4.  +20 oC.11.4. ochlazení, 13.4. déšť s kroupami, 14.4. sněhová metelice, poprašek zůstává. 15.4. pěkně. 17.4. sněhové přeháňky. 19.4. tání a od 21.4. slunečno. Pěkné počasí až do konce měsíce.

1.5. silná bouře s vydatným deštěm. 3.5. pěkně, +20 oC, kvetou třešně. 7.5. ochlazení. Od 11.5. oteplení, 14.5. +30 oC. 18.5. mírně prší, 19.5. hodně namoklo. 20.5. ochlazení, v noci až na 0 oC, od 26.5. pěkně, 31.5. silný déšť.

Červen přináší ochlazení, 4.6. přeháňky, musí se topit. Až do 9.6. zima s deštíky. 15.6. dusno +25 oC. 19.5. drobně prší. Do konce měsíce pěkné počasí.

Začátek července pěkně, sucho, 7.9. +24 oC, večer prší. Do 13.7. ochlazení a přepršky. 16.7. +27 oC, 20.7. +30 oC, pěkně do konce měsíce.

Srpen je teplý až +20 oC, 16.8. ochlazení na 12 oC,   27.8. +8 oC, žně zdrženy.

Září začíná pěkně. 17.9. bouře, pak pěkně do konce měsíce.

Říjen přináší teplo a 20 oC, ale v noci slabé mrazíky. Je velké sucho a nedá se sít. Od 29.10. přepršky, ochlazení.

Listopad začíná teple. 4.11. prší, 5.11. poletuje sníh. 7.11. noční mráz -7 oC, chladný vítr. 12.11. oteplení s deštěm. 16.11. slunečno, 19.11. první poprašek. Od 21.11. jarní počasí +13 oC. 26.11. napadlo 13 cm sněhu, leží do konce měsíce.

Prosinec začal pěknou zimou. Napadlo 30 cm sněhu a v noci jsou mrazy -5 oC, během dne -2 oC. 18.12. se zvyšuje sněhová přikrývka na 40 cm. 21.12. mráz -20 oC, od 25.12. pěkně -2 oC, v noci -5 oC. Konec měsíce teplo kolem 0 oC.

Charakteristika roku. Silný déšť s bouří 1.5. 19.5., 20.5., 7.6., 26.6., 7.7. bouře se silným deštěm, 14. – 18.8. a 17.9. déšť, jinak sucho. Drobný déšť 11. a 13.4., 16.4., 7.5., 8.5., 16.5., 18.5., 15.6., 19..6., 20.6. a 30.6., 6.7. a 13.7., 18.7., 26.7., 28.6., 29.10., 13.11. a 14.11. Celkem suchý rok. málo vody ve studních, pole suchá, těžká orba. Jaro celkem suché, setí 2.4., sázení brambor 27.4., 3.5. kvetou třešně, 11.5. kvetou ostatní stromy. Pěkné pícniny i tráva. Hodně třešní a borůvek. Žně až 27.8. obilí pěkné, rovněž řepa i brambory. Houby nerostly.Zima mírná, největší mráz 22.12. -22 oC, na vánoce 30 cm sněhu.


Rok 1970

 

Práce MNV

Protože práce na MNV přibývá a to hlavně práce politické, dostal MNV pokyn od ONV, aby na běžnou agendu přijal ještě jednu pracovnici a s. tajemníka J. Dyndu uvolnil jen pro práci zaměřenou na jednání s investorem VŽ. Protože vhodná síla pro MNV nebyla nalezena musel veškerou práci zvládnout jmenovaný soudruh se stávající pracovnicí pí. A. Veletovou.

Velké pracovní vypětí s. tajemníka a k tomu ještě různé šikanování od místních reakčníků znamenalo mnoho bezesných nocí a vrásek. Jako hojivý balzám bylo uznání české vlády ve formě pamětní plakety věnované tomuto svědomitému pracovníkovi.

9.2. zasedala rada MNV a přizvala do zasedání zástupce měst Humpolec, Ledeč nad Sázavou a Světlé na Sázavou a občany, kteří se rozhodli pro výstavbu náhradních rodinných domků v těchto městech. Na zasedání byly projednány tyto body: Realizace výstavby náhradních rodinných domků, stabilizační příspěvky jednotlivých závodů, možnosti zaměstnání a získání stavebních parcel. Na této schůzi byly občanům předloženy 3 plánky domků v různých velikostech a cenách. Protože na této schůzi opětoval nabídku n.p. Kovofiniš, že postaví pro své zaměstnance rodinné domky, byla svolána nová schůze zástupců a zaměstnanců jmenovaného podniku. Přesto, že obě schůze byly informativní, došlo k hádkám a přednosti stavby jednotlivým občanům a nic se nevyřešilo. Po těchto zkušenostech bylo přenecháno dostavění domků a předání do užívání stavební instituci a VRV.

11.3.1970 vydal ONV v Havlíčkově Brodě, odbor kultury rozhodnutí, aby bylo vedení hudby, která byla zapojena pod místní OB, odebráno p. Jos. Beladovi. Jmenovaný mu odváděl z činnosti stanovené poplatky OB a ku dni 11.3. přesahovala dlužná částka 6 000 Kčs. Povedený kapelník musel dlužnou částku uhradit.

dne 3.4. na návrh ONV v Havlíčkově Brodě odsouhlasila rada MNV, aby tajemníku s. J. Dyndovi byla k 25. výročí Osvobození ČSR RA za dlouholetou práci v národních výborech udělena pamětní medaile vlády ČSR. O udělení tohoto vyznamenání byla zmínka v úvodu letošního zápisu.

Dne 10.4.1970 odvolává plénum MNV poslance Jana Dvořáku čp.7, Cíznera Boh. čp. 111 za neplnění poslanecké funkce a krajně pravicový postoj v r. 1968-1969. Dále byl odvolán z poslanecké funkce s. Jos. Havlín čp.61, Jos. Hrubý – Horní Paseky čp.21 pro pasivitu v krizovém období 1968-1969. Na jejich místo byl kooptován s. Stanislav Dvořák, Zahrádka čp.174, s. Fr. Vopěnka, Zahrádka čp.156. Peroutka Jos. Horní Paseky čp.9. a Beneš Jindřich -  Horní Paseky čp.34.

Během jarních měsíců byla rozšířena brigádnickou prací skládka v dolíku u Dyndů, kde byly rovněž položeny odpadové roury.

Májové oslavy se v obci nekonaly, byl pořádán jen lampiónový průvod školních dětí v předvečer 1. máje. Občanstvo se zúčastnilo májových oslav v Ledči nad Sázavou.

Dne 19.5. se konalo v Zahrádce výjezdní zasedání plánovací komise ONV, kterého se zúčastnil první náměstek předsedy VČKNV s. Smola. Na tomto zasedání byla opět řešena situace v naší obci v rámci výstavby VŽ.

Dne 5.8. svolal VČK NV veřejnou schůzi do místního kina. Schůze se zúčastnili zástupci investora VŽ, zástupci Stát. rajon. plánu, zástupci ONV a zástupci MNV Zahrádka. Na této schůzi měly být řešeny problémy s výkupem rodinných domků a vysídlováním občanů do státní výstavby. Na schůzi však účinkovali lidé, kteří v Zahrádce nebydleli, ale pocházeli z postižených rodin. Jmenovaní urážlivým způsobem osočovali přítomné funkcionáře a vznášeli požadavky, takže tajemník MNV předčasně schůzi ukončil. Ukončení schůze bylo namístě, protože by bývalo došlo k urážkám i těch funkcionářů vyšších úřadů, kteří se pro naší obec velmi exponovali. Opakovalo by se totéž co probíhalo v Dol. Kralovicích, kde na hrubé urážlivé výroky několika nerozumných občanů doplatilo veškeré občanstvo z Dolních Kralovic.

Protože měly být v Zahrádce nejprve odstraněny chaty povolává MNV 24.7. všechny majitele chat, aby jim nabídl náhradní parcely ve Studenkách. Na této schůzi byly všem žadatelům přiděleny parcely na chaty o výměře 400m3.

Úbytkem malých dětí v mateřské školce se zabýval škol. odbor. ONV a změnil mateřskou školu na dětský útulek.

Bod plánu z loňského roku a zakoupení čekárny pro Horní Paseky byl letos realizován.

Dne 10.12. bylo vyvoláno u investora VŽ, kde byly projednány koncepty směnných smluv pro výstavbu rodinných domků. Zmíněné smlouvy vypracovalo majetko-právní odděl. VDŽ. Tohoto jednání se zúčastnili za ONV v Havlíčkově Brodě JUDr. Dvořák, ved. fin. odboru s. Záruba a ved. dob. výstavby s. Myšička. Za MNV v Zahrádce s. Kohout, s. Dynda a právní zástupce MNV s. JUDr. Drahokoupil z Advokátní poradny v Ledči nad Sázavou.

Předložený koncept směnné smlouvy byl námi i zástupci ONV zamítnut jako jednostranný a výhodný pro VRV. Bylo dohodnuto, že nové smlouvy vypracuje s. JUDr. Drahokoupil a předloží ku schválení investoru VD.

V odpoledních hodinách jednali zástupci MNV a ONV na min. financí vlády české republiky. Byla projednávána cena, velikost a třída náhradního domku. Protože ani na tomto vysokém úřadu nedošlo k dohodě byl vypracován dopis místopředsedovi vlády s. Ing. Rázkovi, ve kterém bylo vysvětleno třídní složení obce, v jaké situaci se občané nacházejí, že se jedná o samé drobné zemědělce a živnostníky, kteří veškerý svůj majetek sdružili v JZD a v roce 1964 vytvoření společné hodnoty odevzdali bezplatně čsl. státu při založení státního statku. Dále bylo v dopise poukázáno na rozdíl vykupovací ceny a pořizovací ceny domku.

Na základě poklesu tržeb v prodejně Jednoty Obuv a Textil došlo ke sloučení obou prodejen do prodejny Textil v domě V. Olišara čp.148.

Obyvatelstvo

Mladí lidé se stěhují za zaměstnáním a tak obyvatel v Zahrádce ubývá. Letos ještě odešlo na věčnost 8 starých občanů a 8 nově narozených opustí naše městečko v brzké době se svými mladými rodiči. Tyto změny pociťuje hlavně škola, ubývá dětí a jsou rušeny třídy.

Práce školy

Po nemoci odešla učitelka Vávrová a na konci roku učitelka Kočová. Nastoupila u nás s. Pechová a s. Kroutilová. Nižší stupeň měl 53 žáků, vyšší stupeň 106 žáků. 9. třída měla 24 žáky, z nichž 5 žáků odešlo na školy II. stupně. Jako každoročně naši žáci pomáhali při sběru brambor a sebrali brambory z 15,5 ha. O žních pomáhali při svozu slámy a vysekávání lesní trávy.

Počasí

Leden začal mírně s mrazy –4 - 0 oC a asi s 30 cm sněhu. 6.1. taje a druhý den přišla náhlá obleva. Oteplení trvá do 10.1. Dále nastoupily noční mrazy –5 až -8 oC, přes den –1 až  -3 oC do konce měsíce.

Začátkem února mrazy trvají, ale 3.2. prší. 4. a 5. února slunečno, teplo +4 oC. 15.2. padá, ale 18.2. přichází oteplení, tání, teplota kolem 0 oC. 27.2. mráz -8 oC.

V březnu se hlásí nový sníh, 10.3. však taje při +2 oC. Od listopadu leží 30 cm sněhu. 27.3. jarní počasí. 28.3. přišla sněhová bouře s ochlazením na -4 oC.

Duben přináší chladné počasí s málo sněhu a teplotou kolem 0 oC. 6.4. začaly první práce na polích. Od 18.4. pěkné počasí. 19.4. bouře s deštěm. Konec měsíce chladný s dešťovými přeháňkami.

1.5. přináší metelici jako v zimě. 4.5. oteplení sucho a chladno. Potom přeháňky, které zdržely polní práce.

Červen přinesl studené počasí. 5.5. silně namoklo, stromy špatně odkvétají. Voda odnesla ze svažitých polí brambory, obilí a tráva polehávají. Konec měsíce byl však teplý a proto byla i dobrá senoseč.

Červenec byl teplý a suchý, teploty kolem 26 oC. I v srpnu bylo pěkně. 8.8. se strhla bouře s prudkým lijákem. Přepršky kolem 10.8. zdržují žně. 17.8. a 24.8. silné deště. Oteplení přišlo až koncem měsíce.

Září přineslo přepršky, ale do 10.9. bylo teplo. 23.9. udeřil první mrazík s jinovatkou.

Říjen začal pěkným počasím, ale 2. polovina byla plná deště a ochlazení.

Listopad má teplý počátek. Od 5.11. prší a fouká studený západní vítr. V noci teplota na 0 oC, přes den +6 oC. 14.11. přes den +19 oC, od 17.11. zamračeno, deštivo. 22.11. padá sníh, ale poslední dekáda měsíce je teplá.

Prosinec začíná 2. a 4. mrazíky -2 oC. Všude je voda a mnoho bláta. 10.12. mráz -10 oC. 15.12. napadl sníh a zůstal ležet. 21.12. metelice a náledí, v noci -5 oC,  ve dne –2 až    -3 oC. Konec prosince je studený až -8 oC.

Charakteristiky roku

Jaro bylo chladné, deštivé, polní práce zdrženy. 6.4. se jelo prvně do polí. 19.4. první bouře. 20.4. začalo setí. 10.5. kvetou třešně při teplotě 22 oC. 11.5. se sázejí brambory.

Léto mělo časté přepršky, stromy špatně odkvetly. Ta to podzim byl příznivý pro sběr brambor a polní práce. Zima byla studená, sníh ležel do listopadu do konce měsíce března.

Nejvyšší teploty 20.6. 23 oC a 14.7. 30 oC, nejnižší teploty 7.1. -17 oC a 23.12. -10 oC. První bouře 19.4., první mráz 10.12. -10 oC.

Úroda

Suché píce mnoho, obilí pěkné, brambor méně, ale veliké. Třešní hodně, ale ovoce málo. Hub a lesních plodin průměrně. Vyskytlo se mnoho mšic a ovoce bylo značně červivé.

Ceny běžných potravin za 1 kg:

rýže 4-8,- Kčs

kroupy 4,70-5,40 Kčs

chléb 3,40 Kčs

olej 12,30 Kčs

houska 0,45 Kčs

čokoláda 70,- Kčs

vepřové 30,- Kčs

hovězí 29,- Kčs

salám 30-70,- Kčs


Rok 1971

 

Práce MNV

Začátkem roku byla rada MNV projednávána otázka pohřbívání občanů na místním hřbitově, kde pohřbívání má bytí podle příkazu hlavního hygienika skončeno koncem roku 1971. Na základě tohoto rozhodnutí byla řada jednání. Pohřbívání na městský hřbitov v Ledči bylo zamítnuto MěNV v Ledči nad Sázavou pro nedostatek místa. Investor vodního díla odmítl platit vyšší náklady spojené s žehem zemřelých občanů. Po několika jednáních se podařilo radě MNV zakoupit pozemek od manželů Vondrových na Horních Pasekách, kde by mohl být zřízen náhradní hřbitov. Na vybraném pozemku byl proveden geologický i hygienický průzkum a po jejich schválení se VRV zavázal hradit výstavbu nového hřbitova. Pořizovací hodnota nového hřbitova 320 000 Kčs byla odsouhlasena a uhrazena VRV. Protože se výstavba nového hřbitova značně zpozdila, povolil výše jmenovaný hygienik pohřbívání na místním hřbitově do 30.6.1972.

Dne 22. a 23.2. provádí investor ve spolupráci s ONV a MNV v Zahrádce definitivní průzkum s žadateli o výstavbu náhradních rodinných domků.

5.3. bylo uskutečněno jednání o navržení silnice Kamenná Lhota – Zahrádka. Silnice povede od Kamenné Lhoty nad Zahrádkou a nahradí tak silnice Kožlí – Zahrádka, která bude VD částečně zatopena.

Během roku 1971 provádí VRV Praha ocenění rodinných domků v Zahrádce, které budou po zaplavení zbořeny.

S oceněním jednotlivých domků jsou různé dohady, protože řada občanů prováděla renovaci a různé úpravy bez řádného stavebního povolení. Bez řádného stavebního povolení nelze uznat renovaci pro výkup a řádné oceněné nemovitosti. Aby nebyli občané při oceňování domků poškozeni, vydává MNV hromadné stavební povolení, které stavební úpravy potvrzuje.

Oslavy 1. máje se konaly v Ledči nad Sázavou kam občané odjeli autobusem.

Dne 18.5. v Havlíčkově Brodě a 19.5. v Hradci Králové na Vě KNV se konalo jednání o náhradní výstavbě jak rodinných domků tak i bytové výstavby na základě sociologického průzkumu, který  požadavek upřesnil. Jednání se zúčastnil za MNV s. tajemník J. Dynda.

Dne 28.5. odhlasovala rada MNV vyhotovení fotoalba obce Zahrádky, které po likvidaci obce má sloužit jako dokument jak obec vypadala. Vyhotovení fotoalba bude zadáno fotoslužbě v Ledči nad Sázavou.

V souvislosti s přípravou voleb bylo na zasedání pléna MNV za přítomnosti s. Krčála, místopředsedy ONV usnesla odloučit osady po volbách od obce Zahrádka. Na základě usnesení pléna MNV byl proveden sociologický průzkum v osadách obce, ku které obci chtějí občané připojit. Osada Horní Paseky s přilehlými samotami bude připojena k obci Rejčkov, osada Dolní Paseky k obci Kamenná Lhota. Schůze tohoto pléna MNV odhlasovala, aby po zrušení obce byla místní honitba Zahrádka byla ponechána dále členům Mysliveckého sdružení v Zahrádce.

Na schůzi rada dne 30.9. hodnotila rada MNV práci dosaženou ve stávajícím volebním období a navrhla ONV udělit uznání za mimořádné zásluhy s. předsedovi a s. tajemníkovi. Uznání rady ONV bylo uděleno s. tajemníkovi J. Dyndovi.

Na předvolební schůzi konané dne 19.11.1971 v sále místního kina za přítomnosti místopředsedy ONV s. Krčála byli občané seznámeni s výsledky všech jednání, týkajících se výstavby rodinných domků. Výstavba se bude provádět dodavatelským způsobem s možností výběru 3 typů rodinných domků. Rovněž bylo oznámeno, že je uspokojivě zajištěn počat volných bytů ve státní výstavbě ve všech třech městech, Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a v Humpolci. Tyto kladné zprávy byly občany radostně přijaty.

Dne 26. a 27.11. byly konány volby do zastupitelstva úřadů. Volební místnost byla vzorně připravena v místní škole. Voleb se zúčastnilo 99,7% voličů. Kandidátka poslanců, kteří kandidovali a byli zvoleni zněla: Brýdl Bohumír, Dvořák Stanislav, Dynda Jaroslav, Jelínek Miroslav, Krupka František, Kohout Květoslav, Lhotková Vlasta, Moravec Bohumil, Pešek František ml., Příhoda Vladislav, Tichý Václav, Veletová Anna a Váňa Miroslav.

Dne 20.12. se konala ustavující schůze nově zvoleného pléna MNV, na kterém byli zvoleni:

Kohout Květoslav předsedou MNV,

Dynda Jaroslav tajemníkem MNV,

Rada MNV se bude scházet v tomto složení:

Kohout Květoslav,

Dynda Jaroslav,

Krupka František,

Příhoda Vladislav,

Váňa Miroslav.

 

Obyvatelstvo

V tomto roce zaznamenáno opět 8 úmrtí a 8 narození. Na MNV byla uzavřeno 5 manželství.

Práce školy

Děti ve škole ubývá. Na konci školního roku jsme měli ještě 137 dětí. Na 1. stupni 2 třídy se 47 žáky na 2. stupni 90 dětí ve 4 slabých třídách. Z 25 žáků v 9. třídě, odešlo 7 žáků na školy 2. stupně. Začátek školního roku přivítal na   1. stupni jen 32 žáků a na 2. stupni jen 47 žáků, tím klesl počet žáků na 1/4 počtu žáků na škole v plném rozkvětu školy. Na 2. stupni byla otevřena jen 7., 8. a 9. třída.

Počasí

Leden měl začátek studený, noční mrazy až -20 oC, ve dne -8 oC až -12 oC. Celkem pořádná zima s 15 cm sněhu. Na silnicích mírné náledí. 20.1. oteplení, tání, až +2 oC. 23.1. poletují včely. 24.1. prší, holo, do konce měsíce teplo.

Únor začátkem chladný, ale 10.1. jarní počasí. 28.2. padá a je zima. Metelice, 20 cm sněhu a mráz -3 oC.

Březen je studený, mráz -21 oC, na slunci -3 oC, metelice. 12.2. oteplení, 15.3. jarní počasí. 21.3. +14 oC. 25.3. přepršky, 29.3. ochlazení.

Duben chladný, oteplení až 4.4. +12 oC. 9.4. se sejí jařiny. 20.4. první bouřka, slabý déšť. 24.4. pěkně, ale 27.4. poletuje sníh. Konec měsíce chladný v noci mráz až -3 oC. Začínají kvést třešně.

Začátkem května prší se sněhem. Ve dne +12 oC od 5. do12.5. pěkně. 16.5. +26 oC, 17. až 18.5. až 28 oC. 19.5. silná bouřka, 26.5. silný déšť. Koncem měsíce přeháňky – špatná senoseč.

Začátek června bouří – stále prší, narostlo mnoho trávy. V bramborách stojí voda, obilí poléhá. Bude málo ovoce.

2.7. pěkné počasí. 12.7. až 30 oC. 27.7. 32 oC. 11.7. a 14.7. silné bouře a silně prší.

Srpen hřeje 32 - 33 oC, pěkné, teplé počasí.

V září prvně prší až 8. Od 17.7. a přichází mírné ochlazení. Celý podzim je suchý a má pěkné počasí až do konce listopadu.

6. října přišel první mráz -2 oC s jinovatkou, ale přes den je +18 oC.

Listopad má noční teploty +4 oC, přes den +16 oC. 18.11. poprašek sněhu a noční mrazík. 27. a 28.11. mírný deštík.

Prosinec se ohlásil nočním mrazem -2 oC a 5 cm sněhu, který taje. 11.12. prší a je holo, 22.12. jarní počasí, 26.12. ranní mrazy -4 oC. Konec měsíce mírný – holo.

Charakteristika roku

Největší mráz 5. a 7.1. -20 oC, 7.3. -21 oC, první mráz 20.11. -5 oC. Nejvyšší teplota 13.7. 30 oC, 15.7. 31 oC, 27.7. až 3.8. po 30 oC. Setí jařin 9.4. dokončeno 20.4.. 19.4. počátek sázení brambor až do 10.5. Senoseč 25.5., žně 28.7. Sběr brambor dokončen 5.10. Obilí se urodilo hodně, brambory byly malé a bylo jich málo. Peckovic bylo dost, ale ovoce málo. Bylo mnoho myší a vrabců. Lesních plodin bylo dost, ale hub málo.

 

 

Fotografie:

 

Část zahrádeckého náměstí

 

Zahrádecká škola


Rok 1972

 

Rok 1972, první rok nového volebního období přináší velké zvraty v jednáních o výstavbě rodinných domků. Stále není jasno jaké domky se budou stavět, jaká bude jejich pořizovací cena a jaká bude stanovena cena ve směnných smlouvách. Těchto těžkostí v jednání využívá opat reakce a hlavně ti, kteří byli v roce 1969 vyloučení z veřejného dění. Útok na funkcionáře MNV i MOKSČ stíhá útok, jsou posílena anonymní udání, že domky funkcionářů byly oceněny výše, než doky ostatní atd. Těmito anonymi jsou vyvolána přešetření odhadů a třeba u s. tajemníka Dyndy je zjištěno, že jeho domek byl dokonce asi o 5000 Kčs oceněn méně. Čistý štít funkcionářů byl obhájen, ale roztrpčení a znechucení z lidské špatnosti zůstává.

Práce MNV

Na den 1.2.1972 svolává ONV v Kutné hoře do Zahrádky schůzi postižených okolních vesnic, na které má být projednáno rozšíření I. stavby VD Želivka. Při tomto jednání požaduje MNV v Zahrádce, aby bylo se všemi majiteli pozemků postižených asanací VD provedeno majetkoprávní vyrovnání, aby nedocházelo ku zbytečným stížnostem.

Dne 21.3. dostává MNV zprávu, že projekty náhradních rodinných domků, které nechal vyprojektovat MNV Zahrádka byly investorem a min. financí české vlády z důvodů vysokých nákladů zamítnuty. Nejhorší na této situaci bylo to, že s těmito projekty bylo již občanstvo seznámeno.

Investor zaslal nové 3 typy domků, které vyprojektoval Liberecký atelier, pracoviště Havlíčkův Brod. Pořizovací cena a cena směnná však není dosud min. financí projednána.

Po tomto zásahu nastává opět řada úmorných jednání a někteří majitelé rodinných domků v obavě, že se náhradní výstavba neuskuteční začínají v určených sídlištích stavět soukromě. Stávající nejasná situace a útoky reakce, jak v úvodu uvedeno, zahalila funkcionáře MNV a přiměla je k činnosti, aby docílili maximálních úspěchů v náhradní výstavbě. Hledaly se cesty a byly nalezeny.

Pro malý počet dětí (5) v dětském útulku byl tento útulek uzavřen a zařízení převedeno na základě hospodářských smluv na jiná podobná zařízení v okrese.

Ve schůzi rady dne 28.6. byl dán konečně souhlas k postavení pomníku sovětskému vojínu, který je pochován na místním hřbitově. Zmíněný hrob byl po všechna léta ošetřován pionýry naší školy a obstarání pomníku bylo již odhlasováno za „nevýkonné vlády“ předsedy B. Cíznera. Realizací tohoto usnesení byl pověřen s. tajemník a v tom je záruka, že pomník bude konečně postaven.

Dnem 30.6.1972 bylo na zásah hygienika ČSSR ukončeno pohřbívání na místním hřbitově. Pozemek hřbitova však zůstal jako památník nedotčen v majetku veřejné správy po dobu příštích 50 let.

Z důvodů poklesu tržeb byla dnem 1.5. zrušena podejna mléka a pečiva v domě s. Tůmy čp.29 a byla sloučena s prodejnou potravin v domě p. J. Rokosa čp.84.

JUDr. Drahokoupil z Advokátní poradny v Ledči nad Sázavou se vysoce angažoval jako právní zástupce MNV, ale všech občanů ze Zahrádky. Byl oponentem VRV, hlavním tvůrcem konceptu nové směnné smlouvy vypracování právním oddělení VRV. Nový koncept směnné smlouvy byl projednám 9.8. v koordinační komisi na ONV. V této koordinační komisi byl předsedou místopředseda ONV s. Hájek a členy kromě zástupců VRV s. Kohout a s. tajemník Dynda. Dne 18.8. se tímto novým konceptem zabývala rada MNV.

V říjnu svolává VRV Praha zahrádecké občany, kteří požádali o náhradní výstavbu rodinných domků a předkládá jim k podpisu smlouvy, které byly jinak vypracovány než odsouhlasený koncept. Smlouva byla vypracována v tom znění, že občan měl v den podpisu odevzdat dohodnutou částku na výstavbu rodinného domku VRV, což bylo zaměřeno proti občanům a neodpovídalo návrhu smlouvy, kde bylo uvedeno, že cena domku bude uložena na vinkulovaný vklad a proplacena až při kolaudaci postaveného domku. Podpisem předkládané smlouvy by byl každý občan poškozen a ochuzen o úroky z uloženého kapitálu v hodnotě asi 12 000 Kčs.

Občané z radosti, že dostanou náhradní domek by bývali smlouvy podpisovali, ale s. tajemník s s. JUDr. Drahokoupilem celou podpisovou akci pozastavil, až budou předloženy smlouvy schválené MNV a ONV.

Smlouvy byly tedy předělány a 8.–11.11. byly směnné smlouvy konečně podepisovány. Je však podivné, proč takové nepřátelské stanovisko proti poškozeným občanům zaujímali pracovníci VRV. Po podepsání nových směnných smluv probíhala registrace stavebních parcel v Ledči nad Sázavou, kde bude náhradní výstavba situována.

Dne 10.11. rozhodla rada MNV poslat děkovné dopisy všem funkcionářům na KNV a ONV, kteří byli nápomocni při řešení tak závažných úkolů. Stejný děkovný dopis byl zaslán i JUDr. Drahokoupilovi, který bezplatně zastupoval nejen MNV, ale i všechny občany a při koncipování směnné smlouvy a v těžkých jednáních vedl naše kroky.

Protože se těmito jednáními opozdila výstavba rodinných domků a tím k vysídlení občanů požádala rada MNV OÚNZ o ponechání zdravotního střediska v Zahrádce. Další nadřízené složky byly požádány o ponechání ZDŠ a pošty. Požadavkům rady MNV bylo vyhověno a přes pokles obyvatel likvidace těchto zařízení byla odsunuta.

Na podzimu letošního roku vyvolal Metrostav Praha jednání na MNV v Zahrádce, na kterém byla projednána výstavba ochranné zdi na západní straně zdejšího kostela, k němuž má dostoupit hladina budované přehrady. V jednání byla řešena hloubka a síla ochranné zdi, aby nedošlo k podmáčení základů kostela.

Obyvatelstvo

Někteří občané, kteří nevěřili v náhradní výstavbu si kupují domky na vesnicích okolo Humpolce, majetní občané staví individuelně, nebo si kupují domy v Ledči nad Sázavou. Nastává stěhování, ale umírá i 8 občanů starších. Mladým rodinám přibývá 5 nově narozených. Na MNV bylo uzavřeno 7 manželství z okolních vesnic.

Práce školy

Škola má sice uměle prodlouženo bytí, ale žactva i učitelů stále ubývá. S učiteli je projednáváno budoucí působiště, protože škola má na nižším stupni ve 2 třídách jen 27 žáků a na vyšším stupni v 8. třídě 9 žáků a v 9. třídě   19. žáků. Z 9. třídy odchází na studie 5 žáků.

Počasí

Leden začíná bez sněhu s mírnými mrazíky. 4.1. napadlo 4 cm sněhu, teplota na 0 oC. 16.1. udeřil mráz -8 oC za silného větru. 18.1. mráz -15 oC. Od 20.1. oteplení,29.1. napadlo 15 cm sněhu.

Únor tvoří závěje. 6. a 7.2. taje. 14.2. udeřil mráz     -11 oC. 21.2. prší při +2 oC taje. 28. – 29.2. prší, teplota   +4-5 oC.

Březen začíná jarním počasím. 9.3. napadl poprašek a vzniklo náledí při nočních mrazech -5 oC. 15.3. oteplení na +5 oC. 19.3. teplo +14 oC, do konce měsíce pěkně.

Počátek dubna je chladný s mlhami a dešti. 5.4. pěkně slunečno. Pak nastalo mírné ochlazení na +4 až +10 oC. 25.4. mráz -3 oC, zmrzly květy třešní. 28.4. metelice a tání. Foukají chladné východní větry.

Květen přináší teplé počasí s bouřkami. Od 11.5. ochlazení na +6 oC s deštěm. 18.5. oteplení na +16 oC, 19.5. silná bouře s deštěm. 26.5. teplota 22 oC, 29.8. – 31.5. +18 oC, déšť. Nasázené brambory zarůstají travou.

Začátek června teplý +20 oC, 10.6. až 26 oC, 15.6. bouře při 16 oC s deštěm, 23.6. bouře s deštěm, poléhá obilí.

Červenec má teploty až 28 oC, poměrně sucho. 21.7. průtrž mračen, pak sucho a teplo.

Srpen je suchý a teplý až 30 oC. 17.8. mírné ochlazení, pak pěkné počasí.

Začátek září je suchý a teplý +20 oC. Od 16. – 26.9. mokro a bláto.

Říjen přináší noční ochlazení na -1 oC přes den +12 oC. Od 5.10. pěkné slunné počasí. Od 17.10. ochlazení, poletuje sníh. 21.10. napadl první sníh, ale 23.10. roztál. Do konce měsíce pěkné počasí.

Listopad převzal pěkné počasí s teplotami až +17 oC. Od 12.11. přepršky se sněhem, hodně bláta. 16.11. první mráz -1 oC ve dne na 0 oC. 25.11. poprašek, během dne +4 oC.

Prosinec se přihlásil blátem a mlhami, teploty +4 až +16 oC, pěkné jarní počasí. 15.12. ochlazení, noční mrazíky -10 oC, během dne na 0 oC. Je sucho, holo. 17.12. poprašek, noční mráz -3 oC.

Charakteristika roku

Rozmarné počasí, první sníh 4.1. a 21.10. roztál, Největší mráz 18.1. -15 oC. 10.3. se seje do konce března. 25.4. kvetou třešně, květy ale zmrzly. Do květu ostatních stromů prší. 19.5. silná bouře s průtrží mračen. Obilí polehlo, ale senoseč byla dobrá. Žně byly nejpracnější za posledních 10let, ale úroda byla v´dobrá. 12.9. začíná sběr brambor při mokrém počasí. Na setí bylo sucho a obilí špatně klíčilo. Ořechy a třešně zmrzly. Švestek a jablek bylo dost, ale byly hodně červivé. Hrušek bylo hodně, lesních plodin málo. Bylo mnoho mšic a housenek.

 

 

Fotografie:

Západní kostel na školu a kostel

Pionýři ze ZDŠ v Zahrádce ošetřují parčík na náměstí

 

Rok 1973

 

Situace s výstavbou náhradních rodinných domků se konečně vyjasnila a funkcionářům MNV a MOKSČ zbývá dokončit dosažení a s čistým štítem odejít ze svěřených funkcí. Zbývá ještě mnoho práce, ale je ta práce korunovaná reálnýmy výsledky.

Práce MNV

Je třeba uchovat trvalou památku na naši kdysi čilou a pěknou a v poslední době úspěšně vedenou obec a proto se rada MNV v začátku tohoto roku usnáší pro zhotovení fotoalbumu a 2000 kusů brožur, ve kterých by bylo obrazem i slovem stručně zachyceno dějinné i dnešní bytí našeho městečka. Na základě tohoto usnesení jedná s. tajemník J. Dynda s Fotoslužbou v Ledči nad Sázavou, která má zhotoviti fotografie pro zmíněné album i jmenovanou brožuru. Profesor Eduard Doubek je pověřen vypracovat text a grafickou úpravu. Vytisknutí brožury o našem městečku je pověřena tiskárna v Havlíčkově Brodě. Zhotovené brožury, které stály 27 634 Kčs převzala do prodeje Jednota, LSD, sídlem v Havlíčkově Brodě. Dříve než byly jmenované brožury prodávány po 10,-Kčs, byly rozeslány jako upomínka na naše městečko funkcionářům KNV, ONV a dalším soudruhům, kteří se zasloužili o úspěšné jednání při odškodnění našich občanů. Další brožury byly zaslány na MNV okolních obcí, které spadaly do naší střediskové obce. Fotoalba formátu A4 byla rozeslána rovněž na výše zmíněné adresy a stejné album ve velkém provedené předáno muzeu v Havlíčkově Brodě.

Podle usnesení z minulého roku zajistil s. tajemník J. Dynda zhotovení pomníku na našem hřbitově pochovaném Rudoarmějci. Pomník z kamene zhotovil p. František Jirsa z Horních Pasek.

Májové oslavy se v obci nekonaly a naši občané se zúčastnili oslav v Ledči nad Sázavou.

25. května odsouhlasila rada MNV, aby finanční prostředky, které dostane MNV od VRV za obecní majetek byly převedeny na MěNV v Ledči nad Sázavou a MěNV ve Světlé nad Sázavou jako příspěvek na dobudování sídliště přestěhovaných občanů ze Zahrádky. Finanční prostředky budou rozděleny podle počtu přesídlených rodin. Usnesením z téhož dne byl pověřen s. tajemník Dynda zastupováním rady MNV na všech poradách a jednáních, které se týkají přesídlování našich občanů a výstavby rodinných domků.

Dne 9.6. 1973 bylo uskutečněno jednání na ONV za účasti zástupců VRV, Praha, ONV a s. tajemníka Dyndy. Na tomto byl opět vznesen požadavek MNV v Zahrádce, alby byl investorem vodního díla Želivka poskytnut příspěvek na občanskou vybavenost vznikajících sídlišť v Ledči nad Sázavou a ve Světlé nad Sázavou jako částečné odškodnění za vybavenost v obci Zahrádka. Investor vodního díla Želivka se uvolil přidělit jmenovaným městům 50 000 Kčs na každou přestěhovanou rodinu. Investor přistoupil i na další požadavek MNV Zahrádka, přiděliti výše jmenovaným městům jednorázový příspěvek na školní jídelnu, na zaplacení projektu sportoviště na Pláckách a rozšíření hřbitova a to v Ledči nad Sázavou 1 milion Kčs a ve Světlé nad Sázavou 400 000 Kčs. Zmíněný příspěvek byl opět přidělen podle počtu přesídlených rodin. Do Ledče nad Sázavou se přestěhovalo 103 rodin, do Světlé nad Sázavou jen 27 rodin. V Ledči nad Sázavou bude postaveno 12 rodinných domků na sídlišti Plácky 1 a 24 domků na sídlišti Plácky 2. Ostatní rodiny se nastěhují do státní výstavby. 14 rodin si koupilo v Ledči starší rodinné domky, nebo stavěly individuálně.

Do Světlé nad Sázavou se přestěhuje 27 rodin, z toho 13 rodinám je stavěn domek, 5 rodin staví individuálně a 9 rodin žádá byty ve státní výstavbě.

Do Humpolce se stěhuje 13 rodin do náhradní výstavby, 13 rodin do státních bytů a 3 občané stavěli sami. Jen malý počest rodin ze Zahrádky se odstěhoval na různá místa Jihočeského a Středočeského kraje.

V červnu 1973 končí školní rok na zdejší ZDŠ velmi smutně. Skončilo zde totiž vyučování v 6. až 9. třídě a škola se na slavnostním ukončení školního roku loučí i se všemi učiteli, kteří se odeberou na jiné školy. Na žádost občanů bude zde 15 dětí v jedné spojené třídě nižšího stupně vyučovat řed. školy Stanislav Dvořák, který současně provede likvidaci školního majetku. Podle ujednání školského odboru ONV a MNV v Zahrádce bude předán školní inventář ZDŠ v Ledči nad Sázavou. Inventář bude předán na základě hospodářských smluv sepsaných mezi MNV v místě jednotlivých škol. O konečné likvidaci školního inventáře a celé školní budovy bude projednáno až v zápise příštího roku.

Dále 12.10. se zabývalo plénum MNV špatným hospodařením SZS se sídlem v Kamenné Lhotě, který obhospodařuje i pozemky v našem katastru. Předmětem kritiky bylo spalování ovesné slámy po kombajnu, špatná orba pro podzimní setí, nesklizení luk a celá řada nehospodárných záležitostí. Bylo usneseno zavolat ředitele státního statku do schůze VOKSČ, kde bude případ projednán. Po projednání, řed. státního statku odvolal vedoucího hospodářství a nahradil jej novým vedoucím.

Dne 14.11. bylo na MNV v Zahrádce uskutečněno jednání za účasti VRV, MNV, Zahrádka, MěUV Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou o definitivním přidělení bytů ve státní výstavbě. Všem žadatelům bylo vyhověno podle požadavků uvedených v sociologickém průzkumu.

Protože se zánikem 6. a 9.  třídy na místní ZDŠ zanikla i školní kuchyně a jídelna, přidělila rada MNV bývalou školní jídelnu jako klubovnu místní skupině SSM.

Na 10.12. byla svolána schůze zástupců VRV a zahrádeckých občanů, kteří požadovali byty ve státní výstavbě v Humpolci.

14.12. byl na schůzi rady MNV pověřen ředitel školy Stanislav Dvořák a tajemník s. Dynda dopsáním obecní kroniky od roku 1962.

Na poslední schůzi pléna MNV dne 21.12. byly hodnoceny výsledky práce týkající se zajišťování výstavby náhradních rodinných domků a záležitostí souvisejících s vysídlováním obce. Zvládnutí těchto odpovědných úkolů bylo hodnoceno velmi dobře.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel v Zahrádce stále klesá, ale i 5 úmrtí bylo vyrovnáno 5 narozeními. Tito noví občani ale už nikdy neuvidí svoji rodnou obec v původním stavu. Na MNV měli 1 svatbu.

Počasí

Leden. Na Nový rok bylo holo, noční mrazíky –1 až -2 oC, přes den slunečno +6 oC. 4.1. slabý poprašek, 12.1. taje a jsou mlhy, jarní počasí a bláto. 260 let nebyla tak mírná zima. 26.1. napadlo 5 cm sněhu, 30.1. prší při +4 oC, tání.

Únor začíná pěkným počasím, v noci 0 až -2 oC, ve dne +1 oC. 5.2. prší při +4 oC. Létají včely. 15.2. napadlo 5 cm sněhu a mrzne. 20.2. prší při +6 oC, je jarní počasí. 23.2. napadl nový sníh a zůstal ležet do konce měsíce.

Březen začal nočními mrazíky a 5 cm sněhu, ale ve dne taje při +4 oC, všude je hodně vody. Zima je to rozmarná a málo sněhu. 7. a 8.3. je holo a jarní počasí. 17.3. je +8 oC a 18.3. bylo první bouře, prší se sněhem. 20.3. zemědělci vápnějí pole a 26.3. sejí při +12 oC, je pěkné počasí.

Duben přinesl větrné počasí s mrazy až -7 oC v noci a +12 oC ve dne. Často prší se sněhem, ale koncem měsíce pěkné počasí s mírným deštěm. Polní práce jsou v plném proudu.

Květen začíná pěkně +12 oC, sucho. 20.5. dusno +20 oC. 27. – 28.5. je +30 oC. Během měsíce časté přepršky, špatně se sklízí seno.

Červen se ohlásil 2. bouřkou a vydatným deštěm, během měsíce časté deště, konec měsíce pěkné počasí, 30.6. je +29 oC.

Červenec je deštivý, obilí polehává, jetel nelze dosušit. Od 17.7. snad denně prší. 19.7. silná bouře. Konec měsíce pěkně, začínají žně.

Srpen přinesl teplé počasí 26 až 29 oC. Od 21.8. velmi sucho, vše usychá a ovoce padá. Žně skončeny 24.8.

Září začíná pěkně teple až 17 oC, ale 12.10. prší se sněhem, 13.10. noční mráz -3 oC, během dne +8 oC. Koncem měsíce mrazy až -5 oC, přes den +9 oC.

Listopad slunečný, v noci -4 oC mráz, přes den   +8 až +12 oC. Koncem měsíce chladno +4 až +5 oC. 26.11. napadlo 10cm sněhu, 30.11. se tvoří závěje.

Prosinec převzal napadlý sníh s -10 oC mrazem. 3.12.  mráz -18 oC, největší mráz od roku 1932. Od 4.12. oteplení až na 0 oC. Tvoří se závěje. Od 20.12. značné oteplení až +9 oC, od 27.12. jarní počasí +3 oC, v noci -3 oC, ve dne +6 až +9 oC. Vánoce jsou tmavé.

Charakteristika roku

Počátek jara rozmarný, bez sněhu, spíše sucho. Noční mrazíky –2 oC,-4 oC, a 15.3. -6 oC.

Léto: Červen mokrý, později sucho, v červenci prší, obilí poléhá, v srpnu sucho.

Podzim teplý a poměrně suchý, první sníh až 26.11.

Zima velmi mírná -3 oC, ve dne +6 oC.

Ořechy zmrzly, švestky žádné, hrušky hnijí a padají. V srpnu rostly houby, ale lesních plodů bylo málo.

 

 

Fotografie:

 

Práce pionýrů za ZDŠ na zahrádeckém náměstí


Rok 1974

 

Po usnesení rady MNV z minulého roku o pověření s. tajemníka Jaroslava Dyndy vyřizováním všech záležitostí s přesídlováním našich občanů a zastupováním MNV na všech schůzích a jednáních,  začala jmenovanému strastiplná a vyčerpávající práce. Měl sice povolení ONV přijmouti na MNV ještě jednu administrativní sílu, ale ta se nenašla. Zůstal tedy pro tuto práci sám a pomáhala mu jen neúnavná pracovnice MNV pí. A. Veletová.

Práce MNV

Dne 30.1. se usnesla rada MNV, aby pí. Františce Bělohradské, která se den 21. února dožije 90 let popřál s. předseda Kohout a s. tajemník Dynda dalšího zdraví a předal peněžitý dar 300 Kčs.

26.2.1974 projednává rada MNV za účasti zástupců Jednoty LSD v Havlíčkově Brodě zrušení obchodní sítě v obci z důvodu poklesu tržeb vlivem úbytku obyvatelstva. Bylo dohodnuto zrušiti prodejnu zeleniny a prodejnu masa. Zboží těchto prodejen bude předáno do prodejny potravin u „Rokosů“. Dále bude zrušena prodejna průmyslového zboží a pohostinská provozovna u „Lhotků“. Do budoucna bylo projednáno rozšíření prodejny na novém sídlišti na Pláckách v Ledči nad Sázavou, kde bude vybudována i pohostinská provozovna. Realizaci těchto ujednání slíbili zástupci Jednoty až po úplném obsazení nových domků.

Dne 13.3. jednal místopředseda ONV s. Hájek a s. tajemník MNV Jaroslav Dynda v podniku Stavby silnic a železnic v Praze o zajištění komunikací na sídlišti Plácky v Ledči nad Sázavou, kde se provádí výstavba domků pro zahrádecké občany. Na jednání došlo k dohodě a jmenovaný podnik výstavbu silnic a chodníků zajistí. Tentýž den jednali jmenovaní zástupci na VRV v Praze o zajištění bytů pro zahrádecké občany, kteří v sociologickém průzkumu požadovali ubytování v Praze. Přesto, že Praha bude míti hlavní příděl vody ze Želivky, požadavek zahrádeckých občanů odmítla.

Dne 1. a 2.4. byla prováděna likvidace místního kina za účasti MNV v Zahrádce a odboru kultury ONV v Havlíčkově Brodě. Inventář kina byl na základě smluv převeden do několika obcí v našem okrese.

20.5. 1974 projednává rada MNV za účasti ředitele školy s. Stanislava Dvořáka a zástupce školského odboru ONV budoucí likvidaci školního inventáře. Bylo usneseno, že veškerý potřebný inventář bude hospodářskými smlouvami převeden na okolní školy v rámci oken a nepotřebný inventář protokolárně vyřazen. Největší část inventáře převzaly ZDŠ v Ledči nad Sázavou. Na společné schůzi ředitelů a učitelů jmenovaných a ředitele Dvořáka bylo ujednáno toto: Učitelé jmenovaných škol si podle odborů rozdělí inventář kabinetů a tělovýchovného nářadí. Celé zařízení dílny pro polytechnickou výchovu převezme ZDŠ v Komenského ulici. Tatáž škola dostane úplnou učitelskou knihovnu. ZDŠ v Nádražní ulici dostane tělovýchovné nářadí, bradla, koně a kozu a celou žákovskou knihovnu, dále veškerý materiál CO. Obě školy si pochvalovaly velký počet svazků v obou knihovnách, přesto že mnoho poškozených knih žákovské knihovny bylo protokolárně vyřazeno. Rovněž velmi dobře zařízená polytechnická školní dílna byla s velkými díky přijata. Zbývající inventář byl nabídnut ostatním školám. Rádio a mnoho obrazů převzala mateřská škola v Kožlí, televizor, skříně, tabule a chromat. harmoniku škola ve Světlé nad Sázavou. Lavice, tabule, židle, rozhlas a signální hodiny ZDŠ v České Bělé. Židle, stoly, kamna a šicí stroj ZDŠ v Herálci, kuchyňské zařízení včetně ledničky z části ZDŠ v Bělé a z části mateřská škola Poděbrady. Zarámované obrazy odvezla ZDŠ v Ledči nad Sázavou, ale mnoho obrazů jako pomůcky muselo být dáno do sběru papíru. Získané peníze byly poukázány školskému odboru ONV v Havlíčkově Brodě. Pisatel těchto řádků byl velmi smutný při likvidaci pomůcek a obrazů, které po dobu svého působení 22 roků nakupoval a udržoval. Zbytky inventáře, který žádná škola nepotřebovala, rozprodá MNV zájemcům. Na konci školního roku. 30.6.1974 loučilo se se školou 15 posledních žáků, poslední ředitel a učitel zdejší školy s. Stanislav Dvořák, který tento poslední rok přesluhoval, tajemník MNV s. Jaroslav Dynda, zástupci n.p. Kovofiniš s. Příhoda a p. Med. Po dokončení likvidace byla škola zbourána.

Dne 26.6. odhlasován radou MNV souhlas k postupnému prodeji obecního majetku investoru VD Želivka včetně budovy ZDŠ.

V další schůzi rady projednáno přemístění památníku 1. světové války, který je umístěn na náměstí. Památník bude přemístěn na místní hřbitov. Umístění památníku na hřbitově zajistí s. tajemník Jaroslav Dynda. Výlohy s přemístěním uhradí investor VD Želivka.

Schůze rady dne 8.8. projednává vybudování občanské vybavenosti na Pláckách v Ledči nad Sázavou a ve Světlé nad Sázavou. Oběma městům budou poukazovány částky z prodeje obecního majetku obce Zahrádky, jak již bylo dříve uvedeno.

19.8. odsouhlasila rada MNV úpravu veřejné cesty ve studenkách ke stavebním parcelám pro chaty, kam jsou přemísťovány chaty ze zátopového území v Zahrádce. Úpravu cesty provede jako dodavatel Metrostav Praha.

K 1.9. byl uskutečněn převod budov ZDŠ na investora VD Želivka za dohodnutou cenu 1 048 238 Kčs. Výkupní cena byla převedena na účet MNV v Zahrádce a bude později rozdělena na nová sídliště.

Dne 22.11. pořádá n.p. Kovofiniš, provoz Zahrádka v budově TJ Spartak slavnostní schůzi všech svých zaměstnanců. Na tuto schůzi byli pozváni zástupci VOKSČ a MNV v Zahrádce a zástupci mateřského závodu Kovofiniš v Ledči nad Sázavou. Po projevech byli všichni přítomní pohoštěni a vyslechli estrádu pražských umělců. Večer byla pořádána taneční zábava.

Tato slavnostní schůze byla uspořádána jako rozloučení s provozem 002 v Zahrádce, který byl v rámci CD Želivka přemístěn do nových budov v podniku Ledči nad Sázavou, kde zahájí výrobu 1.12.1974.

V listopadu požádala rada MNV ředitele OÚNZ MUDr. Svěceného....... o prodloužení činnosti Zdravotního střediska v Zahrádce, do konce 1. pololetí 1975. Stejná žádost byla poslána i místopředsedovi ONV s. Hájkovi. Přesto, že Zdravotní středisko nesplňovalo podmínky ani svým obvodem, ani počtem obyvatelstva, byly obě žádosti vzhledem k situaci v obci s citem kladně vyřízeny.

V průběhu roku 1974 došlo k vysídlování občanů jednak do bytů ve státní výstavbě i do předaných náhradních domků ve Světlé i Ledči. Uvolněné domky byly po řadě bourány buď majiteli, kteří si domky koupili zpět, nebo Metrostavem Praha.

Protože koncem tohoto roku budou města Ledeč a světlá nad Sázavou dostávat od investora poukazy 50 000 Kčs na přestěhovanou rodinu pro vybudování občanské vybavenosti, scházejí se zástupci těchto měst se zástupcem Zahrádky, aby projednali použití umíněných finančních prostředků na sídlištích. Zástupci Zahrádky požadují na MěNV v Ledči nad Sázavou vybudování autobusové zastávky na Pláckách, vybudování sportovního areálu, koupaliště, kluziště včetně kabin a hřiště pro odbíjenou a tenis. Dále zajištění výstavby mateřské školy, kterou slíbil VěKNV jako odškodnění za mateřskou školu v Zahrádce. V poslední příležitosti bylo dojednáno, že tajemník s. J. Dynda sjedná na VěKNV u ved. plán. odboru s. Lékaře schůzku, které se zúčastní i zástupci MěNV v Ledči nad Sázavou.

Obyvatelstvo

Jak bylo uvedeno, stěhují se rodiny do Ledče nad Sázavou i Světlé nad Sázavou, lidí stále ubývá. Zemřelo i 7 starých občanů a přírůstek byl jen 5 novorozeňat. Pí. Františka Bělohradská „ po doškách Burkoňová se dožila letos v čilosti 90 let.

Počasí

Leden začíná první dekádu mírně. V noci jsou mrazíky –2 až -3 oC, ve dne kolem 0oC. 3.1. taje, 4.1. chladný východní vítr, přes den +3oC. 7.1. slabý poprašek ve dne +4oC. Druhá dekáda jsou přepršky, 20.1. jarní počasí. Konec měsíce jarní počasí jen 27.1. noční mrazíky jinak přes den +6oC. Létají včely.

Únor začíná jarně. 7.2. poprašek ve dne padá, večer metelice, do rána 2 cm sněhu. 9.2. tání. 10.2. ráno +2oC. 2. dekáda je slunečná a suchá, létají včely. 21.1. mírný deštík +6oC. 25.2. nový sníh. 27.2. noční mráz -3 oC, 28.2. pěkné počasí.

Březen začíná chladným východním větrem. 3.3. je pěkně, ale 4. a 5.3. opět chladný východní vítr. Od 6.3. do 10.3. pěkně, slunečno až +10oC. Slabé noční mrazíky, ale přes den teplo. 17.3. mírný déšť. Třetí dekáda teplo bez mrazíků, denně +8 až +14oC. Jarní práce na polích ho........

Duben začíná teplou dekádou 12 až 14oC. 9.4. začínají kvést třešně. Do 12.4. krásně +18oC. Od 13.4. ochlazení s nočními mrazíky 16.4. -9oC. Zmrzly květy ořechů, třešní a hrušní. 18.4. mráz -4oC. Třetí dekáda chladná, přepršky.

Květen začíná suchem, v noci +3 až +6 oC, ve dne +14oC. 4.5. prší, prší i 6. a 7.5. ochlazení. 9. – 11.5. pěkně, 12.5. první bouřka, 13.5. prší, 14.5. pěkné počasí. 15.5. prší celý den při +9 až +12oC. Přepršky trvají do 19.5. Konec měsíce krásně, začínají sena.

Červen přináší déšť, ale 3.6. je pěkně, ale v noci prší. 6. – 14.6. střídavě prší a je chladno, špatně se suší sena. 15.6. padají kroupy. V lese je mokro a proto rostou houby. 16.6. bouře se silným deštěm. Od 21.6. do konce měsíce často prší, včely se hodně rojí.

V červenci do 14. stále prší, nebude žádné ovoce, málo borůvek, ale hodně hub. 15.a 16.7. krásně, ale 17.7. v  noci prší, konec měsíce mokrý, obilí polehává.

Srpen začíná deštěm a prší až do 8.8., od 12.8. pěkné počasí, začínají žně. 18.8. silná bouře s kroupami, 20 cm krup těžkých až 10 dkg. Otloukly ovoce, listí, okopaniny a rozbily mnoho střech a aut. Od 25.8. pěkně. Konec měsíce končí zpožděné žně.

Září přineslo trochu zlepšení počasí, ale jsou časté přepršky. Sláma mokne na polích a pomalu začínají brambory. Od 23.9. ochlazení na 14 až 16 oC ve dne, v noci jen +5 až +8oC.

Říjen se 1. usmál sluníčkem a +16 oC, ale 2.10. už je chladno +10 oC, ochlazení trvá do 21.10. 22.10. napadl první sníh, ale taje 23.10. slunečno, ale chladno, 24.10. prší, konec měsíce sychravý.

Listopad převzal sychravé počasí. Zlepšení nastalo teprve 5.11. a trvalo do 16.11., bylo slunečno +8 až +12oC. 22.11. v noci prší, 23.11. odpoledne pěkně. Konec měsíce deštivý, v noci +2 až +3 oC, přes den +6 až +8oC.

Prosinec pokračoval v listopadovém deštivém počasí. 4.12. přišla metelice, do večera sníh roztál. 5.12. prší, 12.12. pěkně, 13.12. padá a zůstává sníh ležet. 16.12. noční mrazík -1 oC, 17.12. taje. 19.12. poletuje sníh, v noci -1 oC, přes den +5oC. 20.12. taje při +7oC. 23.12. pěkně, v noci -1 oC, přes den +6oC. 25.12. krásně +6 oC, 26.12. drobně prší, 27.12. slunečno. 30.12. padá, 31.12. taje.

Charakteristika roku

Suché jaro, mokré léto a sychravý podzim. Zima rozmarná, málo sněhu. Během roku bylo 938 mm srážek, počet deštivých dní 112, sněhových 24, mlhavých 71, větrných 54, bouřkových 23. Slunečných dní bylo 222. Nejnižší teplota -18 oC, nejvyšší +32 oC, průměrná roční teplota 9oC. Nejméně srážek spadlo v únoru, březnu a dubnu. Nejvíce srážek měl červen.


Rok 1975

 

Zahrádka se vylidňuje, občané opouštějí své milé městečko, domky se bourají, silnice k mostu přes Želivku je přerušena hlubokým příkopem, voda v Želivce stoupá, Zahrádka umírá. Nyní zahrádečtí rodáci pociťují co ztrácejí. Ale nejen rodáci jako je i pisatel těchto smutných řádků, vzdychají a smutní i lidé, kteří se k nám přistěhovali a s námi se sžili. Jeden celkem mladý občan rozvádí řeč takto: Zahrádka byla něco zvláštního, ani ves ani město, ale ani město, ani ves. Proto kulturní vyžití jsme tu měli vše, občas divadlo, stále kino, jeden lepší a jeden horší hostinec, fotbal, hokej, tělovýchovu, lékaře, zubaře, základní devítiletou školu, mateřskou školu, poštu, telefon, obchody, textil, obuv, chemodrogu, obnovu, rybáře, myslivce, dobré zaměstnání v Kovofiniši, autobusové spojení na všechny strany a příme do Prahy, ale co hlavního individuelní svobodu. Když jsem se oblékl do „starých hadrů“ a šel třeba do lesa, nebo někomu pomoci s prací, potkával a zdravil jsem se srdečně s lidmi stejně, jako když jsme se nastrojil do „gala“ a vedl jsem děti na školní oslavu, nebo manželku k zábavě. A nebo ty legrace v obchodě u „Rokosů“, kde se „prodávalo“ třeba do 10 hodin večer a kde se v tuto dobu scházely typické zahrádecké postavičky jako pan Josef Kopecký, jinak „Dítě zlatý“ nebo „baron od Labe“ (okolo jeho domku tekl potok), pan Jan Kočí, pan Petr Pěknic „A vůbec“ (jeho obvyklé rčení)tlustý a méně čistý řezník pan Eduard Šmolka, ustrašený žid z pošty Elzner. Jim vévodil pan Otto Rokos, majitel obchodu, který nezkazil žádnou legraci. Jeho dědictví převzal jeho syn Josef, ale tam jsme se zastavili jen ve dne na „kus řeči“.

Veřejných starostí na MNV ubývá, ale administrativa s předáváním různých funkcí a agendy pokračuje. Rada MNV se schází nyní jednou měsíčně a vše operativně zařizuje s. tajemník J. Dynda, protože se předseda MNV s. Kohout také odstěhoval do Ledče nad Sázavou.

Práce MNV

Dne 7.1. bylo uskutečněno jednání na VěKNV u vedoucího plánovacího odboru s. Lékaře ve věci dříve daného příslibu výstavby mateřské školy na Pláckách. S. Lékař slíbil VěKNV potvrdil s tím, že budou uvolněny finanční prostředky na výše zmíněnou mateřskou školu a se zahájením výstavby možno počítat v roce 1977-78. MěNV v Ledči nad Sázavou musí zajistit nejpozději do 30.6.1976 dodavatel stavby Pokud nebude do této doby zajištěn dodavatel stavby, nedá se počítat s realizací výstavby.

Ve schůzi rady MNV dne 14.2. bylo odhlasováno uzavření místní lidové knihovny a převedení knih do Městské knihovny v Ledči nad Sázavou. Byla provedena inventarizace knihovny pracovníky Městské knihovny v Ledči nad Sázavou a okresní knihovny v Havlíčkově Brodě. Do Městské knihovny v Ledči nad Sázavou bylo převedeno 1600 knih. Poškozené a k půjčování již nevhodné knihy byly protokolárně vyřazeny.

V březnovém zasedání rady MNV byl usnesen požadavek přejmenování sídliště v Ledči nad Sázavou na sídliště Zahrádka. Tento požadavek bude na MěNV v Ledči nad Sázavou tlumočen s předsedou Kohoutem a s. tajemníkem Dyndou.

Dne 24.5. se konalo slavnostní zasedání pléna MNV na oslavu 30.výročí osvobození naší slavnou RA a 30. výročí úspěšné práce národního výboru. Při této příležitosti byla poslancům pléna předána čestná uznání za dlouholetou práci na poli MNV. S. tajemníkovi Jaroslavu Dyndovi byla předána "Pamětní plaketa“ k 30. výročí osvobození.

V polovině května požádala rada MNV MěNV v Humpolci o udělení slevy za 1m2 stavebních parcel za 6,-Kčs na 4,-Kčs pro stavebníky náhradních domků občanů za Zahrádky. Tak jako Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou vyhověla této žádosti i město Humpolec.

V rámci hmotné pomoci přesídlovaným občanům do Ledče a Světlé nad Sázavou rozhodla rada MNV v Zahrádce koupiti 2 míchačky na maltu z prostředků MNV a dát je jmenovaným občanům k dispozici pro provádění drobných přístaveb.

Počasí

Leden začínal bez sněhu v blátě při +6oC. 7.1. napadlo 2 cm sněhu a přes den bylo +7 oC, v noci ale -2oC. 9.1. znovu padá a 10.1. taje. 12.1. slunečno, teplota +10 oC, létají včely. Do 23.1. pěkně slunečné počasí, +2 až +6 oC, teprve 23.1. slabý poprašek, který taje. Do konce měsíce pěkně +6oC.

Únor zahájil sychravě s deštěm. od 3.2. do 18.2. pěkně se +4 až +6 oC přes den a slabými nočními mrazíky. 19.2. napadlo 15 cm sněhu. 20.-24.2. noční mrazíky -3 oC, přes den slunečno +4 až +6 oC teplota, ale sníh leží. 25.2. zamračeno -2oC. Konec měsíce noční mráz -7 oC, sníh leží jen na polích, silnice jsou suché.

Březen začíná pěkně, v noci mráz do -3oC. Konají se přípravy na jarní polní práce. 13.3. prší celý den, 14.3. už jen přepršky, večer se vyjasnilo. 15.-16.3. pěkně, 17.3. studený vítr, 18.3. popadává a taje při +4oC. 19.3. východní vítr v noci -3 oC mrazík. 20.-23.3. pěkně +8 oC s nočními mrazíky. 24.3. oblačno, popadává. 25.5. napadlo 3 cm sněhu, sníh leží při +6oC. 26.3. padá jako v zimě, 27.-28.3. taje a prší při +7oC. 29.3. se ochladilo 30.-31.3. napadlo 12 cm sněhu.

Od 1.-10.4. tání při +5 oC, pěkně +4 až +8 oC, sejí se jařiny. 10.4. napadlo 2 cm sněhu, který roztál. 11.4. prší a 12.4. chladno. 13.4. vítr, ale slunečno +8 oC, pěkné počasí trvá do 23.4. Začínají se sázet brambory. 25.4. prší se sněhem, ale konec měsíce je pěkný, +17 oC, sázení brambor pokračuje.

Na prvního května ráno bylo zima, odpoledne se oteplilo a do 3.5. bylo pěkně. 4.5. je chladno a prší. 5.-8.5. pěkně, večer mírná bouřka. Do 11.5. pěkné počasí, 12.5. bouře, silný déšť. 13.-22.5. krásné počasí +22 oC, jen 15.5. ráno prší. 23.5. ochlazení na +16 oC, 25.5. zamračeno, od 9 hodin prší. Oblačné počasí trvá při 22oC. 31.5. prší.

Červen začíná ochlazením na +14 oC, 5.6. ráno slabá jinovatka. 8.6. prší „Medard“ v 10 hodin prší až do 10.6. 11.-14.6. pěkně 16 až 19 oC, 15.6. bouře s kroupami, ale neuškodily. 16.-17.6. pěkně +22oC. 18.6. silný déšť. 20.6. prší v noci, 21.6. přešla bouře. 22.-23.6., pěkně 24.6. odpoledne bouře. Do 27. krásné počasí až 29oC. 28.6. prší, ale konec měsíce pěkně.

Červenec začíná bouřlivě a slabě prší. 3.-4.7. krásně, 27oC. 5.7. navečer prší. Do 8.7. krásně +29oC. 9.7. teple a mírně zapršelo. 10.7. v 11 hodin bouřka při +26oC. Od 11.7. do 18.7. pěkně, slunečno až +27oC. 19.7. konec „Medarda“ zapršelo a do 23.7. krásné počasí s 27 oC tepla. 24.7. bouří a odpoledne prší. Poprchává ještě 27. ale konec měsíce je teplo a slunečno až 29oC.

Srpen přišel zamračený, ale 24 oC teplý. 6.8. z tepla 25 oC přišla bouřka s vydatným deštěm. Žně začínají v pěkném počasí při 27oC. Po bouřce 15.8. je krásně +28oC. 18.8. mírně zprchlo při 20oC. 19.8. se mírně ochladilo na 16 oC, ale jen přechodně, protože do 20.8. při polojasném  počasí je 24 až 27 oC do 24.8., kdy mírně zprchlo. 25.8. a 26.8. prší. Teplo se pohybuje kolem 25oC. 30.8. k večeru prší. Roste málo hub, málo borůvek a bude málo ovoce. Zemědělci připravují podzimní setí.

Zářijové sluníčko zasvítilo dětem na cestu do školy a zamračilo se teprve 5.9.. Od 8.do 11.9. je pěkně a sucho, příhodně počasí na vybírání brambor. 12.9. zapršelo a přišlo ochlazení. 14.9. slunečno s 19 oC tepla. 15.9. déšť, chladný vítr 16oC. Od 16.9. pěkné počasí s 20 až 23 oC do 20.9. 21.9. přechodné ochlazení, ale do 26.9. pěkně a sucho. 26.9. slabě zprchlo a do 29.9. pěkně. 30.9. ráno mlha a jak silný vítr.

Říjen začíná teple a sluníčkem +26oC. 3.10. prší, 4.10. ochlazení. 5.10. zamračeno, prší, 9.-10.10. zamračeno a velmi chladno, prší. 11.10. padá sníh, odpoledne slunečno, +11oC. 13.10. ochlazení s deštěm. 14.10. zamračeno, větrno +15oC. 15.-17.10. slunečno +12 oC, 18.-21.10. prší. 21.10. zamračeno, oteplení na 16 oC, do konce měsíce pěkně, večer mlhy.

Listopad nastupuje zamračený. 3.11. je chladno +12 oC, ranní mlhy. 5.11. mlha a mrholí při +12oC. 8.11. slunečno +16oC. 9.11. ráno mlha, zamračeno, vítr +12oC. 10.11. pěkně. 11.11. ochlazení, vítr, poprašek +8oC. 12.-13.11. jižní vítr, chladno +10oC. 14.11. mží. 15.11. sníh +1 oC, ve dne pěkně +4oC. 16.11. noční mráz -3 oC ve dne vítr, slunečno. 17.11. na 0 oC, silný vítr. 18.11. mírně sněží +7 oC, zatmění měsíce. 19.11. prší se sněhem při +6 oC, 20.11. prší. 22.11. napadlo 20 cm sněhu, 23.11. slunečno -4 oC, studený vítr. V noci udeřil mráz -13 oC, přes den bylo -5oC. 24.11. noční mráz -11 oC, studený vítr. 25.-26.11. v noci mráz -13 oC, přes den -5oC. 27.11. v noci -7 oC, přes den -3oC. 28.11. tání při +2 oC v noci, ve dne +3 až +4oC. 30.11. taje a mrholí, večer při 0 až 4 oC bez sněhu.

Prosinec přišel s 10 cm nového sněhu, 2.12. taje při +1 až +2oC. 4.12. slunečno +7oC. 5.12. ochlazení a prší. 6.12. +doc., 7.12. slunečno, ale fouká studený vítr. 9.12. slunečno, +6 oC, létají mušky. 10.12. noční -3 oC mráz. 11.12. chladno – mlha +3oC. 12.12. noční mrazík -1 oC, jinovatka 15.12. tání při +1 oC tepla, 16.12. zamračeno +doc., 17.12. bez mrazu a bez sněhu. 18.12. napadlo 8 cm sněhu, slunečno při 0oC. 18.-19.12. noční mráz -18 oC, během dne -12oC. 20.-23.12. taje při +1 oC, sníh se drží jen na polích. 24.12. při +2 oC oblačno. 25.12. mírně sněží, 26.12. připadlo 5 cm, je vítr a věje se. 27.12. prší a taje, 28.12. slunečno. 29.12. slunečno při +6 oC, 30.-31.12. zamračeno při +4 oC, v noci -1oC.

Uplynulý rok měl 668 mm srážek, pršelo celkem 112 dní sníh padal 24 dny, slunečných dnů bylo 222, větrných 54, mlhavých 71, bouřlivých 23 dny. Nejnižší teplota -18 oC, nejvyšší 32oC. Průměrná teplota roční činila +9oC. Nejméně srážek bylo v září, nejvíce v červnu. Sníh padal 16krát a ležel 41 dní celkem.

Úroda byla dobrá, brambor hodně. Ovoce místy zaschlo, jinak bylo pěkné. Lesních plodin a hub bylo málo.

 

Fotografie:

 

Partie z překrásné řeky Želivky „nad Papírenským jezem“ s částí Zahrádky „Na Letné“ s horou Šafranicí v pozadí. Pohled z Kotrbejku.


Rok 1976

 

Podle dějinných údajů, uvedených na 1.-3. stránce této pamětní knihy dožívá se městečko Zahrádka 757 let. Chudý a starostiplný život za Rakouska a 1. republiky a nadějný a rozvíjející se život od roku 1948 tohoto krásného městečka Českomoravské vysočiny, letos končí. V městečku zbývá ještě 18 rodin, které čekají na nové domky, dokončované v Ledči nad Sázavou a v Humpolci.

MNV připravuje předání agendy a záležitostí zbývajících rodin místnímu národnímu výboru v Dolním Městě a tam se budou konat i volby vypsané na listopad v roce 1976.

MNV v Zahrádce se se ctí zhostil všech úkolů, zajistil místní občany podle jejich individuálních přání a s čistým štítem ukončil své poslední působení na slavnostní schůzi den 10. září tohoto roku. Na této slavnostní schůzi, kde byli přítomní zástupci ONV a ONKSČ v Havlíčkově Brodě, zástupci MěNV z Ledče, Světlé nad Sázavou a Humpolce, zástupci MNV v Dolním Městě, zástupci VRV a Kovofiniše byli obdarováni poslanci MNV Zahrádka krásnými knihami a čestnými diplomy. S. tajemník Jaroslav Dynda odchází do JZD ve Světlé nad Sázavou jako politický pracovník, s. Anna Veletová administrativní pracovnice do MěNV v Ledči nad Sázavou a předseda s. Kv. Kohout bude zastávat nadále práci jako obchodní náměstek v Kovofiniši v Ledči nad Sázavou.

Rozkvět i život Zahrádky tedy končí a kronikáři zbývá povinnost zachytiti slovem místopis srovnaných domků se zemí a jejich obyvatel, kteří se odstěhovali do 3 měst, jak bylo dříve uvedeno.

Místopis Zahrádky odpovídá v celku plánku uvedeném v této kronice na straně 43. Od roku 1918 do roku 1928 bylo v Zahrádce postaveno 5 rodinných domků. Od roku 1935 až do roku 1953 17 rodinných domků a protože Zahrádka byla krásným rekreačním zákoutím 23 rekreačních chat. Další výstavba byla zmrazena očekávanou výstavbou přehrady.

Počet obyvatelstva mírně poklesl proti uvedenému stavu v roce 1928 z 1187 na 980, což bylo způsobeno menším počtem dětí v jednotlivých rodinách. Historie obyvatelstva jednotlivých domků je psána podle popisných čísel a nejsou v ní zachyceny domky Dolních a Horních Pasek, Hor a samot, které zůstanou asanací nedotčeny.

Výstavba Zahrádky byla provedena podle východozápadní osy a jen na západní straně, směrem severním byla zastavěna podle toku Želivky. Rozšíření výstavby směrem jižním bylo uskutečněno v poslední době. Na této jižní straně byly postaveny rodinné vilky a většina chat.

Popis obyvatel začíná tedy od východu po straně severní.

Hospodářské stavení čp.1 patřilo pí. Matoušové-Vránové. Jmenovaná pocházela ze 3 dětí. Její starší sestra vystudovala na zdravotní škole a pracuje jako zdravotní sestra. Bratr vystudoval na kněze a slouží u papeže v Římě. Matoušova rodina vychovala 2 chlapce a dceru. Chlapci se vyučili v zemědělství a dcera absolvovala zem. technickou školu.

Čp.2 obhospodařoval p. Jan Hůla. Pocházel ze 4 dětí. Ze 3 dcer se nejmladší utopila z nešťastné lásky. Rodina jmenovaného hospodáře vychovala dceru a syna. Dcera se provdala za zubního technika a syn pracoval jako úředník v Kovofiniši. Postavili si vilku ve Světlé.

Domek čp.3 patřil bezdětným manželům Cafourkovým. Ti darovali domek své neteři sl. M. Křivánkové. Jmenovaná se provdala za mlynářského dělníka p. V. Tomka. Jmenovaný prodával jako vedoucí mlýna „Papírna“ ve válce mouku potřebným lidem, ale také „šmelinářům“. Když němečtí okupanti začali šmelení vyšetřovat, pozvali k výslechu i p. V. Tomka, který se ze strachu před gestapáckým výslechem na cestě do Královic oběsil. Vdova po p. Tomkovi vychovala vnuka a vnučku po své dceři, která předčasně zemřela a odstěhovala se do náhradního domku do Světlé nad Sázavou.

Do domku čp.4 se přiženil p. Fr. Dvořák, který si vzal majitelku sl. Janu Hrůzovou. Vychovali 2 syny. Mladší z nich se odstěhoval do Liberce, kam se odstěhovala i ovdovělá jeho matka.

Domek čp.5 není v tomto pořadí, ale až v „Kozí ulici“ později přejmenované na Ledečskou ulici. Majitelka roz. Marie Brůnová, provdaná Palánová, měla za muže „sítaře“. Jmenovaný jezdil po „jarmarcích“ a prodával doma vyrobená síta. Ovdovělá majitelka byla dlouhý čas krmičkou a „připouštěčkou“ plemenných býků, chovaných v Dolním mlýně. Domek byl vykoupen, protože patřil dceři zemřelé majitelky. V opuštěném domku se oběsil V. Moravec, bývalý řidič ČSAD.

K domku čp.6 se vracíme opět do pořadí na :Pohoří“. Patřil Fr. Koubovi, kominíku, který se odstěhoval do Dolních Kralovic. Shodou okolností koupil domek opět kominík Ondřej Prokeš, který se zabil na „Pionýru“ při cestě z práce. Vdova Prošková se odstěhovala do náhradního domku ve Světlé nad Sázavou.

V čp.7 bydlel p. Jan Dvořák „basista“, předseda MNV po roce 1948. Jeho bratr Fr. Dvořáka je kožešníkem v Praze a sestra Bedřiška se provdala za JUDr. Hermanna do Dolních Kralovic, Stávající majitel vychoval 3 dcery. První se provdala za V. Pátého, druhá za Moravce,(zmínka v čp.5), třetí za K. Miláčka, úř. Kovofiniše, který se přestěhoval do náhradního domku v Ledči nad Sázavou. Pan Jan Dvořák, zesnulý majitel domku byl pro obchodování s mouku(zmínka v čp.3) zavřen do koncentračního tábora v Polsku, ale vrátil se . V čp.8 bydlel p. V. Pašek, kloboučník. Pocházel ze 4 dětí, ale sám měl jedinou dceru, která se provdala za Oldřicha Hejla, úředníka z Kovofiniše. Domek byl vykoupen, protože si s. Oldřich Hejl postavil domek nový, který nebyl dotčen asanací Zahrádky.

K čp.9. patřila i kovárna. Jan Talach, kovář a známý ochmelka prováděl nejen kovářské zaměstnání, ale trhal i zuby. Kovář brzy zemřel a vdova pí. Talachová, rozená Vránová z čp. 1 vychovala syna, který působí jako učitel v Praze. Domek byl vykoupen a majitelka se přestěhovala do státní výstavby v Ledči nad Sázavou.

V čp.10 bydlel Jindřich Křivánek, který pocházel z 5 dětí. Sám zatvrzelý soukromý zemědělec do poslední chvíle, vychoval syna i dceru. Syn se přiženil na Humpolecko, dcera se provdala za Fr. Křivohlavého z Horních Pasek. Jmenovaný pracoval v místním Kovofiniši a byl velmi pilný. Z „bouračky“ Dolního mlýna si postavil poschoďový domek ve Světlé.

Pop.č.11 patřilo p. Ant. Příhodovi, který vychoval 2 děti. Dcera se provdala do Prahy a syn pracoval jako úředník v Kovofiniši. Vdova po majiteli se přestěhovala do náhradní výstavby v Ledči nad Sázavou.

Čp.12 bylo již dříve zbouráno, patřilo Anně Cihlářové provdané Šťastné. Toto č.12 bylo přiděleno nájemní vile p. V Machotky, který si vzal vdovu po holiči Zemanovi. Po smrti p. V Machotky přešla polovina vily na pí. Machotkovu, která požádala o náhradní výstavbu v Ledči nad Sázavou. Zmíněná budova bude zachována jako místo pro kanceláře VRV.

Čp.13 se opět vracíme do pokračování pořadí. Bydlel v něm p. Fr. Dědič, který pocházel ze 6 dětí. Sám malozemědělec a dlouholetý domovník na MNV vychoval 1 dceru. Odstěhoval se do koupeného domku u Prahy.

Čp.14 patřilo p. Fr. Hájkovi, ševci a později jeho bratru Vincenci Hájkovi, rovněž ševci. Oba pocházeli ze 4 dětí. Dvě dcery byly vdané v Praze. Druhý majitel nesmírným pitím zadlužil a musil vyměnit domek s p. Ant. Málkem. Jmenovaný vychoval 2 syny a dceru. Starší syn se oženil a vychoval 2 děti. Vdova po něm se odstěhovala do domku v Ledči.

V čp.15 bydlel syn nájemce honitby Karla Fialky p. Josef Fialka, který vychoval 2 dcery. Sám s manželkou se přestěhoval do náhradní výstavby v Ledči.

Majitel čp.16 Vojtěch Novák pocházel z 9 dětí(2 sestry v Americe) a vychoval 1 dceru, která se provdala za p. K. Machotku. Po ovdovění se přestěhovala do nového domku v Ledči nad Sázavou.

V čp.17 bydlel hospodář a myslivec František Dufek, který měl 3 děti. Nejstarší syn František otce ve spánku zastřelil z brokovnice a byl za to odsouzen k trestu smrti. Později mu byl trest smrti zmírněn na 25 let, takže se jmenovaný ve zdraví vrátil. Domek převzala prostřední dcera, která se provdala za p. Františka Rýdla. Jejich syn se ovdovělou matkou odstěhoval do domku v Ledči.

Pan K. Pipek, zemědělec z čp.18 pocházel ze 4 dětí. Sám vychoval svou dceru a syna své manželky. Přestěhoval se do koupeného domku v Čejově u Humpolce.

Čp.19 obýval p. Aug. Belada, který pocházel z pěti dětí. Sám vychoval syna a dceru. Syn vystudoval 4 letou stavební průmyslovku, dcera se provdala za zedníka Váňu, který si vystavěl nový domek v Ledči nad Sázavou. Domek pí. Beladové byl vykoupen.

Domek čp.20 vlastnila sestra p. Belady pí. M. Gajdošová bytem v Praze. Domek byl vykoupen.

Nyní v pořadí přeskočíme čp.78 a zmíníme se o čp.21, který obývala pí. M. Bérová, dcera p. Fr. Hájka, jmenovaném v čp.14. Muž jmenované Fr. Béra majitelku a manželku opustil, syn se přiženil do Humpolce. Domek byl vykoupen a majitelka se odstěhovala do Ledče nad Sázavou.

V pořadí dojdeme čp.96 pařící pí. Jos. Novákové. Jmenovaná odešla do domu důchodců do Smrčné a vykoupený domek byl jako jeden z prvních zbořen.

V číselném pořadí pokračujeme čp.22, které vlastnila pí. H. Hájková, provdaná Trojanová. Domek byl vykoupen, rodina se vrátila do svého trvalého bytu v Plzni. Rekreační domek si zakoupili ve Vojslavicích.

V čp.23 bydlí p. František Veleta, dělník z Kovofiniše se svou ženou Annou, která pracovala jako administrativní síla na MNV v Zahrádce. Vychovali 2 dcery a odstěhovali se do náhradního domku do Ledče nad Sázavou.

Čp.24 bylo vykoupeno, protože majitel domku s. Antonín Brýdl, četnický penzista zemřel a jeho pí. manželka se odstěhovala k dceři do Kamenné Lhoty.

V čp.25 bydlel starý manželský muzikant Jan Machotka, „po doškách“ „Honza bábin“. Pocházel ze 4 dětí. Odstěhoval se do náhradního domku v Ledči nad Sázavou.

Čp.26 vybočuje z pořadí do středu obce. Je to rodinná vila Mudr. Pavlíka. Jmenovaný lékař měl 4 děti a na nohy ochrnutou manželku. Brzy po výstavbě vily sám zemřel na srdeční chorobu a děti s nemocnou maminkou se přestěhovali k příbuzným na Šumavu. Ve vile bylo zřízeno zdravotní středisko, kde zprvu bydlel Mudr. V. Štědrý s rodinou(měl 3 chlapce) a po jeho odstěhování do Chotěboře sem dojížděl z Ledče nad Sázavou MUDr. Fr. Dudek a zubař p. J. Tesárek.

Přeskočím v pořadí hosp. stavení p. E. Málka, které má vysoké pořadové číslo a zastavíme se u čp.27. Majitelka Anna Kopecká se dožila 100 let(záznam v kronice). V domku bydlela jako nájemnice školní kuchařka pí. M. Horáková, která vychovala 1 dceru(zdravotní sestru). S ní bydlel i vdovec p. K. Vodrážka, komeník, zaměstnanec Kovofiniše. Jmenovaný svoji družku sice přežil, ale později byl nalezen v bytě mrtvý. Domek byl vykoupen, protože jediný syn majitelky p. Reimund Kopecký žije ve Vídni jako penzionovaný bankovní úředník.

Do čp.28 se přiženil rozvedený p. Stanislav Kopecký. Se svojí manželkou rozenou Málkovou přijal pozvání manželčiných příbuzných na trvalý pobyt do Kalifornie v USA, ale za rok se udřený a zklamaný vrátil. Měl sice vysvědčení od zaměstnavatele, že pracoval velmi dobře a že se může kdykoliv do stejné továrny vrátit, ale vrátil se raději domů. Dříve pracoval jako úředník v Kovofiniši, ale po návratu nebyl zpět přijat. Koupil si domek v Humpolci, kde pracuje jako skladník v Orlenu. Vychovává jednoho syna, přesto, že sám pochází z 6 dětí.

V čp.29 bydlel Rudolf Tůma, řezník a hostinský. Pocházel z 5 dětí a svoje 4 vychoval. Koupil vilku v Ledči nad Sázavou.

Nyní opět přeskočíme hospodářské stavení p. Ambrože Jindry a zastavíme se v čp.30. Patřilo Janu Rýdlovi, řečenému „po doškách“ „Kacafírek“. Jmenovaný se zabýval obchodem zeleninou a ovocem, protože měl osázená pole stromovím, do poslední chvíle soukromničil, vlastně dřela jeho manželka a on jezdil jako řidič v Uhelných skladech. Pocházel ze 3 dětí a sám 4 vychoval. Odstěhoval se do náhradní výstavby v Humpolci a sám ještě koupil domek v Dolním Městě.

Čp.31 vchází do Kozí, později Ledečské ulice. Domek patřil Fr. Bělohradskému „po doškách“ Zedníček, podle vedlejšího zaměstnání „kostelník“, jinak dělník v Kovofiniši. Pochází z 5 dětí a sám jich vychoval 7. Odstěhoval se do náhradní výstavby v Ledči nad Sázavou.

V čp.32 bydleli bezdětní Nedbalovi. Po jejich smrti zděsil domek Fr. Marek z Horních Pasek, stižený obrnou. Jmenovaný se přestěhoval do náhradní výstavby v Ledči nad Sázavou.

V čp.33 bydlel p. K. Lev, činný kovář. Kovárnu měl proti domku přes ulici, protože jeho domek byl velmi ztísněn. Pocházel ze dvou dětí, sám však vychoval jen 1 dceru. Odstěhoval se do náhradní výstavby do Světlé nad Sázavou.

Do domku Hoskovcových čp.34 se přiženil p. František Blažejovský ze Sněta. Vychovává syna a dcerku a odstěhoval se do hospodského stavení v Čejově u Humpolce.

Popisné číslo 35 stávalo mezi domkem Hoskovcových a domkem p. Mir. Jelínka. Majitelem byl starý sešlý děda p. Halík zvaný „Šorna“. Po jeho smrti byl domek zbořen a na jeho místě je zahrada p. M. Jelínka. Dom. čp.35 bylo přiděleno novostavbě p. Dyndy, nyní domku p. Jar. Dyndy, tajemníka. Zmíněný domek stojí mimo pořadí nad Zahrádkou, nad novou silnicí.

V čp.36 bydlel truhlář Robert Jelínek, který kromě svého řemesla vedl i malý pohřební ústav (prodej rakví a věnců). Měl 2 děti jako jeho syn, bývalý majitel uvedeného popisného čísla. Jmenovaný pracoval jako plánovač v Kovofiniši a odstěhoval se do náhradní výstavby v Ledči nad Sázavou.

Čp.37 bylo přiděleno chatě rodáka p. Ant. Svobody na „Letné“ jižně od Zahrádky. Chata byla vykoupena.

Čp.38 měl Dolní mlýn, který byl majiteli p. Frant. Valcháři v roce 1951 vystavěn. Bývalý majitel bydlel potom v Praze a jezdil s ambulancí. Jmenovaný vychoval 2 dcery. Mlýn byl demontován. V obytných částech bydleli nájemníci. Tajemník MNV s. K. Těšínský zde zemřel a jeho manželka se se 2 syny odstěhovala do Prahy. P. K. Žatečka invalida a jeho pí. prodavačka v zahrádeckém Textilu koupili domek u Prahy. Fr. Pospíšil, dělník z Kovofiniše si přestavěl rod. domek ve Snětě a Jaroslav Petříček, řidič v Kovofiniši se odstěhoval do státní výstavby v Ledči nad Sázavou. Hospodářské budovy převzalo nejdříve místní JZD, později STS, který ubytoval své pracovníky, slovenské rodiny, po bývalých nájemnících. V roce 1970 v létě byly všechny budovy zbořeny.

V čp.39 bydlel učitel St.Svoboda, který provdal svou jedinou dceru do Vídně. Sám se s rodinou odstěhoval do náhradní výstavby do Světlé nad Sázavou.

Do čp.40 majitel Vilímovský „po doškách“ Kopeček se přistěhoval a přiženil p. Ant. Vrána ze Žibřidovic, Vychoval dva syny a odstěhoval se do koupeného domku v Čejově.

Čp.41 patřilo rodině Fr. Závišky, muzikanta a varhaníka, zpěváka na pohřbech a velkého „lišáka“ při tanečních zábavách. Po jeho smrti se vdova přestěhovala a provdala do hostince „Maxav......“ u Kutné Hory. Domek byl několikrát pronajat, pak vykoupen a zbořen.

Do domku čp.41 (původní majitel Fr. Rýdl „po doškách“ ........ – 2 dcery) se přiženil Ant. Březina, mlynářský dělník později dělník v Kovofiniši, který vychoval 2 syny. Koupil domek z výstavby na Pláckách v Ledči nad Sázavou.

V čp.43 bydlel V. Fialka, syn bývalého majitele znárodněné továrnicky na mlátičky (později n.p. Kovofiniš). Odstěhoval se do Humpolce, kde si vystavěl rodinný domek. Vychoval 1 dceru.

V čp.44 bydlel Jan Kočí s manželkou a synem Františkem, který pracoval v Kovofiniši. Jmenovaný syn se oženil s učitelkou a vychovával 1 syna. Brzy zemřel na rakovinu krku. Učitelka Kočová se odstěhovala do Havlíčkova Brodu a domek prodala VRV. Starý Jan Kočí se odstěhoval do Kutné Hory do domku matky jmenované učitelky, ale brzy zemřel.

Starý domek čp.45 řezníkem Váňou přestavěn na patrový. Bydlela v něm jeho manželka vdova se starším ženatým synem. Druhý mladší syn byl mechanik na volně u letců, ale brzy zemřel. Starší syn se odstěhoval s rodinou do Humpolce a pí. Váňová si koupila domek v Kartech......

V čp.46 bylo přiděleno chatě v Houpačkách (Dolní Paseky), která patří p. Vl. Krčmáři s Prahy. Chata je mimo asanační území a proto zůstává.

Za čp.47 musíme až do středu městečka, bylo vykoupeno a zbořeno. Bydlel v něm krejčí p. Josef. Kopecký, řečený, podle jeho oblíbeného rčení) „Dítě zlatý, nebo „Baron do Labe“ (kolem jeho domku tekl Zahrádecký potok(. Jmenovaný vychoval 4 syny a 2 dcery. Protože v Zahrádce bylo krejčí několik, přiživoval se p. Kopecký jako pojišťovací agent a dohazovač koupí a prodeje nemovitostí. Celkem byl „kopa“ veselá a proslul různými výroky při zmíněném dohazování. Doporučoval koupi takto: Kupte sousede, barák má všechny výhody. Záchod a hnojiště máte u nosu, studni u p..... . Hnojiště bývalo dříve pod prahem proti síni a studně obyčejně za stavením.

Čp.48 se vracíme opět do západní části Zahrádky k řece, protože toto číslo měl mlýn „Papírna“. Proč se jmenoval mlýn „Papírna“ je uvedeno v kronice dříve. Majitelem byl p. Karel Navrátil. Po dlouhé době narozenou dceru si vzal uč. Augustin Rokos, který nechal učitelování a pracoval ve mlýně a na pile. Vychovával 2 dcery. Po demolici mlýna a vily se odstěhoval do Zlenic u Prahy, kde si koupil vilu.

Nad mlýnem vedle Váňových bydlel v malé chalupě původně dělník Fr. Bašta. S manželkou, která hokynařila vychoval 6 dětí. Nejmladší dcera Františka, provdaná Nováková později Zámyslická přestavěla domek na poschoďovou vilu. Z prvního manželství vychovala 1 dceru. Ve vile bydlel jako nájemník dělník Jar. Fialka z Ježova s manželkou a 2 dětmi. Nájemník se odstěhoval do státní výstavby v Ledči nad Sázavou. Majitelka si koupila domek v Čejově u Humpolce.

Fialka Jaroslav zdědil po rodičích obchod a pekařství, ale obojí v čp.50 zaniklo. Majitel pracoval jako soukromý zemědělec a povozničil s koněm. Vychoval 2 dcery, které se provdaly do Prahy a syna, dědice čp.50. Majitel se odstěhoval do náhradní výstavby ve Světlé nad Sázavou.

V čp.51 bydlela vdova po ševci Čeňku Hájkovi z čp.14. Po majitelčině smrti byla v domku umístěna „Obnova“, kterou vedl švec Fr. Neuhauser a v druhé místnosti bydlel důchodce z Prahy p. Souček. Oba se odstěhovali do bytů v Ledči nad Sázavou a o peníze z prodeje domku se rozdělili 2 synové a dcera.

Domek čp.52 vlastnil krejčí p. Josef Říha, který šil vojenské uniformy „erár“ a cajkové šaty na jarmarky. Při řemesle a malém zemědělství vychoval 6 dětí. Jeho syn Josef nový majitel domku se udusil zvratky v hospodě. Domek koupil p. Antonín Štech, když jeho domek v „Kozí ulici“ shořel. Jmenovaný „starý mládenec“ se přestěhoval do nového domku v Ledči nad Sázavou.

Do čp.53 zastrčené chaloupky za pořadím se přiženil p. Ant. Olišar, tesař ze Žibřidovic. Měl chlapce a dceru. Chlapec se vyučil slévačem a zůstal ve Žďáru nad Sázavou. Dceru si vzal p. M. Bejček ze Sněta a vychovali 3 děti. Odstěhoval se do výstavby ve Světlé nad Sázavou.

V čp.54 proti škole bydlel p. K. Veselý, který převzal povoznictví do p. Fr. Cafourkovi. Vychoval   l 3 děti. Jeho syn František, další majitel, pracuje v Kovofiniši a vychovává 2 syny. Přestěhoval se do výstavby v Ledči nad Sázavou.

V čp.55 bydlel strojník V. Starosta, který vychoval 3 děti, starší zemřeli, domek byl prodán a zbořen.

V čp.56 bydlel syn z čp.52 p. Antonín Říha, krejčí. Domek zdědila starší dcera, provdaná Dědičová. Ta se odstěhovala do novostavby v Ledči nad Sázavou a domek prodala pí. M. Andrlové. Poslední majitelka domek prodala VRV a odstěhovala se do bytu v Humpolci.

V čp.58, který stál ve dvoře bydlela pí. Růžena Olišarová, která vychovala 2 děti. Po nákupu dostala byt v Pardubicích.

V čp.59 bydlel čepičář p. František Belada. Jeho dceru si vzala s. Květoslav Kohout, obchodní náměstek v Kovofiniši a  poslední předseda MNV v Zahrádce. Vychoval 2 syny a přestěhoval se do soukromé výstavby v Ledči nad Sázavou.

Nyní přeskočíme čp.116 a jsme u budovy „radnice“ nynějšího MNV čp.60. Dříve zde v přízemí byla pošta, hasičská zbrojnice a vězení „obecní šatlava“. V poschodí bydlel poštmistr a 1 místnost zabírala úřadovna starosty, později MNV. Když byla „pošta“ přestěhována do čp.80 (p. Vocásek), byl přestěhován i byt poštmistra. Místnosti pošty byly předány požárníkům a 1.patro převzal MNV a veřejná knihovna. 1 přední místnost sloužila jako zasedací síň, druhá jako oddací síň. Jižní místnost zabrala kancelář MNV a druhou knihovna.

Další velký výstavní dům čp.61 patřil židovi Herrmanovi. Jmenovaný se zabýval hokynářstvím, výkupem lesních plodů a hub. Vychoval 2 syny. První vystudoval práva a stal se advokátem v Dolních Kralovicích, druhý docentem chemie na něm. technice v Praze. Tento velký dům obýval majitel sám, jen v poschodí byla četnická stanice. Vzadu za stodolou bylo zahradnictví, kde v malé chaloupce v jedné místnosti bydlel nájemce zahradník František Pěknic se 4 dětmi, ženou a starou babičkou. Zahradník produkoval hlavně sadbu zelí a řepy, pro místní „honoraci“ salát a okurky, květiny ne věnce a kytice na pohřby, pletl košíky a proutěné „kufry“ a nám dětem prodával za 1 vajíčko pěknou pomlázku na velikonoce. Staří židovští majitelé zemřeli, oba synové byli ve světě a velký přední dům byl proměněn na dům činžovní. Byla zrušena i stanice SNB, ale bývalý četník, později příslušník SNB bydlel dál. Vedle v poschodí bydlela mladá rodina Pechova. V přízemí bydlel bývalý četník Vinopal, později švec Neuhauser a byl zřízen a otevřen obchod s průmyslovým zbožím, který vedl p. J. Rokos. V nájemním domě byl v celku klid, jen p. Josef Pavlín měl stálé spory s majitelkou pí. Herrmanovou o nájemné, pěstování drobného zvířectva atd. Na MNV o těchto sporech byl celý tlustopis. Když byl dům prodán VRV, všichni nájemníci se klidně přestěhovali do bytů v Ledči nad Sázavou jen p. Josef Havlín musel být přestěhován soudně.

Za zahradnictvím na jižní straně postavil JUDr. Herrman pro sebe a své 2 děti honosnou dřevěnou vilu, která byla prodána s. ing. Hávovi jako letní sídlo. Jmenovaný vyměřoval zátopovou oblast přehrady a proto nebude asi ani vadit, když se v pitné vodě bude s rodinou koupat.

V sousedním čp. 62 byl hostinec. Původní majitel Jindřich Rojka měl 4 děti. Pro špatné hospodaření přešel hostinec do dražby a byl koupen p. V. Horkým. P. Horký přešel do Zahrádky od Jihlavy a najal hostinec u Lhotků, který byl také na náměstí naproti hostince Rojkových. Nový majitel hostinec zrenovoval a hospodařil na něm až do združstevnění, kdy hostinec převzala „Jednota“. Pro různé nesrovnalosti byl p. Horký vyměněn, ale hostinec zůstal i nadále vzorným pohostinstvím.

Mezi posledně uvedené popisné číslo a číslo fary čp.64 byl vmáčknut domek čp.114, řezníka Švandy, o kterém bude zmínka později. Fara, jako dříve na každé farní vesnici, byla dominantou obce. Farář Ulrich držel ještě během 20. let velké hospodářství o 40 mírách (8 ha) nejlepší půdy u „sv. Jána“. Farář Sch....ler, který nastoupil po něm, nechal všeho hospodaření a věnoval se jen kostelu. Byl to starý kněz, který těžko chodil a proto sedával u přízemního okna v „kaplance“ a prováděl veřejnou „zpověď“ všech kolem jdoucích. Volal k sobě všechny dospělé i mládež a zapřádal zábavné rozhovory. Později byl přeložen do Žlebů, kde jako děkan zemřel. Jeho nástupce farář Toufar byl vyučen truhlářem a vysvěcen ve 30 letech. Pro přílišnou horlivost a nesnášenlivost byl přeložen do Číhoště, odkud pro známý „číhošťský zázrak“ byl přeložen do vězení. Z jeho následovníků v Zahrádce obstál jen vzdělaný a umírněný farář Nebeský, který byl přeložen někam na Náchodsko. Jeho nástupce farář Němec byl pro politické a finanční čachrování odsouzen do vězení a z duchovní služby propuštěn. Další farář Kovář byl postižen náklonností k ženám, což mu působilo různé „trable“. Jinak byl volnomyšlenkář a dobrák, který chudším lidem odpouštěl pohřebné a stále doplácel na provoz „kostela“. Byl od nás přeložen do České Bělé a plačky s námi loučil. O posledním „služebníkovi Božím“ měli i věřící mínění, že šel pro rozum dvakrát a nikdy se na něj nedostalo.

Čp.65 bylo po II. světové válce opuštěno a chátralo. Majitelem byl řezník Eduard Šmolka, který s manželkou a jediným synem zahynuli v koncentračním táboře. Zbořeniště koupil Václav Rojka, syn bývalého hostinského a vystavěl tam pěkný rodinný domek, který opět rozbořil a z materiálu postavil domek svému synovi v Humpolci. Zmíněná rodina byla postižena úmrtím své 17. leté dcery, která zemřela na rakovinu. Zůstal v rodině starší syn a mladší dcera.

V čp.66 se vystřídalo několik majitelů. Dlouhodobým majitelem byl Fr. Vinický, trhovec. Měl doma malý krámek, kde prodával tkaničky, tkalouny, patentky, háčky a podobné drobné zboží. Hlavní prodej však soustřeďoval na „jarmarky“ a poutě. K objíždění trhů měl strou „ prosedlou“ kobylku a „fasuňk“....... přikrytý plachtou. Vychoval 3 děti, které odešly do světa. Druhým majitelem byl sedlář Štěpánek. Dalším majitelem byl J. Růžička,  kovář v ledečském Kovofiniši. Poslední majitel domek částečně přestavěl a dobře udržoval. Vychoval 2 dcery a syna, učitele. Při likvidaci Zahrádky koupil hospodářské stavení u Kolína.

V čp.67 bydlel Fr. Rýdl, zemědělec a kupec, který měl 4 děti. Jedna z dcer, která domek zdědila se provdala za krejčího Rajdla z Ledče nad Sázavou a s ním se odstěhovala do Prahy. Domek byl vykoupen.

Nyní přejdeme okolo čp.11 a zastavíme se v čp.68, kde bydlel další čepičář, kožešník a trafikant Filip Machotka, se svými 4 dětmi. Domek byl vykoupen.

Přes domek čp.91 se dostaneme do čp.69, který patřil vdovci Jaroslavu Coufalovi. Tento truhlář, později listonoš, náruživý rybář a „nimrod“ živořil po mnoho let sám. Jeho domek byl vykoupen a on se odstěhoval do Litomyšle, ke své jediné dceři, která je tam poštovní úřednicí,

Nyní musíme přejíti čp.87,88,104,115,120,133 a 184, abychom se dostali v pořadí k čp.70, kde bydlel Josef Belada, truhlář, který poslední léta pracoval pro Komunální služby v Ledči nad Sázavou. S manželkou, která ho opustila, vychoval 2 děti. Poslední čas žil s vdovou Matouškovou, se kterou se odstěhoval do Humpolce.

V pořadí přejdeme domek čp.125 a zastavíme se v domku čp.71, který patří rodině Jos. Říhy, zaměstnance ČSAD v Ledči nad Sázavou. Jmenovaný vychoval 2 děti a jako poslední občan ze Zahrádky se přestěhoval do náhradní výstavby v Ledči nad Sázavou, kde staví ještě jeden dům pro svého syna.

V pořadí mineme domek čp.124 a jsme u čp.72, které patřilo pí.Bělohradské z Brna. Domek byl prodán p. Fučíkovi a jeho zeťům z Prahy. Bydlel zde nájemník V. Pátý; ze dvou dětí ztratil syna, který jako řidič nákladního vozu spadl v Zahrádce z mostu do Želivky a utopil se. Jmenovaný se s rodinou odstěhoval do Humpolce.

Čp.73 bylo přiděleno chatě holiče Ladislava Hůly na Letné. Jmenovaný si postavil novou chatu na Horních Pasekách.

Čp.74 patřilo Antonínu Bělohradskému, starému, poloslepému mládenci, který v domku osamocený zemřel. O malou částku z výkupu se rozdělily 2 sestry a bratr zemřelého.

V pořadí jsme přišli kolem čp.131 a čp.11 a jsme v domku čp.75, kde nyní bydlí pí. Vasserbauerová, bezdětná vdova po hospodáři Fr. Vasserbauerovi. Jmenovaná paní se svojí ošetřovatelkou dostaly byt v Humpolci. Jejich spolumajitelka pí. L. Kotková si postavila dům ve Světlé nad Sázavou.

Vynecháme v pořadí domek čp.112 a jsme u čp.76, kde zemřel mladý majitel Josef Málek, listonoš. Jeho žena se 2 dětmi odstěhovala do Světlé nad Sázavou. Starý děda, kolář Fr. Málek šel ku svému synovi, kde zemřel.

Čp.77 zvané „Vinopalna“ bylo obýváno Ladislavem Myslíkem, manželkou, babičkou a 3 dětmi. Všichni se přestěhovali do náhradního domku v Humpolci.

S čp.78 se vrátíme na Malou stranu za kostel, kde bydlel Antonín Myslík, kapelník se ženou učitelkou a synem Antonínem, konzervatoristou. Vdova Anna Myslíková učila dlouhá léta ve škole v Zahrádce a byla „penzionována“ jako zástupce ředitele školy. Odstěhovala se do bytové jednotky v Ledči nad Sázavou, syn pracuje jako hudebník v Praze.

Popisná čísla, která jsou umístěna ve středu městečka se dělí na náměstí a Malou stranu.

Čp.80, dříve Vocáskovo řeznictví, nyní poštovní úřad a byt holiče Ladislava Hůly, který pracuje jako dělník v Kovofiniši. Poštovní úřad byl přestěhován do Kamenné Lhoty, holič Hůla dostal byt ve státní výstavbě, domek byl vykoupen.

Čp.81 hostinec a byt hostinského K. Lhotky, v poschodí kino, v přízemí hostinec a Chemodroga. K. Lhotka vychoval 4 děti. Koupil domek v Rachyni a vilku ve Zruči nad Sázavou.

Čp.82, domek pí. Zdeny Říhánkové, dříve prodejna obuvi, nyní kanceláře a skladiště podniku Stavby silnic a železnic, Praha. Domek vykoupen.

Čp.83 bývalý dům žida Arnolda Štence, obchod stř. zbožím byl p. Zd. Miláčkové prodán, po adaptaci provedenou MNV v hodnotě 40 000 Kčs za pouhých 10 000 Kčs. Majitel se přestěhoval do Ledče nad Sázavou do náhradního domku.

čp.84 majitel p. Josef Rokos, obchod potravinami a průmyslovým zbožím. Jmenovaný obchodník vychoval syna a dceru. Syn pracuje v televizi, dcera se provdala. Obě rodiny se odstěhovaly do náhradní výstavby do Humpolce.

Západně od tohoto domu stojí kostel a pod ním 9. třídní škola, čp.85. Ve škole byl byt řídícího učitele přestavením na 2 třídy, byla přistavena přezouvárna, kuchyň a jídelna a dílny. Všechny přístavby a opravy byly provedeny za ředitelování s. Stanislava Dvořáka, který provedl i konečnou likvidaci školy.

Čp.87, majitel Josef Pekárek, stavební technik vyženil domek se svojí 1. ženou, od její tety pí. Bartlové. Zmíněný domek vyměnil za náhradní výstavbu v Ledči nad Sázavou.

Čp.88 vlastnil soustružník dřeva p. Nádvorník. Sňatkem jeho dcery přešel domek na p. Jaroslava Dvořáka, který zemřel na rakovinu plic, Jejich dcera se provdala za p. Vránka, strojníka se kterým vychovali 2 dcery. Starší dcera tragicky zahynula jako učnice ucházejícím svítiplynem.

Obě čp.87 a 88 musíme zařadit do střední části jižní výstavby městečka Zahrádky.

Čp.90 patřilo do majetku MNV a bylo situováno pod školou. Zůstával v něm Vilibald Tichý, zedník a školník. Domek byl vykoupen.

 

Čp.91 je zasunuto mezi čp.68 a 69. Majitelkou byla M. Moravcová, dříve porodní asistentka. Majitelka bydlela v Praze. Domek byl vykoupen.

Čp.92 patřilo bezdětným manželům Hájkovým „po doškách Pekárkovým“, kteří domek darovali své neteři provdané za Ant. Klucha. Jmenovaní vychovali 2 dcery a syna. Koupili domek na vesnici. Zmíněné čp. je umístěno na „Pohoří“, severní strana výstavby pod čp.3 pí Tomkové.

Na „Pohoří“ mezi čp.6 a 7 byl domek čp.94. Dříve patřil listonoši Svobodovi, který v něm vychoval 7 dětí. Nynější majitelka Anna Ciznerová bydlela v Praze. Domek byl vykoupen.

Čp.96 zchátralý domek sl. Jos. Novákové na Malé straně za kostelem byl prvním zbořeným domkem v Zahrádce. Majitelka byla umístěna v domově důchodců.

S domkem čp.97 se vrátíme do Ledečské ulice ke kovárně p. K. Lva. Majitel František Malát, drobounký vídeňský krejčí vychoval se svojí robustní manželkou 3 děti.

V téže ulici přes domek čp.40 byl situován domek p. Jana Borka, hokynáře, později dělníka uhelných skladů. V rodině byly vychovány 2 dcery a syn. Dcery se vyvdaly a nový majitel požádal o náhradní výstavbu ve Světlé nad Sázavou.

S čp.95 se vrátíme na „Pohoří“ severní stranu mezi čp.7 a 8. Domek patřil p. V. Tichému, zaměstnanci vodáren. Vychovává 2 dcery a přestěhoval se do náhradní výstavby v Ledči nad Sázavou.

Majitel z domku čp.97 p. František Malát se přestěhoval do státního bytu v Ledči nad Sázavou.

Čp.100 patřilo kdysi Františku Myslíkovi, který se odstěhoval do Bratislavy. Pekařství převzal p. Josef Olišar, který vychoval 4 děti. Sám koupil domek v Závidkovicích u Světlé nad Sázavou, kde po nastěhování zemřel.

Čp.101 patřilo kdysi p. Kubíkovi. Jmenovaný měl domek těsně u potoka za kostelem. Kronikář vzpomíná na tohoto dědečka proto, že byl trvalým obsluhovatelem věžních hodin, výrobcem vzorkovnic z mosazných plíšků a drátků pro „modrotisk“ a výrobcem vrkaček a klapaček na „Zelený čtvrtek“, když nám uletěly zvony do Říma. Jeho jediný syn zemřel v Praze na TBC. Po dědečkově smrti byl zchátralý domek zbořen. Číslo 101 dostala potom chata p. Fr. Dvořáka, zahrádeckého rodáka, bydlícího v Praze. Chata byla umístěna na konci Ledečské ulice na východní straně.

Čp.103 patřilo p. Šaudovi, který ve stáří oslepl. Později chalupu, která byla v Ledečské ulici vedle čp.98 p. Jana Borka, koupil p. L. Chmel a obýval ji se svojí matkou. Po matčině smrti bydlel sám a požádal o byt v Ledči nad Sázavou.

Čp.104 bývalý chudobinec byl v roce 1952-53 přestavěn na mateřskou školu. Mateřská škola v jižní výstavbě u čp.88, měla všechno pohodlí a byla zrušena roku 1972.

Do střední části Zahrádky patří čp.105. Majitel K. Rojka původně krejčí, později dělník v Kovofiniši, vychoval 2 syny a dceru. Stěhuje se do náhradní výstavby v Ledči nad Sázavou.

V čp.106, rovněž uprostřed městečka bydlela rodina Ptáčkova se snachou a dvěma dětmi po zemřelém synovi. Stěhují se do náhradní výstavby v Ledči nad Sázavou.

Do středu patří i čp.107, kde bydlel listonoš Janeček, který měl 5 dcer v prvním manželství a 1 dceru v druhém manželství. Vdova pí. Janečková se stěhuje do státního bytu v Ledči nad Sázavou.

Čp.108 najdeme na jihozápadní straně náměstí proti škole. Stavení patřilo Fr. Jakubcovi, bednáři, který vyráběl putýnky, velké „ucháče“ na zelí a soudky. Jmenovaný měl 4 syny a dceru, která domek zdědila a provdala se za Čermáka, účetního v Dolním mlýně. Vychovali 3 syny a odstěhovali se do náhradní výstavby do Ledče nad Sázavou.

Čp.109 stálo u silnice ke hřbitovu za farou. Původně patřilo holiči Zemanovi, pak přešlo koupí na Hana Belzu, cukráře z Prahy. Vdova po jmenovaném cukráři Pavla Belzová prodala domek VRV a koupila jednoposchoďovou vilu v Ledči nad Sázavou, kam se odstěhovala s rodinou své provdané dcery.

Mezi popisné číslo 67 a 68 na jižní výstavbě je postaven dům čp.110 p. V. Dvořáka. V domě byl obchod se zeleninou. Po smrti pí. Dvořákové – Víterové se majitel přestěhoval do náhradního domku v Ledči nad Sázavou.

Čp.111 patří na jižní stranu „Pohoří“ mezi domek čp.74 a 75. Domek patří B. Cíznerovi, který vychoval 2 dcery. Jmenovaný se odstěhoval do Humpolce.

Nad pč.75 bychom našli stavení p. B. Brýdla čp.112, který vychoval 2 děti. Jeho syn, příslušník SNB se s otcem a rodinou přestěhoval do náhradní výstavby v Ledči nad Sázavou.

Čp.113 bylo postaveno rovněž na „Pohoří“, ale na severní straně, proti čp.111. Patřilo p. Antonínovi Bělohradskému, který pocházel z 6 dětí. Sám vychoval 2 dcery a syna. Jeho rodina se odstěhovala do náhradní výstavby v Ledči nad Sázavou.

O čp.114 byla zmínka při popisu místní fary. Toto malé stavení na jižní straně náměstí nemělo dvorek ani zahradu. Bylo zamáčknuto mezi čp.62 a rozlehlý farský dvůr. Domek patřil řezníku Švandovi, který vychoval 5 dcer a syna. Syn Josef odjel do Ameriky, dcera Růžena se provdala do Vídně. Nejmladší dcera provdaná za 3. Moravce, řezníka a později dělníka v Kovofiniši vychovala 2 dcery a odstěhovali se do náhradní výstavby v Ledči nad Sázavou.

Staré, zchátralé stavení V. Ocha čp.115, bylo umístěno na jižní výstavbě nad čp.69. Rodina vychovala 2 chlapce s přestěhovala se do státní výstavby v Ledči nad Sázavou.

Na jižní straně náměstí mezi čp.59 a „radnicí“ čp.60 stál dům čp.116. Dříve patřil p. Aug. Rokosovi, obchod střižním zbožím, který vychoval dceru a syna. Syn se přiženil do mlýna „Papírny“, dcera, dědička se provdala za sládka Jaroslava Táhala. Vychovali jediného syna, se kterým se přestěhovali do výstavby ve Světlé nad Sázavou. Nájemnice pí. Krtková dostala byt v Ledči nad Sázavou.

Stavení čp.117 musíme hledat za školou na Malé straně. Patřilo p. Em. Málkovi, koláři. Ve stejném domku bydlela i rodina provdané dcery za Ant. Časara, která vychovala 2 dcery. Majitel p. Málek se odstěhoval do náhradní výstavby ve Světlé. Rodina Časarova tamtéž do vlastní novostavby.

Za čp.118, který vlastnila vdova po Fr. Popkovi se dvěma dětmi, se musíme vrátit do Ledečské ulice proti Dolnímu mlýnu. Jmenovaná se přestěhovala do náhradní výstavby ve Světlé nad Sázavou.

Vdova po K. Jelínkovi, která bydlela v čp.120 v jižní výstavbě „u Chudobince“, vychovala 2 děti. Odstěhovala se k synovi do Jindřichova Hradce.

Jaroslav Vlastník, zatvrzelý soukromý zemědělec bydlel v č.121 uprostřed městečka. Stavěl sám ve Světlé nad Sázavou, kam se také s jedinou dcerou přestěhoval.

Truhlář Josef Cízner, dělník v Kovofiniši bydlel s manželkou a 3 syny v čp.124 na „Pohoří“ mezi čp.71 a 72. Rodina se odstěhovala do bytů v Humpolci. Domek byl vykoupen.

Stejný osud potkal i domek pí. Halíkovi čp.125, který byl vystavěn mezi čp.70 a 71. Majitelka tohoto domku, vdova po poštmistru vychovala 2 dcery, učitelky a v domku zemřela.

Protilehlé stavení, oddělené silnicí a potokem čp.126 patřilo p. Františku Severovi. Toto stavení začínalo výstavbou středu městečka, bylo vykoupeno a p. Severa se stěhoval do bytu v Ledči nad Sázavou.

Druhé stavení ve středu Zahrádky čp.127 bylo vykoupeno od p. Jos. Lukšíčka, který se odstěhoval ke druhé dceři do Humpolce.

Za čp.128 bychom museli až na severní okraj Ledečské ulice, kde stál domek rodiny Jiříkovy. Jmenovaní odešli po roce 1945 za štěstím do pohraničí k Tachovu, ale po 10 letech se vrátili. Domek byl vykoupen; staří zemřeli a dcera se odstěhovala do Prahy.

S čp.129 se vrátíme na Malou stranu mezi čp.11 a 13. Domek převzal po rodičích Fr. Pešek, mladší, který s manželkou pracoval v Kovofiniši. Domek přestal, ale bydlel v něm krátce se svými rodiči a 3 dětmi. Zažádal o náhradní výstavbu ve Světlé, kam se přestěhoval.

Obytný dům čp.130 byl blízko řeky proti mlýnu Papírna a proto byl mezi prvními vykoupenými. O peníze se rozdělila Trůda Brožková se svým bratrem Janem Bělehradským, bydlícím v Praze. Dům byl zbořen a opět vykoupen. Z materiálu si postavil nový dům v Ledči nad Sázavou p. Beneš, zeť pí. Brožkové. Jmenovaná dostala byt ve státní výstavbě v Ledči nad Sázavou.

V domě čp.131 na jižní straně „Pohoří“ mezi čp.72 a 74 bydleli bezdětní manželé Dvořákovi „po doškách“ Krejčovi. Domek byl vykoupen a majitelé se přestěhovali do bytu ve státní výstavbě. Malý domek čp.133 mezi čp.70 a 87 na jižní straně „Pohoří“ patřil Fr. Rýdlovi „Tomášovi“. bydlícímu v Praze. Domek byl vykoupen.

Hospodářské stavení p. Ambrože Jindry čp.135 postavené pod čp.29, začínalo proti čp.100 Ledečskou ulici. Majitel stavení byl kdysi velkým cvičencem místního Sokola. Vychoval dvě dcery a syna. Stěhoval se do náhradního domku v Ledči nad Sázavou.

Čp.143 v Ledečské ulici vedle čp.118 patřilo p. Jar. Slavětínskému, traktoristovi, který vychovává 2 děti. Jmenovaný dostal náhradní domek v  Ledči nad Sázavou. Jeho starší rodiče dostali byt ve státní výstavbě. Starý pán zvaný „Tonda Slavětín“ co svých 75 let jezdil rovněž s traktorem. Kolem své 60tky byl poslán z nemocnice domů na zemření, ale podle jeho tvrzení ho vyléčilo pivo. V povznešeném stavu sekal traktorem louky a 2 - 3 piva měl vždy sebou.

U „sv. Jana“ na severní straně Zahrádky na vyvýšených polích se rozkládala továrna Kovofiniš čp.138. Továrna vznikla z malé továrničky na mlátičky, která patřila p. Václavu a Františku Fialkovým. Při zestátnění byla zadlužena asi 6 miliony Kčs. Továrnička měla být původně pobočním závodem textilky v Ledči nad Sázavou. Když projekt textilky byl změněn na kovoobráběcí podnik, změnila se výroba i v Zahrádce. Kovofiniš 002 v Zahrádce zaměstnával lidi z širokého okolí. Vyráběl zahradní postřikovače, vysokotlaké postřikovače, různé druhy stříkacích pistolí a „šapovací pistole“ Poslední výrobek postřikoval roztaveným kovem, různé kovové plochy. Podnik byl převezen do nově vystavěných hal Kovofiniš v Ledči na Sázavou.

Čp.145, dřevěný domek u mostu patřil ke mlýnu „Papírna“. Bydlela v něm vdova pí. Petráčková, která dostala byt v Ledči nad Sázavou.

Čp.146, zchátralý domek bývalého pomocného „Sadílka“ patřil jeho dceři pí. Markové, bydlící v Praze. Domek byl vykoupen.

Dům čp.148 vystavěl obchodník V. Olišar na Náměstí před svým rodným domkem čp.58. V přízemí domu byly nejdříve dva obchody, později jen jeden s textilem. Jmenovaný obchodník odešel z obchodu a byl zaměstnán v Kovofiniši. Vychoval 2 syny. Sám si koupil starší domek v Ledči nad Sázavou, který jako známý „kutil“ přestavěl. Staršímu synovi postavil domek v Kolíně, mladšímu předal výstavbu v Ledči nad Sázavou. Zemřel v roce 1976.

Čp.149 zděná chata p. Marušáka z Prahy byla vykoupena.

Čp.150 v Ledečské ulici bydlel p. Ant. Lukšíček, tesař a velmi dobrý hudebník. Jmenovaný požádal jako první majitel o výkup, aby syn mohl stavět v Ledči nad Sázavou.

Čp.155 patřilo p. K. Blažejovskému, který si nejdříve zakoupil domek ve Vranici a nejdříve a pustil svůj domek u mostu blízko řeky. Vychovával 3 děti, z nichž nejstarší byl zabit elektrickým proudem při neštěstí v „Kobylím důle“.

U vidlice silnic Dolní Kralovice – Ledeč stál pěkný poschoďový dům MUDr. Jana Provazníka. Jmenovaný lékař vychoval 3 syny a 2 dcery. Všichni byli „ve světě“, takže po smrti majitele obývali nájemníci s. Fr. Urban a s. Fr. Vopěnka, oba pracovníci v Kovofiniši. Dům byl vykoupen a s. Fr. Urban dostal byt v Ledči a s. Vopěnka si postavil vilu v Ledči nad Sázavou.

V konfiskátu čp.157 v Ledečské ulici bydlel dělník z Kovofiniše Fr. Kalhotka, který si koupil domek v Čejově. Domek dříve patřil rakouské státní příslušnici pí. Otilii Bednářové, proto byl zaplacen do státní pokladny. Vedle tohoto domku byl i domek listonoše Františka Daňka čp.159. Jmenovaný vychoval 2 syny a 2 dcery. Domek byl vykoupen a vdova pí. Daňková dostala byt v Ledči nad Sázavou. V téže ulici nedaleko, jenže na protilehlé straně byl dům čp.161. Dříve byla majitelkou pí. Šimůnková, která koupila malý, utisknutý domek na jižní straně náměstí proti škole čp.92. Její dům čp.161 koupila Lesní správa. Dům byl vykoupen zpět na „bouračku“ a jediná nájemnice pí. H. Svojšová dostala byt v Ledči nad Sázavou.

Za čp.160 se vrátíme do středu městečka za faru, kde u hřbitova p. Ladislav Veselý, syn 3. kováře v Zahrádce. Jmenovaný pracoval se svojí manželkou v Kovofiniši a vychovával 2 syny. Stěhoval se mezi posledními obyvateli do Ledče nad Sázavou.

Z „výměnku“ čp.162 na „Pohoří“ u č.7  se stěhoval s. K. Miláček do bytu u Ledče nad Sázavou, aby zakrátko nato převzal náhradní domek po zemřelých rodičích své manželky. Jmenovaný vychovává 2 děti.

Z čp.163 za kostelem se odstěhoval p. František Hájek do výstavby do Světlé nad Sázavou. Vychoval 1 syna, který je lékařem.

V čp.164 „pod hřbitovem“, které patřilo V. Čmelíkovi z Prahy, bydleli bezdětní Lhotkovi. Emanuel Lhotka pracoval v Kovofiniši, jeho paní v mateřské škole v Kožlí. Dostali byt v Ledči nad Sázavou a domek byl vykoupen.

Dřevěná vila čp.165 patřila pí. JUDr. Kleinové Herrmanové a sloužila k rekreaci. Přesto, že je objekt přímo u hladiny přehrady byl prodán ing. Hávovi a jeho rodině k rekreaci, protože prý vzdutí nádrže vyměřoval.

S čp.166 se vracíme k mlýnu „Papírna“, jehož majitel K. Navrátil vystavěl pro svou jedinou vdanou dceru vilu na konci proti mlýnu. Demolici vily vykoupil a provedl manžel první dcery Aug. Rokosa, nynějšího majitele. Mladší dcera majitele se odstěhovala s rodiči do Zlenic u Čerčan.

Dům čp.167 patřil K. Tuškovi, který v roce 1928 zahájil jako soukromý podnikatel autobusovou dopravu Zahrádka – Ledeč – Humpolec a ještě dlouho jezdil na této zestátněné lince jako řidič. Vychoval jedinou dceru, která se provdala za náměstka z Kovofiniše Jar. Brože. První rodina dostala náhradní výstavbu v Ledči nad Sázavou, druhá byt ve státní výstavbě. Dům v Zahrádce bude zachován pro potřeby VRV, protože je vedle činžovního čp.12 na ulici za farou.

Majitel domku čp.168 „pod hřbitovam“ krejčí A. Samek požádal o náhradní výstavbu v Humpolci, kde staví domek pro svého syna. Jmenovaný krejčí vychoval 3 děti. Demolici domku provedl jeho zeť Josef Novák, stavební technik.

V čp.169 „Na Letné“ bydlel majitel Josef Rojka, revizor „Jednoty“ se svými dvěma ženatými syny. Majitel požádal o náhradní výstavbu v Humpolci a dva byty pro své syny.

Vdova pí. Veselá z čp.170 Na Letné, dostane náhradní výstavbu v Humpolci. S manželem, který byl pražským kožešníkem vychovali 2 děti. Syn je velvyslancem v zemích Jižní Ameriky, dcera diplomovanou hvězdářkou. Pan Veselý zemřel v nemocnici, když mu motocyklista přerazil obě nohy.

Domek čp.171 p. Galušky, Na Letné byl vykoupen a p. Galuška dostal náhradní byt ve Světlé nad Sázavou. Svůj pražský byt přenechal svému jedinému synovi. Z Prahy se odstěhoval ihned po smrti své paní, která byla rozdrcena tramvajemi.

Vdova po kameníkovi J. Nekolovi, která obývala heraklitovou chatu čp.172 Na Letné u silnice požádala o náhradní výstavbu ve Světlé nad Sázavou. Jmenovaná rodina vychovala 2 děti.

Vedle zmíněného obydlí stála u silnice i zděná chata Josefa Dědiče, zahrádeckého rodáka a pražského kožešníka. Chata byla vykoupena a majitel koupil pro své dva syny hospodářské stavení v Horách od V. Nekoly.

Rodinný domek čp.174 byl předán Jar. Dvořákovi, mladšímu synu Stanislava Dvořáka, ředitele ZDŠ. Bývalý majitel se přestěhuje do Nové Vsi u Hněvkovic, kde si na hospodářském stavení, patřícím jeho staršímu synovi, vystaví 2 místnosti s příslušenstvím. Mladší syn požádal o náhradní výstavbu v Ledči nad Sázavou.

Rodinný domek čp.175 s. Ladislava Příhody byl vykoupen za náhradní výstavbu v Ledči nad Sázavou, kde bude majitel z demolice svého domku stavět pro svoji dceru ještě jeden rodinný domek. Jmenovaný byl vedoucím Kovofiniše v Zahrádce a vychoval 2 děti.

Čp.176 nesla „Sokolovna“ s tělocvičnou T.J. Spartaku. Jako domovník v ní bydlel dělník J. Chaloupka ze Žibřidovic. Jmenovaný se odstěhoval do Zruče nad Sázavou, kde si postavil domek.

Než přijdeme na popisná čísla chat zastavíme se i dvou popisných čísel domků. Čp.184 obývala s. A. Vinická, bývalá podomní obchodnice. Její domek byl jen heraklitová stavba umístěná na obecním políčku u mateřské školy (Zahrádka bývalého chudobince).

Druhé čp.190 patří novostavbě s. Oldřicha Hejla, pracovníka Kovofiniše. Jmenovaný odmítl výkup, protože jeho domek je vybudován nad novou silnicí Kam. Lhota – Humpolec. Jmenovaný vychoval 3 děti.

Nyní následují popisná čísla chat vybudovaných většinou na sídlišti „Letná“. Čp.177 p. Lud. Kreidla, bývalého hodináře, nyní televizního opraváře, je těsně u silnice, severně od chaty Nekolovy. Chata byla vykoupena a majitel si koupil domek v Hněvkovicích u Humpolce. Jižně od Nekolovy chaty stála chata s. Jos. Vytlačila, pracovníka Tesly v Kolíně. Chata byla přestěhována do chatového areálu na Horní Paseky. Na Horní Paseky byla přestěhována i chata čp.178 Ing. Rezka, chata čp.179 p. Hladíka z Prahy, čp.180, zahrádeckého rodáka Fr. Kopeckého, čp.182 chata Jana Paška, učitele z Bohosudova, chata čp.191 Fr. Kostky, učitele z Prahy, chata čp.192 p. J. Augustina z Prahy, chata čp.193 Václava Olišara, chata čp.196 ing. Jeníčka z Ledče nad Sázavou a chata Jana Bělohradského čp.200, zahrádeckého rodáka. Chata čp.181 paní Věry Čihákové byla přemístěna do Pasek u Nové Vsi. Zrušena byla chata čp.183 u Dolního mlýna, chaty čp.194 s. Josefa Klucha a 195 B. Vocáska, chata čp.197 p. Dostála, čp.198 Ant. Svobody, zahrádeckého rodáka a chata čp.199 p. Ladislava Pecha. Chata čp.189 s ing. Jiráně, ředitele kolínské Tesly byla přestěhována do Leštiny u Světlé nad Sázavou. V Kobylím důle zůstala chata čp.186 Josef Růta, krejčího z Prahy a chata čp.187 p. Ant. Brzoně. Tyto chaty zůstaly asanací nedotčeny, protože patří do areálu Dolních Pasek.

Počasí

Přesto, že kronika městečka Zahrádky končí a na přestěhování čeká jen 5 rodin zaznamenal kronikář setrvačností ještě průběh počasí v roce 1976.

Leden se hlásí mírným počasím +4 oC, 2.1. prší při +5 oC. 3.1. déšť pokračuje při +7 oC, 4.1. za velkého větru napadl sníh při -1 oC. 5.1. padá s deštěm, ráno -5 oC, přes den na 0 oC. 6.1. ještě sněží. 7.1. krásně, slunečno při -3 oC. 8.–10.1. zamračeno při 0 oC. 11. –12.1. prší při 7-8 oC. 13.–14.1. prší se sněhem. 16.1. slunečno. 17.-20.1. sněží při teplotě 0 oC. 22.1. bouřka, +2 oC. 24.-25.1. proměnlivo, sněží. Konec měsíce mrazivý, -10 oC, přes den slunečno.

Únor má začátek zamračený až do 5.2. 6.-8.2. je slunečno. 9.2. mrzne -9 oC, popadává, 11.2. sněží. 12.-12.2. střídavě slunečno a polojasno. 15.-19. napadlo 15 až 20 cm. 20.2. zamračeno +1 oC. 24.-29. pěkně +5 oC ráno, přes den až 16 oC.

Březen má začátek polojasný, ráno +5 oC, přes den 12 oC. 3.-4.3. slunečno, ráno mrazík -2 oC, přes den teplo až +16 oC. 5.3. ráno mráz -8 oC, přes den polojasno -1 oC. 6.3. sněží při -3 oC. 7.3. polojasno, ráno mráz -8 oC, 8.-9.3. ráno -6 oC, přes den +2 oC. 10.-13.3. ráno mrazík, přes den slunečno, večer na 0 oC. 15.-16.3. ráno mráz -2 oC, přes den slunečno +11 oC. 18.3. mlhavo s deštěm, který se změní 19.3. ve sněžení, napadlo 10 cm sněhu. 20.-21.3. slunečno při +3 oC přes den. 22.3. popadává při +4 oC. 23.3. opět pěkně. 25.-26.3. zataženo, 27.-29.3. slunečno, přes den 11 až 14 oC. 30.3. zataženo a vítr 31.3. pěkně +17 oC.

Duben začal nočními teplotami +6 oC, přes den 26 oC, večer +16 oC. 5.4. zamračeno +12 oC, 6.4. slunečno +24 oC. 7.-8.4. polojasno, 9.4. sněží při 8 oC. 10.-11.4. slunečno, ráno -2 oC, přes den 16 až 18 oC. 12.4. zataženo, 13.4. polojasno. 14.4. ráno mlha +3 oC, přes den slunečno 22 oC. 15. a 16.4. zataženo +16 až +13 oC. 17.-21.4. ranní teploty +9 oC, přes den 22 oC. 22.-25.4. zataženo s deštěm. 26.4. prší, 28.4. sněhové přeháňky. 29.4. ranní teplota -2 oC, přes den +15 oC.

Květen začíná polojasnem +14 oC. 2.5. slunečno +18 oC, od 3.5. pěkně, teplo. 12.5. ochlazení, 13.5. prší. 16.-19.5. pěkně, 19.5. přišla bouřka. 20.-22.5. prší při +12 oC. 23.-25.5. pěkné počasí. 26.5. prší. Konec měsíce bouřlivý.

Červen má začátek mokrý. 4.-5.6. polojasno až 20 oC. 6.-10.6. slunečno +27 až +30 oC, 11.-13.6. polojasno, teplo +19 až +25 oC. 14.-19.6. krásně +28 až +30 oC. 20.-21.6. polojasno 23 až 25 oC. Konec měsíce krásně 25 až 35 oC.

Červenec začal slunečným počasím, do 9.7. bylo 28 až 36oC. 9.7. pršelo, 10.7. bylo zataženo, 11.-12. slunečno 28 až 31 oC. 13.7. prší. 15.7. mlha, polojasno. 16.-19.7. parno 32 až 37 oC, večer kolem 20 oC. 20.7. zataženo 21.7. pršelo při 20 oC. 22.-23.7. mrholí a prší. 24.7. zamračeno. Poslední dekáda teplá. 31.7. slabé přeháňky.

1. srpna prší. 3.-4.8. polojasno, 5.8. bouřka, 6.-7.8. polojasno 22 až 24 oC. 8.8. slunečno, 28 oC. 9.-10.8. polojasno 25 oC, 11.-12.8. slunečno 25 oC. 14.8. bouřky s kroupami. 15.-18.8. slunečno 27 oC. 18.8. polojasno 24 oC. 19.-20.8. bouřky s deštěm. 21.8. ochlazení na 16 oC. 22.-24. krásně. Konec měsíce bouřlivý s deštěm.

Září začalo polojasným počasím, 17 až 18 oC. 9.-10.9. ochlazení s deštěm. 11.9. polojasno. 12.-13.9. slunečno 24 oC. 14.-16.9. oblačno, 18.9. prší, 19.9. ochlazení, 20.-30.9. pěkně, sucho až 27 oC.

Říjen přinesl polojasno, 3.10. zataženo, 5.10. prší. Od 6.-10.10. pěkně 16 až 24 oC. 14.10. ochlazení, prší, 16.10. mrholí, 17.10. opět prší při 6 oC ráno, 9 oC v poledne a 7 oC večer. Pak je střídavě polojasno, slunečno a 31.10. prší při 8 oC.

Listopad začíná oblačným počasím, je sucho, ráno 1 až 7 oC, přes den 6 až 10 oC. 5.11. prší, 8.-9.11. slunečno 10 až 14 oC. 13.-16.11. prší, 17.11. se ochladilo na +4 oC. 18.11. začalo popadávat. 20.11. slabá vrstva sněhu, 22.11. padá s deštěm při +2 oC. 23.11. hustě sněží. 24.11. přišel první mráz -1 oC. 26.11. poprchává při +5 oC. Konec měsíce polojasno, mírné oteplení.

Na začátku prosince přechází mírné oteplení z listopadu. Denní teploty +5 oC, poprchává. 3.12. padá s deštěm při +5 oC. 4.12. slunečno a větrno, noční mrazíky –1 až -2 oC. 6.12. ráno -4 oC. 7.12. slabý déšť při +4 oC. 9.12. občasný déšť, 11.12. sněží +1 oC, 12.12. slabě sněží při -2 oC. 13.-14.12. sněží při –2 až -3 oC. Leží asi 5 cm sněhu. 15.12. mrzne celý den -3 oC, 16.12. mráz zesílil na -6 oC,ale svítí sluníčko. 17.12. ranní mráz -10 oC, 18.12. jen -4 oC a 19.12. -1 oC a přes den na 0 oC. 20.12. taje při +4 oC. 21.12. slunečno +5 oC. 24.12. ochlazení, ráno na -2 oC, přes den na 0 oC. 25.12. ranní mráz -4 oC, přes den -5 oC. 26.12. sněží a po vyjasnění přituhuje až na -8 oC. 28.12. slunečno, ale ráno mráz až -10 oC. 30.12. mráz -15 oC, 31.12. -14 oC ráno, přes den -6 oC.

Charakteristika roku

Jaro mírné, málo sněhu. Léto velmi suché, podzim pohodlný pro polní práce. Zima poměrně mírná, největší mráz -15 oC. Přes velké sucho střední úroda, brambory pěkné a velké. Rostly houby a bylo dost lesních plodin. Ovoce bylo dost, bylo pěkné a vyzrálé.


Fotografie:

 

Pohled od východu na střed Zahrádky čp.47 a zdravotní středisko.

 

Oslavy 1. máje 1962 a 1963.

 

Pohled na „Letnou“ a řeku od hřbitova v Zahrádce.

 

Neblahý rok 1968, řádění reakce.

 

Zde se zamžil i objektiv aparátu.

 

Zahrádečtí myslivci a jejich nová klubovna.

 


Rok 1977

 

Výstavba ledečského sídliště pro zahrádecké občany se poněkud zpozdila, takže začátkem tohoto roku čeká ještě 8 rodin na předání domku. Jsou to rodiny ze středu městečka a z „Pohoří“, takže jim nehrozí zatopení přehradní vodou, která již omývá základy školy.

Stavbaři z Okresního stavebního podniku chtějí tento skluz dohonit a proto se zavázali, že zbývající domky dokončí do 30. června tohoto roku. Domky skutečně byly předány a rodiny se ze Zahrádky během jara stěhují. Mezi posledními byl obchodník p. Josef Rokos, který měl náhradní domek vystavěn v Humpolci již dříve, ale byl požádán „Jednotou“ aby prodával v obchodě do konce pololetí. Jednalo se o zásobování „bourací čety“, zaměstnanců VRV a zbytku zahrádeckých občanů. Skutečně posledními „vystěhovalci“ byl s. Josef Říha z čp.71 a s. Jar. Dynda, tajemník MNV, oba se stěhovali do Ledče nad Sázavou.

Vysídlení hezkého městečka Zahrádky končí, osamělý stojí kostel, o jehož bytí se postarali pracovníci památkového úřadu, čp.12 a 167, těsně nad vodou vila čp.165 a čp.116, kde bydlí poslední obyvatelka Zahrádky pí. Krtková, která dělá domovnici úřadovně VRV.

Těmito větami chtěl pisatel ukončit smutný osud Zahrádky, na jejímž, buldozerem srovnaném prostranství těžko jednou, i samotní občané budou hledat místo svého domku, dvora a zahrádky před okny.

Směrnice o kronikách však požadují, aby kronikář zvěčnil i svůj životopis a proto musíme připojit i těchto posledních pár slov:

Životopis kronikáře

Narodil jsem se dne 4.4.1913 v Zahrádce čp.106 jako třetí dítě Augustiny a Antonína Dvořákových. Otec byl ševcem a zemřel roku 1918 na válečné útrapy.

Vychodil jsem 5 tříd obecní školy v Zahrádce. Z 5.třídy jsem udělal zkoušku do II. ročníku měšťanky v Souši u Mostu, kde bydlela moje, o 10 let starší sestra, provdaná za horníka Josefa Ptáčka. B Souši jsem vychodil i III. měšťanku. Pak jsem vystudoval obchodní akademii v Teplicích – Šanově, kde jsme ve 31. roce s vyznamenáním maturoval. Přes úspěch dokončení školy jsem dostal zaměstnání jako účetní až od 1.12.1931 u Družstva pro zpeněž. dobytka v Řepově z Mladé Boleslavi. Tam jsme pracoval jen měsíc, protože mi moje schopná a chytrá maminka opatřila místo učitele od 1. ledna 1932 v Hněvkovicích u Dolních Kralovic.

Nastoupil jsem tedy podle přání maminky učitelskou dráhu a na ní jsem setrval.

V roce 1932 jsem se pokusil o maturitu na učitelském ústavě v Kutné Hoře, ale uspěl jsem až za rok, 1933.

V roce 1936-38 jsem absolvoval základní vojenskou službu v Čáslavi. Nejhůře mi bylo, když jsem jako velitel dvanácti „bunkrů“ v Jizerských horách s chlapci tyto kryty opouštěl a české obyvatelstvo plakalo, stojíc okolo silnic a volalo na nás:“Neopouštějte nás!“

V roce 1938 jsem se oženil s M. Černou, dcerou důch. revidenta z Ledče nad Sázavou. 13 let jsem učil v Kožlí v Ledči nad Sázavou a 23 roků jsem byl ředitelem ZDŠ v Zahrádce.

Vychoval jsem 2 syny, oba mají strojní průmyslovou školu.

Pracoval jsem v lidosprávě a od roku 1948 ve výborech MOKSČ. Se zvukovým filmem jsem pracoval v osvětě a jako propagátor JZD. Od roku 1948 jsem psal zahrádeckou kroniku.

Zapsal Stanislav Dvořák

 

Fotografie:

 

Poslední odpočinek zahrádeckých občanů