Rok 1948

 

Když rada MNV zjišťovala v roce 1958 v jakém stavu je obecní kronika, bylo konstatováno toto: Po řídícím učiteli Fr.Kubíkovi byl pověřen vedením obecní kroniky ředitel měšťanky Jaroslav Hájek. Jmenovaný, nejen že kroniku nepsal, ale neměl z uplynulých let ani žádné záznamy, takže zachytiti prošlá léta, opravdu věrohodně, bude velmi těžké.

K zvládnutí těžkého úkolu byl povolán nynější ředitel osmileté střední školy Stanislav Dvořák, Zahrádecký rodák. Pisatel si opatřoval prameny z kronik města Ledče nad Sázavou, Dolních Kralovic, ale místní události musel bohužel psáti podle paměti současníků a svých zkušeností. Čtenáři těchto řádků nechť prochází uvedené těžkosti a pominou drobné nedostatky, které se v záznamech vyskytnou.

Aby mohl pisatel pokračovati v popisu některých událostí, je třeba popsati sociální složení zdejší obce. Zahrádka leží v kotlině, která vznikla korytem řeky Želivky a činností přívalů z okolních kopců na východní straně. Její katastr je omezen na východní straně lesnatými kopci, které vysílají výběžky lesů i na straně severní  a jižní. Západní hranice katastru je lemována řekou Želivkou. Z uvedeného je patrno, že celková poloha Zahrádky neskýtala               možnost rozvoje většího zemědělského podnikání. Zahrádka byla vždy obcí drobných domkářů zemědělců, kteří hledali doplnění v nějakých řemesel, protože poloha obce zajišťovala spád obyvatelstva z okolních vesnic a tím i odběr řemeslných výrobků. Tak měla naše obec šest krejčích, šest obuvníků, tři kováře, tři koláře, tři truhláře, jednoho bednáře, jednoho soustružníka dřeva, dva strojníky- zámečníky, tři kožišníky – čepičáře, dva kameníky, jednoho kloboučníka, jednoho kominíka, dva holiče jednoho cukráře, tři pekaře, kteří měli současně obchod smíšeným zbožím, dva obchody se                  zbožím, jeden obchod se smíšeným a průmyslovým zbožím, čtyři hostince, pět řezníků a tři hokynáře. Finančně, to znamená i společensky vévodily obci dva mlýny spojené s pilou. Dále byl v obci poštovní úřad, jehož 4 listonoši se pravidelně rozcházeli denně do okolních obcí. Celou velkou „kubaturu“ 18 obcí obhospodařoval 1 farář, 1 lékař a 2 četníci. Kromě vyjmenovaných byli v obci zemědělci, z nichž největší na čp. 1. měl kolem 10ha zemědělské půdy. Ve II.světové válce, ale hlavně v době hospodářského chaosu 1945-48 vznikla při cestě do Ledče nad Sázavou továrnička na mlátičky, která svými prostory dala vznik nynějšímu Kovofiniši.

 

Místní národní výbor

Z uvedeného výčtu je patrno, že celá obec byla v područí mlýnů a tím i silnějších zemědělců, protože dělnické kádry v Kovofiniši byly složeny z domkářů a dělníků z okolních obcí. Tak byl složen i MNV jehož předsedou byl Jan Hůla. Po nástupu dělnické třídy k moci vyhráli ve volbách těsnou většinou drobnější zemědělci a domkáři a předsedou byl zvolen bývalý člen sociální demokracie s Fr. Popek, který ve stejném roce přešel do KSČ. Jeho tajemníkem na MNV byl soudruh Jak Dvořák. Tento nový národní výbor prosadil místní kanalizaci do okresního plánu a tím započalo zvelebování obce.

Místní farář

Jako nejzavilejší hlava místní reakce řádil v obci farář Josef Toufar. Přesto, že sám byl nejdříve dělníkem, (byl vyučen truhlářem) a farářem se stal až kolem své třicítky, pracoval jako poslušný sluha papežův a tím si vysloužil i  nucený odchod ze Zahrádky do Číhoště.

Ceny potravin

Neblahý pozůstatek II.světové války vázané zásobování obyvatelstva potravinami trvá dále. Příděly jsou sice poněkud zvýšeny, ale naše, Němci zničené hospodářství, nedovoluje více. Je nám sice nabízená pomoc z Ameriky, ale naše KSČ dobře zná cenu této pomoci a proto řídí hospodářství i za cenu různých omezení.

 

 

 Ceny jednotlivých druhů zboží jsou pevné a jeví se takto:


chléb za 1kg          Kč 4,80

mouka 00              Kč 5,80

mouka hrubá           Kč 7,-

krupice               Kč 7,20

brambory              Kč 0,90

máslo                 Kč 80,-

vejce                 Kč 3,55

umělý tuk             Kč 43,-

cukr                  Kč 8,-

hrách                 Kč 9,20

sůl                   Kč 4,60

mrkev                 Kč 4,-

cibule                Kč 6,30

marmeláda             Kč 33,-

 

maso hovězí          Kč 40-42

maso telecí          Kč 31-38

maso vepřové         Kč 45-70

salám                Kč 74,-

vuřty                Kč 52,-

párky                Kč 70,-

sádlo vepřové        Kč 49,-

sádlo škvařené       Kč 67,-

kostka mýdla         Kč 2,30

1l petroleje         Kč 10,60

1l lihu denat.       Kč 9,60

1l piva              Kč 6,-

1q čer. uhlí         Kč 83,50

1q hnědého uhlí      Kč 50,-


      Počasí

4.ledna byla velká obleva, voda v řekách a potocích stoupla o 1m. Jinak jaro bylo normální, léto ošklivé, 22.června byla velká bouře s krupobitím, které postihlo obce Pavlov, Opatovice a Žebrákov. Žně začaly po tomto datu s skončily koncem srpna. Úroda obilí byla průměrná, velmi dobrá byla úroda brambor a ovsa, které se sklidily za pěkného a suchého podzimu. První sněhový poprašek přišel sice již 24.9., ale pak nastal, jak již uvedeno pěkný podzim. První mráz –9 oC byl teprve 23.prosince a sníh začal opravdu padat až 29.prosince.

Onemocnění

Během II.světové války k nám byla zanesena obrna, které v naší obci podlehl malý chlapec Svobodů z Dolních Pasek a chlapec Marků z Horních Pasek.


Rok 1949

 

Začátek pětiletky

Tento rok je ve znamení růstu našeho národního hospodářství. Naše továrny a s nimi i místní Kovofiniš dostávají nové úkoly, výroba se rozrůstá a s ní i požadavek nových pracovních sil. Provádí se nábor pracovníků ze zemědělství a sil dosud nezaměstnaných. Lidem z venkova se do továren nechce a některé nezaměstnané ženy to považují dokonce za osobní urážku, že by měly pracovati ve „fabrice“.

Veřejná správa

Zemské zřízení, které dosud u nás bylo, nadále nevyhovuje a proto se vláda usnesla vytvořit z jednotlivých výrobních oblastí kraje. Tak vzniká 1.ledna kraj Jihlavský, jehož se stává součástí i náš ledečský okres. Území okresů se ……………..od našeho okresu odpadají některé obce s Čechticemi v čele, které jsou zapojeny do Pražského kraje. 31.ledna je zrušen okresní soud v Dolních Královicích a vše se koncentruje v Ledči nad Sázavou.

Znárodnění obchodů

Během tohoto roku je znárodněn veškerý obchod a jednotlivé obchody jsou začleněny do družstevních podniků. Jednot. 3.října byl uvolněn chléb, některé uvolněné výrobky a mouka k volnému prodeji tj. bez potravinových lístků.

Místní národní výbor

Vedení MNV se ujal za odstoupivšího předsedu Fr.Popka, který nastoupil do stranické funkce, s. Jan Dvořák, který až dosud dělal tajemníka MNV. Jmenovaný převzal funkci předsedy, ale současně zastává práci tajemníka. Je to na něj mnoho práce, protože se v tomto roce rozjíždí stavba naplánované kanalizace.

Kanalizace

Hlavní kanál má navázati na staré koryto potoka na……..  procházeti souběžně se silnicí na most. Dvě vedlejší větve mají odvodniti jižní a severní stranu obce. Při výkopu trasy kanalizace došlo k nesrovnalostem mezi podnikatelskou firmou a místními dělníky. Zmíněná firma si přivezla své dělníky z Moravy a náklady značně stouply. Kanalizace nebyla dodělána a celá část starého potoka v délce asi 300m čeká na úpravu.

Jednotné zemědělské družstvo, založení

S růstem a socializací průmyslu je pociťována zaostalost našeho zemědělství.jsou činěny první pokusy s kolektivizací zemědělství ve formě jednotlivých zemědělských družstev. Většina zemědělců ponoukána selskou a kněžskou reakcí se pokroku brání. JZD vznikají nesměle z mnohých zemědělců, kteří ještě donedávna hrbili hřbet před většími sedláky, kteří jim přenechali trávu na mezi, nebo potahem provedli nějaké polní práce. Tak i v naši obci se našlo 13 pokrokových domkářů, kteří zakládají jednotné zemědělské družstvo I.typu. Od 1.listopadu budou pracovati společně na polích, ale živočišnou produkci povedou každý samostatně. Předsedou založeného družstva byl zvolen předseda MNV s. Jan Dvořák, místopředsedou V. Starosta. K uskladnění společné rostlinné výroby byla vyvlastněna stodola zdejší fary a přiléhající část dvora.

Stavební parcely

S rozvíjejícím se národním hospodářstvím přibývá i podnikatelské a stavební činnosti a proto i v naši obci je projeven zájem o stavební parcely. MNV vyhovuje četným žádostem a stavební parcely a parceluje bývalé farské pole, které běží v prodloužení farské zahrady směrem jižním. Zde kupuje první parcelu s. Fr. Urban, dělník z Kovofiniše, druhou parcelu Jos. Neubauer, vedoucí Obnovy, třetí parcelu krejčí Jos. Samek, čtvrtou parcelu řidič ČSAD Jos. Keller. Dalším stavebním parcelám padla za oběť dvě pole východně silnice pod hřbitovem. Zde zakoupil parcelu p.Svoboda, p. Opaluška, p. Jan Veselý, všichni z Prahy, dále p. Jos. Rojka, p. Tichý, p. Lukšíček a bratři Borkové. Pole pí. Vocáskové, východně od zmíněných parcel rozdělili mezi sebe na 4 parcelách příbuzní. Jmenovaní občané z Prahy, bydlící v Praze na Letné, začali s přípravami ku stavbě rodinných domků a tak tato část Zahrádky dostala jméno Na Letné.

Číhošťský zázrak

Již zde v minulém roce byla zmínka o reakčním knězi J. Soukupovi, který pro svou vysloveně reakční činnost byl přeložen z naší obce do Číhoště. Pisatel v Číhošti učil a tak by mohl doložiti jak asi rostla tmářská činnost zmíněného faráře v této klerikální obci. Jeho činnost rostla až vyvrcholila v Číhošťském zázraku, při němž zavedeny kněz tahal z kazatelny za šňůrku uvázanou za kříž na oltáři. Křížek se pohyboval údajně k „západu“ a zázrak byl hotov. K zázraku se vyjádřili věřící zdaleka, zázraku věřili někteří místní občané. Zázraku však nevěřili členové SUB, ti pohyb křížku vyšetřili a povedeného farního kouzelníka předali soudu.

Sbírka na nemocnici

Okres Ledče nad Sázavou se vlivem rozrůstání Kovofiniše v Ledči na Sázavou a Sázavanem ve Zruči nad Sázavou populačně zvětšuje a je pociťována potřeba nemocnice. Státní plán tuto stavbu převzíti nemůže a proto MNV v Leči na Sázavou podniká kroky k dobrovolné sbírce k postavení nemocnice. Tato sbírka proběhla i v naší obci, výstavba se však nepovedla zajistit.

Počasí

Začátek ledna byl kolem +2 oC. V půli ledna nastalo sněžení, později obleva. Celý únor byl pod sněhem, ale mírné mrazíky. Koncem února a začátkem března přinesly sněhové bouře a mráz. V březnu byl největší mráz -15 oC. Do poloviny dubna byly sněhové přeháňky, druhá polovina byla teplá. Květen byl abnormálně mokrý a 9.-11. mrzlo. Červen byl bouřlivý, vlhký a deštivý. Červenec a srpen chladný, 17.-18.srpna na výšinách mráz. Žně v tomto roce nastaly 20.7., úroda byla průměrná – ovoce, vlivem květnových mrazů žádné.

 

 

Úmrtí občanů

V tomto roce zemřelo v obci 11 občanů, z nichž nejmladší byli dva muži 56 roků, nejstarší pí. Markéta Nováková, rozená Machotková ve věku 90let.


 

Rok 1950

 

Nový rodinný zákon

Každý rok našeho budování přináší nové a nové změny. 1.ledna tohoto roku byl vydán v platnost nový rodinný zákon. Podle tohoto zákona byly předány všechny církevní matriky novým odborům MNV a tím i přešlo právo na MNV ve větších obcích (obyčejně tam, kde byla dříve fara) sezdávati snoubence, vésti záznamy o narozených a zemřelých. Je to zas jeden krůček k odebíráni moci církvi.

Nové občanské průkazy

V tomto roce byly také vydány nové občanské průkazy, jednak proto, abychom vyrušili dosud někde užívané  protektorátní „ K....…karty“ a za druhé abychom dostali přehled a nevítaných hostech, které nám posílal přes hranice „Západ“. Za stejným účelem bylo provedeno i sčítání lidu k 1.3., ve kterém jsme poznali, že dík růstu životní úrovně a lékařské péči našeho obyvatelstva utěšeně přibývá. Mám z toho velkou radost, protože nezaměstnanost nemůže přijíti a rukou je potřeba všude víc a víc.

Růst JZD

Družstva na vesnicích se pomalu, ale jistě rozrůstají a naše hospodaří dobře. Zařídilo družstevní prádelnu v bývalém chudobinci, má 2 traktory a jeden vůz.

Kanalizace

kanalizace se chýlí ku konci, ale rozmíšky, o kterých jsem psal v minulém roce se zvětšují. Některé části jsou nedodělány a všechno ukazuje na to, že si provádějící firma nepočínala seriozně.

Nové stavby rodinných domků

V minulém roce prodané stavební parcely ožily a na několika je živý stavební ruch. Staví p. J. Samek, oba pražští Veselý a Opaluška na Letné staví i p. Příhoda. Na stavbu se připravuje p. Jos. Rojka a p. Svoboda. Tuto činnost je třeba vítat, protože to jsou zase po dlouhém čase nové stavby v Zahrádce.

Úmrtí občanů

Matrikář p. Ant. Brýdl jmenovaný na MNV k vedení matrik novorozených, sňatků a úmrtí zapsat 23 sňatků, 15 narozených a 10 úmrtí. Nejstarší ze zemřelých byl občan Petr Pipek 88 letý, nejmladší byl Rudolf Prokop 60letý. Děti a mladí neumírají -  počet obyvatelstva roste.

Počasí

Leden byl dosti studený – největší mráz 30.1. -18 oC. V první polovině února mrzlo, v druhé polovině bylo deštivo a málo sněhu. Březen byl mírný – málo srážek. Duben sice chladný, ale celkem suchý, takže – rolní práce mohly býti včas skončeny. Květen byl suchý, chladný. Červen a červenec krásné teplé počasí. Srpen byl suchý a teplý, s teplotami až 46 oC na slunci. Celé září až do poloviny října teplo a sucho. V druhé polovině října mrazíky a sníh již 26.10. Listopad byl pošmourný, sychravý, bez slunce. V prosinci plískanice, ku konci, mráz a 20cm sněhu.

     Žně začaly již 4.7., úroda byla velmi dobrá, obilí jakostní. Brambor pro sucho v červenci bylo jen středně.  Ovoce bylo rovněž málo. Ze všeho nejméně bylo otav.

Promítací přístroj

Letos byl zakoupen promítací přístroj na úzký 10mm film pro zdejší měšťanskou školu.


Rok 1951

 

Práce MNV

Letošní rok čeká na funkcionáře MNV opět mnoho práce. Jsou to hlavně rozpisy povinných dodávek, které někteří zemědělci plní velmi nedbale. Takovými výtečníky jsou zemědělci z osady Hory, někteří z Dol. Pasek a ze Zahrádky p. Křivánek. Nejsou to dodávky jen pro naše pracující, ale dodávky sadbových brambor do Francie a Brazílie.

     Na pomoc našim hutím je třeba zorganizovat sběr odpadového železa, hlavně litiny. Sběr má býti s úspěchem skončen 7. dubna.

Vázaný prodej pečiva

Uvedl jsem již, že někteří zemědělci plní špatně své dodávkové povinnosti, ale nejen to, vyskytují se mezi nimi i škůdci, kteří úmyslně skupují moučné výrobky a krmí jimi nejen drůbež, ale i prasata. Tímto způsobem byly z volného prodeje zašantročovány velké částky moučných výrobků a proto vláda přijala usnesení, podle něhož bude prodej chleba a ostatních moučných výrobků opět vázán potravinovými lístky. Každý rozumný občan toto rozhodnutí se……luje.

Podo…… škůdci

Stejně jako objevujeme záškodníky našeho zřízení na venkově, objevují se  podobně i v jiných vrstvách našich občanů. Takový záškodník byl objeven i v Ledči, byl jím bývalý obchodník Mucha. Měl textilní obchod na náměstí v Ledči nad Sázavou. Při znárodnění obchodů ukryl část zboží v nějakém výklenku, která byl umně zazděn. Při odhalení tohoto záškodnictví se objevil sklad zboží v ceně přes 1000000 Kč. Majitel byl předán soudu.

JZD

Naše jednotné zemědělské družstvo je menšinové, ale vede si celkem dobře. Jeho představenstvo hospodaří dobře, což potvrdily nové volby konané dne 1. dubna. Staří funkcionáři zůstávají na svých místech. Družstevní prádelna nachází oblibu i v řadách nedružstevních.

Dar škole

Rada MNV se rozhodla opatřit věcný školní promítací přístroj zvukovou adaptaci. Byl to pěkný dar škole, ale tam s ním bylo trochu trápení. Nikdo nedokázal přistroj uvésti vchod.

Oslavy

Kromě drobných besídek pořádaných k památným dnům žactvem školy, vrcholily oslavy ku dni 1.máje a dni 9.května. Oslavy 1.máje organizuje v místě továrna Kovofiniš. Průvod projde z továrny na hřiště Sokola a s občany zpět k továrně, kde část nasedne do připravených automobilů, aby se zúčastnila celookresní slavnosti v Ledči nad Sázavou.

Vysazování pastvin

Na východní straně most Zahrádkou jsou četná pastviniště. Je to neúrodná půda, z části pokrytá žulovými balvany (prvý původu ledovcového). letošního roku mají býti tyto neproduktivní pozemky o výměře asi 20ha osázeny lesním stromovím. Kolem potoků to mají býti olše a topoly, na planinách smíšený les. Toto rozhodnutí je velmi rozumné i když se mu brání někteří občané z Dolních Pasek proto, že budou míti zakrytý výhled.

Výstavba

V letošním roce přibyl jediný rodinný domek Na Letné, je to domek pisatele. S výstavbou jsou těžkosti, ale po zabydlení ještě větší. Na Letné není ani vodovod ani elektrický proud. K jedné neroubené studánek se schází několik rodin pro vodu.

Úmrtí občanů

V tomto roce odešlo z našeho kruhu jen sedm občanů. Nejstaršímu bylo 77 roků. Nejmladší pak byla 37letá nesvéprávná žena. Z dětí nezemřel nikdo.

 

 

Počasí

Leden byl vlhký s menšími mrazíky. Únor sychravý s teplotou kolem O oC. Duben až 1.polovina května chladné se sněhovými přeháňkami. Stromy kvetly, ale zůstaly neopyleny. 2.polovina května byla teplá a slunná. Červen a červenec měly průměrnou teplotu s vláhou. Srpen byl teplý a deštivý. Tak 2.8. bylo ráno v 7 hodin 18 oC a ve 14 hodin 29 oC ve stínu. Září v první polovině teplé a slunné počasí, takže se lidi ještě 14. září koupali. 2. polovina září s vláhou. Říjen byl suchý a chladný, měl celkem 14 mrazíků až -5 oC. Listopad byl suchý bez mrazů. Prosinec celkem suchý s 11 mrazy. Žně začaly 18.7. počasí příznivé, ale obilí bylo polehlé.

Obecní rozhlas

Zařízení obecního rozhlasu nevyhovuje rozlehlosti obce a proto je předáno obci Sněť a Zahrádka dostala nové silnější zařízení.


Rok 1952

 

Změna na MNV

Předseda MNV s. Jan Dvořák onemocněl a byl delší dobu v nemocničním ošetřování. Členové MNV hledali nástupce a zaměřili se na nového ředitele obecné školy, který datem 1.6. školu převzal od ředitele školy V. Nováka. Jmenovaný se této funkci bránil, ale když mu tento úkol určila strana KSČ, musil se podvoliti s tou podmínkou, že bude do roka vystřídán. Pisatel převzal funkci předsedy MNV dnem 1.10. Bylo před ním mnoho úkolů, ale protože byl srdcem učitel, zaměřil se hlavně na úsek školství.

Budování školství

Místní škola postavená jako pětitřídní se řeď. bytem, těžko mohla prostorami vyhovovati škole obecné a měšťanské i když byt ředitele školy byl přeměněn na třídy. Byl zde krajní nedostatek prostoru, nemluvě ani o šatnách a dřevníku. Děti chodily do tříd obuté, tak jak přišly po blátivých cestách z okolních vesnic, boty zablácené, rozmáčené, třídy plné kašlání z nastuzených a odpoledne z prachu, zvířecího z uschlého bláta. První zásah musel býti veden na tom úseku. Proto byla podniknuta přístavba přezouvárny v severovýchodním rohu školy. Stavěli jsme svépomocí, okna byla zajištěna velmi lacino až z Opavy, kde se bourala továrna a tak jsme postavili přezouvárnu v hrubém zdivu se střechou za 23 000Kčs. Mezi učiteli našla tato akce podporu hlavně u M.Heroudka, který se nerozpakoval pomoci manuelně a zapojil se i do další práce.

     Dále byl stržen shnilý dřevník uprostřed školního dvoru a nahrazen zděným na hranicích školního dvorku. Tyto práce sice dokončeny v tomto roce nebyly, ale dobrý začátek zde byl.

Vedení VOK

Také vedení obecní knihovny bylo svěřeno učiteli Stan. Svobodovi, který se zabral do vedení s velkou vervou a proto správně doufám, že bude knihovna vzkvétat.

Změna vedení matrik

Odbor matriční vedl doposud And. Brýdl, který vedl i agendu potravinových lístků. Z národního výboru však odešel a proto převzal vedení matrik s. Ant. Myslík.

Děda Mráz

ku konci roku byla uspořádána slavnost podle vzoru SSSR „Děda Mráz“. MNV zaopatřil dárky (cukroví), které byly rozděleny do papírových pytlíků pro všechny děti. „Děda Mráz“ (Aug. Rokos ml.) přijel na dodávkovém autě p. Zámyslického a rozdával před budovou dárky.

Úmrtí občanů

V tomto roce umřelo v Zahrádce 11 občanů, z nichž nejstarší byla jednaosmdesátiletá pí. Steinbergrová, rozená Popková. Ztratili jsme však i jedno mladé děvčátko nar. 1938, dcerku p. Horkého, hostinského.

Slintavka

V několika obcích ledečského okresu řádí letos nemoc hovězího dobytka, slintavka, která byla zavlečena i do naší obce. Její průběh byl celkem slabý.

Výstavba

Na neúrodné stráni na „Krtinách“ postavil v letošním roce chatu p. Jan Pašek a pí. M. Pašková, ....... po zem. škol. inspektoru, který měl hlavní zásluhu na zřízení měšťanské školy v r. 1945 ve vedlejší obci. Oba jmenovaní bratři dostali své parcely od MNV zdarma za jmenované zásluhy. Starší z nich, se bohužel výstavby chaty nedočkal, protože byl raněn mrtvicí.

Počasí

Leden byl chladný s 18 mrazy až –17oC. Únor byl mírnější s táním ku konci. V březnu bylo dokonce 20 mrazů, největší –14 a mnoho studených větrů. Duben zato byl teplý s menšími srážkami. První polovina května byla teplá a suchá, druhá polovina chladná, deštivá se dvěma mrazy 18. a 20., koncem měsíce se otepluje. Červen byl chladný, deštivý, jen poslední tři dny byly bez deště. Senoseč byla velmi obtížná. Zato červenec byl suchý a teplý, takže vše trpělo. 7. července naměřeno ve stínu 32 oC, na slunci 50 oC. Srpen pokračoval, měl nepatrně srážek, 12. srpna naměřeno ve stínu 32 oC. Žně proto byly pohodlné, ale úroda byla podprůměrná, pícnin bylo málo, brambory byly drobné a neurodilo se ani ovoce ani lesní plodiny.

     Září bylo chladné s přeháňkami, ale ani deštivý a chladný říjen nemohl vyrovnati nedostatek vody ve studních. 17. října byl první mráz. Listopad byl deštivý, sychravý a měl 12 mrazíků. Prosinec byl mírný, málo sněhu, mrazy až -12 oC.

Výskyt mandelinky bramborové

Jak již výše uvedeno byla úroda brambor malá a to proto, že byly napadeny mandelinkou, která k nám byla zanesena diversanty ze zahraničí. Proti tomuto škůdci se začalo bojovati již loni, ale výskyt byl velký. Při rozdílení mořidel proti mandelince došlo ve skladišti hospodář. družstva v Ledči nad Sázavou k výbuchu a k požáru. Při výbuchu přišel o život 1 dělník a shořelo celé skladiště. Na ničení „amerického brouka“ měli velký podíl školní děti, které procházely bramborovým porostem a sbíraly brouky i larvy do lahviček.


Rok 1953

Práce MNV

Celé jaro v tomto roce bylo ve znamení čilé budovatelské činnosti. Byla dostavěna přezouvárna a dřevník u školy, započala adaptace bývalého chudobince pro založenou mateřskou školu a vystavěn kamenný taras na západní straně školního dvora.

Smuteční slavnosti

Na počest úmrtí J.V.Stalina a později prvního našeho dělnického prezidenta Kl. Gottwalda zbudovali dělníci místního Kvofiniše katafalk před MNV, u kterého po dobu smutku stála čestnou stráž milice a členové KSČ a MNV. Na pohřeb presidenta Kl. Gottwalda byla vyslána delegace.

Vyšetřování v Kovofiniši

V rámci výše uvedených slavností byla upravena i smuteční výzdoba v podniku Kovofiniše. Pachatel, ve kterém byl zjištěn nezletilý dělník z Martince, pobodal nožem obrazy zesnulého a bustu téhož rozbil a pohodil na smetišti. Hanebný skutek byl občanstvem odsouzen.

Změna matrikáře

Sávající matrikář s. Ant. Myslík pro nemoc odstoupil a jeho nástupcem byla jmenována s. Marie Dvořáková, která se ujala funkce dnem 1.ledna. V tomto roce byly odevzdány staré matriky vrchnímu v Telči.

Nábor do JZD

Původní menšinové JZD bylo zde založeno v roce 1949. Na nátlak pracovníků z oken byl učiněn pokus rozšířili základnu družstevníků o další členy. S hospodáři v místě však bylo těžké jednání a přesvědčování. Byli to samí střední a malí zemědělci, kteří se přiživovali buď sami, nebo členové jejich rodin v místním Kovofiniši. Zle se jim nevedlo a proto o socializaci vesnice nechtěli ani slyšet. Na radu okresních pracovníků se rada MNV usnesla, přiděliti jednotlivým zatvrzelcům zemědělskou půdu, která byla bez hospodáře. Byla to jednak půda obecní, jednal půda starých občanů a hospodářství bývalého mlynáře na „Dolním mlýně“ Františka Valchaře, který byl soudně zbaven majetku a vystěhován. Půda byla výměry přidělena, ale kromě zlé vůle a trestního stíhání jednotlivců pro neobdělávání přidělené půdy, nebylo dosaženo ničeho a stávající družstvo se rozpadlo, když jim byl okresem odebrán zapůjčený traktor.

Přehrada na Želivce

S jarem přišli do obce i pracovníci z Prahy, kteří měli za úkol dokončiti průzkum možností stavby vodovodní přehrady na řece Želivce. Přehrada má býti vybudována u Švihova blízko soutoku Želivky se Sázavou. Její vody mají zatopiti údolí Želivky až na 370mnm. Prakticky mají býti zatopeny celé Královice i část naší obce. U nás by voda dostoupila asi do vidlice silnice u čp.110. Tato zátopa by snad nevyvolala tolik rozruchu jako zdravotní pásma, která v šíři 200m od břehu mají býti vysídlena. Pak by se jednalo i o místní podnik Kovofiniš a mnoho dalších domů včetně školy a kostela. Jmenované pracovnici předložili hotové plány na MNV a bylo dosti rozruchu.

Změna MNV

Než nastoupil pisatel na vojenské cvičení 1.června žádal soudruhy z KSČ a MNV, aby našli a zvolili za něj nového předsedu MNV. Stalo se tak až 15.července, kdy byla tato funkce svěřena Jos. Pipkovi, bývalému četníku v.v.

Měnová reforma

Dnem 1.června byla provedena měnová reforma, která měla odstraniti znehodnocení naší koruny. Peněz bylo mezi lidmi mnoho a zboží nedostatek. Byl to řez, který ozdravěl naše hospodářství, postihl šmelináře a lidi, kteří měli peníze uložené doma v hotovosti. Hotové peníze se měnily 1:50. Vklady se měnily takto: do  5 000Kčs        1:5      t.j.    1 000Kčs

     další do  10 000Kčs       1:6,25   t.j.      800Kčs

           do  20 000Kčs       1:10     t.j.    1 000Kčs

           do  50 000Kčs       1:25     t.j.    1 200Kčs

           nad 50 000Kčs       1:30     t.j.    1 660Kčs

 

Organizace školy

Ve školství dochází k hlubokým změnám tím, že je uveden v život nový školský zákon a jednotná škola. Obecné školy jsou přejmenovány na školy národní, školy měšťanské jsou spojeny v osmileté střední školy a gymnázium v Ledči nad Sázavou je přeměněno na jedenáctiletou střední školu. Zdejší obecná a měšťanská škola je přeměněna na osmiletou střední školu a jejím řízením je pověřen pisatel, protože bývalý ředitel měšťanské školy s. Jar. Hájek jako 60letý nastupuje do důchodu.

Oheň v Zahrádce

Dne 21.srpna vypukl při mlácení obilí ve stodole Ant. Slavětenského oheň, který strávil i stodolu s. Fr. Popka a stodolu se stavením Ant. Štěcha. Požárníci byli na místě včas, ale stodoly neuhasili, stavení Ant. Štěcha bylo kryto z části došky a proto lehla popelem.

Výskyt mandelinky

Jako minulá 2 léta i letos bylo mnoho mandelinky na bramborových kulturách. Bojovalo se proti ní poprašováním dynocitem, který ale škodí i včelám a polní zvěři, hlavně zajícům. Účinnější je sběr při kterém pomáhají pilně školní mládež.

Změna faráře

Někteří faráři pracují podle „pastýřských listů“, které jim posílá papež a tím i proti našemu zřízení a proto je třeba tyto zbloudilce na obcích vyměnit. Tak odchází z naší obce farář Velebný, kterého střídá farář Jos. Němec. Farář B. Velebný byl u nás skoro 4 roky a celkem byl tichý nevýbojný, uvidíme jak si bude počínati jako nástupce.

Odvody nevojáků

Úkoly naší nové obranné armády se rozrůstají a je třeba je zajistiti lidmi při eventuelním napadení naší vlasti. Z toho důvodu byly provedeny administrativně odvody bývalých nevojáků, kteří by byli povoláni pravděpodobně k udržování vnitřních úkolů.

Přestavba sokolovny

Když se z iniciativy dělníků místního Kovofiniše utvořila v místě tělocvičná jednota Spartak, převzala od bývalého Sokola i budovu sokolovny. Tato budova měla velký sál, ale přední část byla postavena z bývalých dřevěných baráků vyrobených ještě za Protektorátu. Přestavbou byl v rámci nového spolku pověřen s. Ol. Vinopal. Podle jeho zápisů byla přestavěna přední část sokolovny za 90000Kčs. Fotbalové hřiště bylo vybudováno za 130000Kčs, z čehož stavebniny stály 40000Kčs a úprava hřiště buldozerem asi 35000Kčs. Nákladem 15000Kčs bylo vybudováno hřiště pro hochy, kde byly vystavěny zděné kabiny a z vyřazených dřevěných dílů sokolovny zbudováno hrazení kolem hřiště. Na tomto hřišti se prohání místní mládež i hockeyoví hráči Spartaku.

Počasí

První měsíc byl chladný s největším mrazem 16 oC. Stejně pokračoval i únor až na posledních 6 bezmrazových dnů.Březen byl chladný a suchý, ale měl jen 6 mrazů -3 oC a 3krát pršelo. Duben byl chladný a suchý. Květen byl v celku teplý a suchý, ale 10. napadlo 10 místy až 20cm sněhu, který polámal mnoho větví. Červen byl z počátku teplý a suchý, druhá polovina však přinesla bouřky s dešti, takže senoseč byla obtížná. Červenec teplý, 26. ve stínu 28 oC, na slunci 47 oC, měl hodně bouřek s dešti, které rušily žňové práce. Žně začaly až ku konci měsíce. Srpen byl suchý, teplý, jen s 5 dešti. Žně skončily 16.srpna. Září bylo teplé a velmi suché. Říjen byl rovněž suchý, ale již 10. se ohlásil první mráz. V listopadu, který byl celkem teplý a suchý s 10 mrazíky, se objevuje nedostatek vody ve studních. Prosinec byl suchý s 15 mrazy do -7 oC, sněhu bylo málo.

Úroda

Žita a ovsa bylo méně, ale pšenice a ječmen sypaly dobře. Brambor se urodilo hodně. Ovoce bylo méně.

Zemřelí občané

V tomto roce bylo úmrtí málo. Zemřeli dva občané v Zahrádce a dva na Dol. Pasekách. Nejstarší z nich byla pí. Terezie Pašková z čp. 55, devadesátiletá.

Elektrifikace Letné

Letošního jara bylo uskutečněna elektrifikace nových domků na Letné. Při stavění sloupů byl vážně zraněn p. Příhoda. Občané zaplatili za vedení 20 000 Kčs.


Rok 1954

 

Volby do KNV, ONV a MNV

Ve volbách do všech druhů národních výborů byl zvolen předsedou MNV p. Jos. Pipek, který zastával tuto funkci již minulý rok. Jmenovaný byl zvolen i členem pléna ONV. Jak v jedné, tak i druhé funkci neudělal pro Zahrádku vůbec nic. V první  funkci byl nemístně šetrný, ve druhé příliš ustrašený. Jeho četnická strohost a úřadování – nemístné podezřívání většiny občanů – zbytečně rozvleklé schůze, znechutily všechny pracovníky. Sám byl bigotní katolík, ale nevěřil ani faráři. Budovatelská činnost ustala.

Oslavy

Všechny oslavy a vzpomínky památných dní obstarávali pionýři zdejší osmiletky. Před vánočními prázdninami uspořádala škola zdařilou besídku s nadílkou „Dědy Mráze“.

Přehrada

Jednání o přehradě bylo stále aktuelní, na ONV se již jednalo o přemístění Dol. Kralovic a tak otázka přehrady sloužila nyní pracovníkům ONV za stěžejní bod odmítání, jednalo-li se o nějakou investici v Dol. Kralovicích a Zahrádce. Z tohoto stavu kořistila hlavně Ledeč, Světlá nad Sázavou a Zruč.

Těžení říčního písku

Již třetí rok se těží z našeho povodí řeky Želivky říční písek velmi dobré kvality. 3 pracovníci včetně vedoucího jsou ubytováni v bývalé cementárně „Papírny“ horního mlýna provádějí těžbu písku pomocí korečkového bagru a lodě poháněné lopatovými koly. Po písku je velká poptávka. MNV plánoval povezení náměstí hrubým odpadovým pískem,  ale k realizaci nedošlo. Náměstí je nedlážděné a v době dešťů je hluboce rozbahněné nákladními vozy a traktory, které zastavují před hostincem u Horkých.

 

 

Úmrtí občanů

Letošního roku hlásí matrikářka jen 3 záznamy úmrtí. Zemřela pí. Cecílie Janáková, roz. Tichá z Hor. Pasek (1900), pí. Ant. Kluchová, roz. Dědičová z Hor. Pasek (1884) a pětaosmdesátiletý Josef Kluch z Dol. Pasek čp. 5.

Počasí

Leden byl velmi studený s 24 mrazy, den 27.1. byl mráz -24 oC. V první polovině bylo 20cm sněhu. Únor byl rovněž velmi studený s 27 mrazy až –20 oC. Ve studních byl velký nedostatek vody. Rovněž březen byl suchý a studený, měl málo srážek a 7 mrazů. Jako přecházející měsíce byl i duben studený se 4 mrazy až -5 oC se sněhovými přeháňkami. Květen chladnem studené jaro uzavíral, ale mrazy již nebyly. Červen měl teplé, ale vlhké počasí, takže senoseč byla zvládnuta s potížemi k samému konci měsíce. Protože byl i červenec celkem chladný a vlhký, rostlo mnoho hub.

Žně

Žně začaly až koncem tohoto měsíce. Vlivem dešťů bylo obilí polehlé a proto sypalo pod průměr. Vyvedly se jen jařiny. Srpen byl teplý, 3.8. 27 oC ve stínu a 45 oC na slunci. Občas byly srážky s kroupami. Žně skončily koncem srpna. První polovina září byla teplá, 11.9. 24 oC ve stínu a 35 oC na slunci. Druhá polovina však byla chladná s dešti, takže sklizeň brambor, jejichž výnos byl průměrný, byla velmi ztížena. Polovina října pokračovala ze září dokonce s 1 mrazem -2 oC, ale druhá polovina měla pěkné, teplé počasí. Teplý konec října přešel do zpočátku listopadu, který byl později chladný s 9 mrazy. 15. listopadu padal první sníh. prosinec byl chladný s 11 mrazy -5 oC, ale 23. přinesl bouřku s blesky.

 


ROK 1955

 

Práce MNV

V naší obci je ustáleno pravidlo, že předseda MNV je hybnou pákou všeho podnikání i když rasy a pléna nejsou žádní zaostalci. Tak tomu bylo i letošního roku, kdy byl i nadále předsedou Jos. Pipek. V minulém zápise byl dodatečně zachycen, takže není třeba psáti o stagnaci podnikání MNV.

Oslavy

Jako každý rok zajistila školní mládež i letos všechny slavnosti. Školní rok byl otevřen i ukončen školní slavnostní na školním dvoře a veřejným vystoupením žáků na cvičišti Spartaku. Rovněž zimní besídka s Dědou Mrázem se vydařila.

Kino

Místní kino dosud vedl p. Karel Lhotka s pokladníkem p. Ant. Brýdlem. Od 2.7. do 17.10. bylo svěřeno vedení s. J. Wintrmanovi, dělníku z Kovofiniše. Jmenovaný se však odstěhoval do pohraničí a vedoucím kina byl jmenován s. Ant. Brýdl a pokladníkem s. B. Bačová, učitelka. Uvedená změna usměrní hlavně návštěva kina, kam se občas protlačily i školní děti.

Telefon na Horní Paseky

Horní paseky, naše osada Konečně dostává spojení se světem. Dlouho žádaný telefon je konečně zaveden a tím i ulehčen život obyvatelům Hor. Pasek, kteří se budou moci rychle dovolati lékařské pomoci a jiných potřeb.

Změna stavební parcely

Stálý strach ze zatopení vodou prosazovanou přehradou přiměl p. J. Cicmárka, Pražáka a vlastní jedné stavební parcely na Letné, k prodeji zmíněné parcely i se základy, které připravoval pod budovanou chatu. Parcelu koupil p. Marušák, který má za ženu sestru pí. Duškové. Budou tam prý stavět domek, který obydlí až půjdou do důchodu.

 

 

Výstavba Kovofiniše

Místní podnik Kovofiniš se rozrůstá. Protože se jeví trvalý nedostatek elektrického proudu staví Kovofiniš vlastní elektrárnu. Bude poháněna velkým ...................... Dieselovým motorem. Současně jsou stavěny garáže a kuchyně s jídelnou pro společné stravování dělníků.

Výstavba školní kuchyně

Stravování mladých učitelů bylo doma na naší škole velmi problematické. Než byla postavena mateř. škola, posílali si učitelé pro obědy do závodní jídelny Kovofiniše. Později docházeli do mateřské školy. Protože však stravování přespolních žáků nebylo vůbec zajištěno, byl nutný nějaký zákrok. S. Myslíková, zástupkyně ředitele, ze své vlastní iniciativy vařila o přestávce žákům čaj, ale oběd žáci neměli.

     Za souhlase škol. odboru ONV získala škola finanční podporu a dali jsme se do stavby podle návrhu pisatele. Na novém dřevníku jsme zvedli střechu o 50cm, volné prostory mezi pilíři jsme vyplnili zdivem a tak vznikl malý dřevník a spíž, kuchyně a jídelna pro 25 žáků. Byl to základní a velký pokrok ve stravování přespolních žáků a svobodných učitelů. Mnoho prací jako elektrické vedení, stropy a p. bylo provedeno bez platnými brigádami.

Autobusové spojení

Zahrádka má od r. 1928 autobusové spojení s Ledčí, Humpolcem a přímé spojení s Prahou, ale spojení s Dol. Kralovicemi, odkud je dobré spojení vlakem na Prahu bylo provedeno až letos. Tím byly s námi spojeny i vesnice směr Ježov, které k nám mohly dosud jen pěšky. Stejná výhoda vznikla i pro školní děti.

Úmrtí občanů

V letošním roce nás opustilo 9 občanů, z nichž nejstarší byl 84 roků. Mezi zemřelými byl i p. Jos. Novák, hostinský ze „Zavadilky“(to byl hostinec za mostem). Jmenovaný byl pohřešován od jarní velké vody, se kterou odcházely ledy. Později byla jeho mrtvola nalezena pod „Dolním mlýnem“. Zda se jednalo o nešťastnou náhodu nebo sebevraždu nebylo zjištěno.Nešťastník trpěl v poslední době trudnomyslností. Pocházel z velké rodiny Nováků a měl malou hospodu, ve které se stavovali při cestě vesničané (odtud jméno „Zavadilka“). Byl to zámožný občan, který při stavbě vodovodu v Zahrádce půjčil obci kolem 200000Kčs. Jeho paní byla původu 6idovského a zahynula při deportaci za Protektorátu.

Počasí. Vichřice

Leden byl chladný s 26 mrazy až -14 oC. 17.ledna přišla vichřice s deštěm, která na území ČSR způsobila velikou kalamitu v lesích, kde zůstalo asi 7 mil.m3 vývratů. Únor vynahradil suchý leden svými srážkami. První polovina byla mírná, ale 23.2. byl mráz 16 oC. Březen byl velmi studený s 21 mrazem až -18 oC. Bylo dosti sněhových přeháněk, ale sněhu zůstalo ležet málo. Ku konci 25. a 26. bylo teplo až 20 oC ve stínu. Studený duben se 7 mrazy, sněhovými přeháňkami a studenými větry odsunul jarní mráz až na svůj konec. Tak i Studený máj s větry, srážkami a krupkami zpozdil značně vegetaci. Červen i srpen byly teplé, ale s hojnými dešti, takže žně měly špatný průběh a obilí muselo býti dosušeno. Září bylo teplé a deštivé, jen ku konci se ochladilo. říjen byl suchý, chladný se 3 mrazy. Listopad byl dosti příznivý se 7 mrazy až -10 oC. 15.11. padal první sníh. Prosinec byl deštivý se 16 mrazy (13.12. mráz -12 oC). Úroda byla celkem dobrá, brambor průměrně, ovoce bylo méně.

 


Rok 1956

 

Práce MNV

Stagnace činnosti MNV trvá. Otázka dosazení nového předsedy MNV je projednávána, ale nový kandidát se neobjevuje. Funkce předsedy ve zdejší obci je velmi nevděčná a nese s sebou stálé nedorozumění s občany, kteří neplní své povinnosti. Jsou to jednak neplniči dodávek na státní nákup, mezi které patří Křivánek, Sukdolák, Zlata, Kluch, Parukář a ještě jiní, kterých by byl celý seznam, jednak stálí stěžovatelé jako Rudolf Dvořák z Pasek.

Činnost faráře

V obci řádil po B. Velebném farář Jos. Němec. Byl to typ jezuity, potměšilý a zavilý nepřítel. S předsedou MNV byl jedna ruka a tak se osměloval až narazil ve škole na nepochopení svých rejdů. Tam se snažil v hodinách náboženství zakazovati nošení pionýrských šátků a když mu to žáci dokazovali všemožně se vykrucoval. Protože však jeho činnost již byla známá z různých vývěsek na kostelních dveří ozvala se bezpečnost. Při prohlídce fary zjistila různé finanční nesrovnalosti a politické závady a farář byl předán soudu, kde 20.5. dostal za svou činnost 11/2 roku vězení. Z tohoto zákroku byl hrozný poprask mezi „svíčkovými babkami“, které faráře chtěly ospravedlnit a smutek jedné dívky, se kterou farář začínal budovati teplé hnízdečko.

Dodávky státu

Aby stát mohl uživiti všechny občany vykupuje od zemědělců jejich výrobky za pevně stanovené ceny:

1q pšenice stojí 100 Kčs

1q žita stojí 90 Kčs

1q ovsa stojí 55 Kčs

1q ječmene stojí 55 Kčs

1q brambor jedlé stojí 23 Kčs

1q brambor prům. stojí 22 Kčs

ceny za dodávky nad plán jsou 2krát až 3krát vyšší. Tak 1q pšenice nad plán se platí 240 Kčs, žito 190 Kčs, oves 155 Kčs, ječmen 155 Kčs, brambory jedlé 50Kčs, prům. a krmné 52 Kčs.

Nákupní horečka

Někteří občané, kteří si občas poslechnou zahraniční rozhlas, který by rád svými zprávami rozvracel naše hospodářství, poslechli i nyní a kolem 5.11. začala nákupní horečka. Utráceli peníze i za bezcennosti a jen když nakupovali. Jaké bylo asi pro ně rozčarování, když k 1. prosinci bylo vyhlášeno snížení cen.

Snížení cen

Byly vyhlášeny tyto ceny:


1kg chleba         2,80 Kčs

1kg mouky            3,90 Kčs


1kg mouky hrubé      4,40 Kčs

1kg mouky polohrubé  4,10 Kčs

1kg brambor          0,62 Kčs

1kg hovězího masa   18-25 Kčs

1kg telecího masa   16-32 Kčs

1kg vepřového masa  26-31 Kčs

1kg salámu          23-60 Kčs

1kg sádla syrového     34 Kčs

1kg sádla škvařeného30-36 Kčs

1kg másla           34-50 Kčs

rohlík               0,30 Kčs

rohlík tukový        0,35 Kčs

houska               0,45 Kčs

1kg krupice          4,70 Kčs

špekáček 5 dkg       1,40 Kčs

párek 10dkg          3,20 Kčs

pivo 1/2l 10 o            1,40 Kčs

1q uhlí hnědé       13-17 Kčs


 

Průměrné mzdy a platy 800-1400Kčs

Průměrné mzdy prodavačů 600-900Kčs

sociální důchod 192 Kčs, penze 400-900 Kčs.

 

Oslavy a spol. zábavy

Oslavy památných dnů a všechna výročí uskutečňuje opět škola s místní osvětovou besedou. Jedno až 2 divadla ročně zajistí Rudý koutek ROH z Kovofiniše, nebo pozvané Horácké divadlo. Nástěnky jsou však slabé. O plesy a taneční zábavy během roku se podílí Spartak, Kovofiniš, požárníci a ČSM. Hraje-li zde cizí kapela, pak se sál plný. Zdárně se rozrůstá hockey, který je dosti navštěvován. Přednáška se u nás nedaří. Nejsou navštěvovány ani veřejné schůze.

Úmrtí občanů

Matrikářka hlásí celkem 9 úmrtí v tomto roce. Nejstarší občanka byla 84 letá, nejmladší 51 letá zemřela na rakovinu.

První televizory

Letos se začínají ukazovat na střechách první televizní antény. První televizor zakoupil Spartak do sokolovny pro společenské večery. Příjem pražského signálu je pro vzdálenost (100km) slabý.

Počasí

Větší část ledna byla vlhká, sychravá, teploty kolem 0 oC. 29.ledna však udeřily mrazy -16 oC, které 31.1. vyvrcholily na -24 oC. Sněhu bylo jen 8cm. Únor pokračoval mrazy, 10.2. bylo –321/2 oC. Během února napadlo 40-50cm sněhu. Březen byl stejně studený a sychravý s východními větry. Ve 2.třetině nečekaně odešly ledy, přesto, že během března bylo 10 mrazů kolem -10 oC. Duben byl nejen studený se 6 mrazy, ale i hodně vlhký. Setí probíhalo až na konci měsíce. Květen byl teplý a s hojnou vláhou. Červen byl poměrně chladný a deštivý, sena bylo hodně, ale špatně se sklízelo. První polovina července byla teplá, 14.července naměřeno 27 oC ve stínu a 38 oC na slunci. Druhá polovina měla mnoho bouřek, taky se žně opozdily. Srpen pokračoval v přeháňkách a chladnu. Úroda byla nadprůměrná, ovoce jen v některých oblastech, málo bylo i lesních plodin a houby skoro nerostly. V první polovině září bylo několik dešťů, ale v druhé polovině bylo krásné počasí. Říjen byl ze začátku teplý a suchý jen 8. přišel první mráz. Sklizeň brambor byla velmi dobrá, bylo sebráno až 250q po ha a brambory byly velké. Ku konci října bylo chladno a pršelo. Listopad byl studený s 13 mrazy až -11 oC a několika dešti. 3.11. padal první sníh, který zastihl v krajích ještě mnoho řepy na polích. Prosinec byl mírný s 15 mrazy kolem -5 oC, málo sněhu a na vánoce bylo krásné, slunečné počasí. V tomto roce z jara pomrzlo hodně stromů.


Rok 1957

 

MNV - změna

Volby do místních národních výborů proběhly 19.5. a pro nedostatek kandidátů na místo předsedy MNV musel být ponechán ve funkci bývalý předseda Jos. Pipek. Jmenovaný z toho měl velkou radost a přes připomínky, které mělo občanstvo i členové MNV chtěl pokračovat podle svého. Ale situace zrála a k ukončení pomohl sám Pipek, Přesto, že sám měl mnoho chyb, podezíral jiné a hledal na nich i ty nejmenší Chyby. Z vlastní iniciativy obstarával hnojiva a krmiva pro soukromé zemědělce „v rámci obce“ tyto uskladňoval v prostorách farské stodoly, která jak již psáno měla sloužiti JZD, nyní rozpuštěnému. Do stejných prostorů nechal dodávat údajně uhlí pro MNV. Účel byl prostý: Do těchto prostorů měl blízko a „pozadu“ z čísla 12., kde bydlel. Zemědělci, jak bylo později zjištěno, mlčeli i když měla krmiva i hnojiva podváhu, mlčeli i o různých machinacích se dřevem, káceným na obecních pozemcích a dovážených předsedovi. Všichni byli zticha jen hudroval Pipek a to na nového faráře Karla Kováře, který přišel na místo zavřeného faráře Němce dnem 15.5. 1956 do Zahrádky. Pipek, který byl s Němcem zadobře, viděl mnoho nedostatků na faráři novém, který chtěl žít jako každý svobodný chlap. Pipek si stěžoval na faráře na kraji a farář se bránil. Došlo to tak daleko, že farář uvedl všechny Pipkovy machinace a podfuky v radě MNV a ta spor řešila. Na žádost některých dalších občanů se vzdal  ONV, záležitost přišla před prokurátora, který poklesky zhodnotil jako zneužívání úřední moci a zcizování státního majetku a Pipek byl odsouzen na        měsíců. Tato nepříjemná záležitost se protáhla až do roku 1958.

Nový předseda

Za odvolaného předsedu byl zvolen s. Bohumil Cízner, dělník z Kovofiniše. Prostředí se vyčistilo a nastala nová a plodná práce MNV. Na podzim, kdy nový předseda nastoupil se již nedalo mnoho dělat, ale práce byly naplánovány. V tomto roce byl uskutečněn prodej domků MNV p. Václavu Fialkovi a Václavu Rojkovi. Poslední byl vlastně zbořeništěm, které měl nový majitel odklidit, aby mohl na stejné parcele postaviti domek nový.

Volby presidenta

13. listopadu zemřel president ČSR s. Antonín Zápotocký a dnem 18.11. byl zvolen president ČSR s. Ant. Novotný, narozený 10.12.1904. Všichni občané uvítali poměrně mladého presidenta a zavazují se k vyšší činnosti.

Epidemie chřipky

V říjnu až prosinci řádila v našem státě epidemie španělské chřipky. V naší obci přes běžná chřipková onemocnění nezanechala následky.

Úmrtí občanů

Ze 7 zemřelých občanů byla nejstarší 88 letá pí. Anna Vostrá, z bývalého chudobince. Nejmladší občanem byl František Svoboda, řečený „Tofl“ z Dolních Pasek. Byl to otec chlapce postiženého obrnou a odešel ve věku 53 let.

Oslavy a slavnosti

Pořádání oslavy nevybočilo z běžného každodenního rámce jen s tím rozdílem, že přes naši obec vedla cesta pozdravné štafety k výročí VŘSR. Připravili jsme uvítání štafety velmi důstojně, takže i města jako Ledeč zůstala za námi. Stejně se vydařila i podzimní besídka školní mládeže.

Počasí

Leden byl celkem mírný se 6 bezmrazovými dny. 17.1. byl největší mráz 16,5 oC. Únor byl teplý, sychravý, vlhký, bez sněhu se 6 mrazy kolem -5 oC. První polovina března měla 14 mrazů kolem -5 oC, druhá polovina byla deštivá a od 20.-23. velmi krásné počasí. Duben měl po začátku pěkné počasí, střed byl deštivý s 9 mrazy, konec měsíce bylo krásné počasí. Květen měl překrásnou 2. dekádu, jinak byl chladný s mrazem -1 oC na konci. Červen zato byl abnormálně teplý a suchý, od 5. do 19. nepršelo. 8.6 a 30.6. byla velká vedra kolem 40 oC. Od 19. do 23. června, byly četné bouřky s lijáky. Sena i jetele bylo málo. Začátek července byl velmi horký. 1.7. byl teploměr na 43 oC, 5.7. dokonce na 50 oC. Druhá polovina byla však deštivá, takže žně začaly až 30.7.

Úroda

Úroda byla menší než loni. Žito a oves podprůměrné, pšenice dala výnos dobrý. Bylo dosti hub a malin, lesní plodiny vymrzly. První týden v srpnu byl teplý, ale zbytek chladný s dešti a bouřkami. Září bylo celkem chladné a deštivé, jen s několika dny slunečnými. Otavy se sklízely špatně a byly slabší. Říjen se ohlásil mrazíky, ale pak byl i s listopadem teplý a krásný. Stejné počasí i s několika mrazíky přešlo na prosinec, který přinesl několikrát i sněhový poprašek, ale vánoce byly pěkné a suché.

     Brambor se urodilo průměrně, ale ovoce bylo málo, protože mnoho stromů pomrzlo.


ROK 1958

 

Práce MNV

Co se za vedení Pipka zameškalo, to se nyní pilně dohání. Máme naplánováno přestavbu kina, doděláme kanalizace, asfaltování silnice, s čímž jsou spojeny příkopy silnice, přístavba školní dílny a jídelny a stavbu vodovodu na Letnou. Všichni členové MNV mají plno iniciativních plánů.

Asfaltování silnice

Nejdříve musíme vybudovati příkopy silnice, abychom podchytili povrchovou vodu do kanalizace. Sháníme betonové roury. Pak opatřujeme kámen na obrubníky. Předseda vyjednává asfaltování náměstí a silnice k „Vínopalně“. Jiní vyjednávají asfaltování silnice přes most až na hranice ježovského katastru. Všichni občané pomáhají při usazování obrubníků. Práce se nám daří a dílo roste za plného pochopení všech občanů a pracovníků od silnic. Konečně máme asfaltované všechny silnice přes Zahrádku včetně náměstí.

Úprava náměstí

Úpravu vnitřních prostorů náměstí si bere na starost škola, jejíž žáci pod vedením s. učitele Nováka, dávají náměstí pěkný vzhled. Ani Kovofiniš nezůstává pozadu a věnuje na náměstí lavičky a nádoby na odpadky. Proto před školu si upravují učitelé sami. Potřebnou hlínu a písek do parčíků přivážejí dobrovolné brigády členů MNV.

Oprava střechy věže

Ani farář nezahálí a pouští se do opravy střechy věže. Je z toho náramná podívaná na pracovníky, kteří šplhají po cibulovité střeše s náramnou jistotou.

Oheň v Kovofiniši

V letních měsících vypukl oheň v jižní hale Kovofiniše, shořela celá střecha, ale stroje a nářadí byly zachráněny. Požárníci ze širokého okolí byli na místě velmi brzy, oheň včas zdolali, takže se dále nerozšířil.

Založení nového JZD

Menšinové družstvo bylo v roce 1953 rozpuštěno a jsou nyní činěny pokusy družstvo obnoviti. Akce jde snáze na svět než v roce 1953, ale přes všechny potíže mají všichni funkcionáři plné ruce práce. Dílo se daří, vedením je pověřen opět Jan Hůla, jako nejzkušenější hospodář. Zdali je to dobrá volba ukáže budoucnost. Do družstva se přihlásila skoro celá Zahrádka, mimo 13 tvrdohlavců. Dolní Paseky, mimo Rýdla Jos. č.8. hospodaří soukromě.

Zabití bleskem

V blízkých Dol. Rápoticích mladý hospodář Cvach sázel dne 15. května brambory. Při příchodu náhlé bouřky udeřil blesk do jeho bran a tlak vzduchu způsobený sjetím blesku, jmenovaného rolníka usmrtil.

Výstavba

K domkům a chatám na Letné přibyla opět jedna chata s. Jos. Vytlačila z Kolína. Jmenovaný jezdil do zahrádky na prázdniny již delší čas a nyní se rozhodl zakotviti zde trvale.

Letní tábory

Zahrádka s čistou Želivkou se stává vyhledávaným letoviskem. Želivka táhne nejen rybáře a vyznavače krásné přírody, ale celé tábory. Dětský tábor z Bydžova „Plátěná osada“ je v zátočině u Třebelic již několik roků a není slyšet od místního obyvatelstva žádné stížnosti. Daleko horší je to s táborem Svazarmu Kolín a Polygrafie, Praha, nemluvě ani o táboru mrazíren z Prahy. Příslušníci těchto táborů asi předpokládají, že si na venkově mohou všechno dovolit. Dělají škodu na polích a loukách, ničí naše krásné lesy a po svém odjezdu zanechávají na místě strašný nepořádek. Nechovají se však rádně ani v hostincích a při cestě z nich řádí tak, že si nemůžeme v noci ani otevřít okna. Je vidět, že táborníci a jejich vedoucí budou potřebovat delší převýchovu než se budou chovat tak, abychom je přijali jako slušné občany měst, kteří si u nás postavili trvalé chaty, nebo sruby. Zde bych se chtěl zmínit o táboru Tesla, Strašnice, kde převážná většina mladých lidí se chová velmi ukázněně.

Počasí

Chladný leden s 8 cm sněhu měl 17 mrazů, den 21.ledna dokonce -18 oC. Únor byl mírnější s 12 mrazy, -11 oC bylo 28.února. V polovině února bylo hezky s pozdějšími dešti. Březen byl velmi chladný a měl jen 4 dny bez mrazu. Napadlo dosti sněhu, který vydržel za studených větrů až do konce měsíce. Také duben byl nepříznivý, chladný se 7 mrazy, chladnými větry a sněhovými přeháňkami. Jarní práce začaly 16.dubna za dešťů a nepohody. Květen byl abnormálně teplý, příznivý, stromy bohatě kvetly, koncem měsíce bylo 15 oC ve stínu a 28 oC na slunci. Červen byl rovněž teplý, ale senoseč byla rušena dešti. Červenec byl teplý s bouřkami a dešti. Žně začaly 26.července.

Úroda

Obilí sypalo nadprůměrně, jen ječmen se držel v průměru. Ovoce bylo mnoho, hlavně jablek. Lesních plodin bylo málo a houby skoro nerostly. Srpen byl průměrný s bouřkami , dešti a jen konec srpna bylo krásné počasí. Září převzalo krásné počasí, které vydrželo až do 21.8. Sklizeň brambor byla za sucha s průměrnými výnosy, otavy bylo hodně. Druhá polovina října byla s dešti a sychravá, takže místy sklizeň brambor a setí vázly. Listopad byl s dešti jen do 4. a pak do 30. nepršelo. První polovina prosince měla 10 mrazů, zato ve druhé půlce trvale pršelo i přes vánoce.

Úmrtí občanů

Snad že byl tak pohodový rok i málo lidí umíralo. Ze starých to byli dva muži, nejstarší 72 letý. Dále zamřel po narození chlapeček a oběsil se 30 letý Miroslav Nekola z domku „pod studánkou“, který se vrátil domů z ústavu choromyslných.

 

 

 

 

Fotografie:

Zátočina jižně od Zahrádky u Třebelic.

 

Na levém břehu Želivky tábor „Plátěná osada“ Bydžov

 

Na pravém břehu budova tábora „Polygrafie“ Praha


ROK 1959

 

Práce MNV

Jak již zmíněno v minulém zápise, bylo provedeno asfaltování hlavní průjezdné silnice Ledeč-Humpolec až na hranice okresu ledečského a humpoleckého t.j. 1,1 km od fary v Zahrádce směrem na obec Hojanovice.

Této příležitosti využil MNV a požádal Správu silnic o vyasfaltování prostoru náměstí a silnice, která probíhá městečkem od mostu směrem východním na Kaliště. S úpravou náměstí bylo nutně spojeno položení obrubníků kolem chodníků. Na tyto obrubníky byl získán příspěvek od ONV ve výši 14000Kčs a ostatní práce provedli místní občané v dobrovolných brigádách. Celková úprava, asfaltování silnice od vidlice silnic pod školou směrem přes most až k železnému mostu přes Ježovský potok, silnice po pravé straně náměstí, spojky silnic před MNV, rozšíření náměstí nad „kašnou“ silnice od vidlice cest na Hojanovice-Kaliště až k čp.1. a spojka ke zdravotnímu středisku nad poštou reprezentuje částku 70000Kčs.

Další parčíková úprava náměstí provádějí školní děti hlavě pod vedením s. uč. V. Nováka. Hrubé a těžší práce, jako navážení hlíny a hnojení na záhony v prostoru náměstí, kamení na vyrovnání terénu a písku na úpravu chodníků se ujali členové MNV a Spartaku. Lavičky dodala místní továrna Kovofiniš, která se zavázala vyrobiti i odpadkové nádoby.

Z usnesení rady MNV vyplynulo vybudování komunálního střediska, kde by byly prováděny práce zámečnické jako výroba plotů, vrat a veškerá opravářská práce. Zřízení této dílny bylo vyvoláno tím, že zůstal v místě jen jediný kovář, zatím co dříve v Zahrádce byli kováři tři a dva zámečníci. Pro zmíněnou dílnu je adaptována nepoužívaná stodola u obecního domku čp. 83. Byl to dům občana židovské národnosti Arnolda Štuce, obchodníka střižním zbožím, který zahynul i se svojí manželkou v koncentračním táboře.

Úprava jmenované dílny si vyžádala dosti úsilí. Stará střecha byla nahrazena kovovou konstrukcí, vrata směrem severním byla přeměněna na okna, podlaha vybetonována, vnitřek ohozen a zaveden třífázový proud. Kromě odborných prací byla celková úprava provedena brigádně. Vedoucím a iniciátorem brigády, v níž pracovali s. Zd. Miláček, pisatel této kroniky, s. V. Olišar a s. K. Machotka byl s. Jar. Brož, výrobní náměstek n.p. Kovofiniš v Ledči nad Sázavou.

Vybudované středisko služeb převzalo i holičství a zamýšlí vybudovat i stavební údržbu zapojením místních zedníků.

Jak vidno z předchozího líčení je práce MNV podmětná a přináší dobré výsledky. Je to proto, že se práce zúčastní aktivně všichni členové rady. Tak s. Zd. Miláček pracuje jako účetní MNV, s. Jar. Brož obstarává stavební a jiný potřebný materiál, jako je třeba nákup betonových rour na dokončení kanalizace, s. St. Dvořák, řed. školy usiluje o postavení školní dílny a předseda MNV s. B. Cizner se s. tajemníkem s. K. Těšínským se starají o vnitřní orgán.

Stavební ruch

Přestože na neurčito propanovaná přehrada na Želivce brzdí stavební ruch v našem městečku a to hlavně ve výstavbě rodinných domků, povoluje rada MNV stavbu rekreačních, o něž je čilý zájem. Ing. M. Jiráň, ředitel Tesly v Kolíně kupuje parcelu na Letné a staví chatu. Místní JZD odprodává část pole n.p. Kovofiniši, cech 002 v Zahrádce k postavení správní budovy a vlastní transformační stanice. Z dalšího jednání rady vyplyne přeměna mlýna „Papírna“ na šrotovnu a mísírnu krmiv pro JZD. Vedoucím byl jmenován Augustin Rokos, bývalý majitel mlýna. Jmenovaný zastává současně práci účetního místního JZD.

Založení JZD

JZD v místě bylo založeno již v roce 1949, ale po 5 letech se rozpadlo pro nezájem družstevníků. V r. 1958 bylo založeno opět na širší základně, ale pracuje pod vedením rolníka Jana Hůly velmi špatně. Jsou prováděny pokusy práci v JZD stagnovat a pracovat k novému rozpuštění. Při průzkumu k 7.5.1959 bylo zjištěna dojivost 1,7l na krávu a den a přírůstky 15 dkg denně na krávu. Mléka bylo splněno za 1. čtvrtletí na plán 15836l jen 7029l, vejce na plán 6302 kusy jen 4500 kusů. Vepřové maso na plán 3879 kg jen 2800 kg. Ku konci roku byli předseda i účetní JZD potrestáni za nepořádky ve vedení záznamů a práci.

Nové představenstvo JZD

Ve snaze zlepšit stávající špatnou situaci, navrhla rada MNV v souhlase s MOKSČ nové představenstvo JZD v tomto složení:            Předseda: Ambrož Jindra, rolník čp.135

Členové: Alois Matouš, rolník čp.1.

František Popek, skladník Kovofiniše, čp.118.

Josef Fialka, rolník čp.15.

Jaroslav Dvořák, rolník čp.88.

Antonín Říha, důchodce čp.56.

Jan Machotka, rolník čp. 25.

Augusta Rokos, vedoucí mísírny krmiv, čp.48.

Josef Rýdl, rolník, Dolní Paseky čp.8.

František Tomek, rolník, Kobylí Důl čp.51

Revizní komise: Rudolf Tůma, rolník čp.29.

Václav Dvořák, dělník čp.110.

Antonín Bělohradský, dělník čp.113.

 

Další JZD

V tomto roce se podařilo radě MNV založiti nové JZD v naší osadě Horní paseky. Jeho prvním předsedou byl zvolen člen KSČ s. B. Kluch z čp. 26. Když jmenovaný vyhořel a odstěhoval se do ............. , převzala předsednictví s. Jindřiška Benešová. Prozatím se rozhodlo společně hospodařit 21 družstevníků na 130ha půdy. Ještě několik větších hospodářů stojí mimo, ale ani po jejich zapojení nemůže dojíti k většímu rozmachu, protože zde nejsou podmínky k většímu růstu a družstevní výstavbě. Výhledově se počítá se splynutím Horních Pasek a Rejčkova. 

 

Územní změny

Koncem tohoto roku je připravována reorganizace krajů a okresů. Dosud jsme patřili k okresu Ledče nad Sázavou a krajem do Jihlavy. Nyní, kdy mají býti utvořeny větší územní celky, bude ledečský okres rozdělen mezi okresy Kutná Hora, Benešov, Pelhřimov a větší část připadne k okresu Havlíčkův Brod.

Naše obce zůstane sice jako středisková, t.j. obce, kde se má soustřeďovat kulturní a politický život, ale bude značně okleštěná, protože vesnice Vranice, Píšť a Hořice, které mají hospodářský spád k nám, budou zapojeny do okresu Pelhřimov. Tím se zmenší i počet obyvatel spadajících do zdravotního střediska v Zahrádce a dojde i zde k podstatné úpravě. Většina zdejších i obyvatel z odtržených obcí se domnívá, že propanování rozdělení bylo provedeno bez ohledu na hospodářské výlohy. Obyvatelé zmíněných obcí budou i nadále docházet do naší obce za nákupem, tak jako jejich děti do naší školy. Proti připravované změně protestovali někteří funkcionáři, ale bez úspěchu. Pro další okleštění střediskové obce se vyslovili i obyvatelé Martinic, Blažejovic, Sněta, Šetějovic a Žíbřidovic a požadovali odtržení od okresu Havlíčkův Brod, kraj východočeský a připojení k okresu Benešov, kraj středočeský. Jejich snahy však neuspěly.

Nově vznikající okresy přebírají jen část zaměstnanců rušených okresů. Část zaměstnanců přejde na obce jako tajemníci, část jich odejde do výroby. K nám přejde jako tajemník s. K. Čech z Kožlí, který zastával místo vedoucího výkupu na ledečském ONV. S. K. Těšínský, nynější tajemník přejde ve stejné funkci na MNV ve Snětě.

Kulturní činnost

Kulturní činnost v naší obci je vedena místní osvětovou besedou a ROH v místním Kovofiniši. V rámci této činnosti bylo předvedeno občanstvu jedno dětské a dvě divadla dospělých. 1 koncert ně. souboru, 2 besedy o knize, 4 odborné (zemědělské) a 2 lékařské přednášky. Dále byly uspořádány 2 zájezdy autobusem do pražských divadel. V zimním období byly uspořádány 4 společenské plesy a během roku 8 tanečních zábav. Místní kino promítá 3krát týdně, ve středu, v sobotu a neděli. Kulturní podniky jsou však málo navštěvovány, přesto, že MNV poskytuje dosti velké částky na jejich uskutečnění.

Rozpočet MNV

Rozpočet MNV byl dosti náročný, protože si rada MNV plně uvědomuje místní nedostatky a potřeby.


Rozpočet zněl:

  Příjmy 174 200 Kčs, Skutečnost  172 518,34 Kčs,

 

 

Vydání        174 200 Kčs

Vydání         168 054Kčs


 


Pohyb obyvatelstva

Narození: Porodnost v naší obci je malá, protože je zde málo mladých rodin. Mladé rodiny nenajdou totiž v naší obci byt proto, že se zde nesmí stavět nové domky pro budoucí přehradu. V tomto roce se u nás narodilo 8 dětí a 2 v osadě na Horních Pasekách.

Zemřelí: 24.3. zemřela Bohuslava Nekolová, roz. Brožová ve věku 72 roků. 14.10. zemřel Jindřich Petráček, důchodce, který se k nám přistěhoval se svou paní z Prahy. Jmenovanému bylo 72 roky. Ve věku 74 roků zemřel 3.11. Rudolf Halík, poštovní expedient v.v. Nejmladší ze zemřelých byla pí. Emma Olišarová, matka 4 dětí, která zemřela 19.11. ve věku 61 roků. Mezi zemřelými jsou samí starší lidé. Mladí u nás zmírají jen při různých neštěstích, ale hlavně při dopravních haváriích.

Počasí

Leden letošního roku nebyl nijak studený. Měl sice 22 mrazíků, ale největší z nich 11.1. jen -12 oC. Sněhu bylo celkem málo, počasí tedy příznivé. Únor měl krásné dny začátkem i koncem, slabou sněhovou pokrývku a největší mráz 4.2. -16 oC. Březen převzal krásné dny z konce února a měl jen 6 dní mrazivých. Krásné počasí umožnilo polní práce, takže tyto s koncem měsíce zhruba končily.

     Ani duben nezklamal a byl teplý s dostatečnými srážkami. Jen kolem 20. byly mrazíky se sněhovými přeháňkami.

     Začátek května pokračoval pěkným počasím, které však bylo pokaženo nočními mrazíky kolem 13.5., které poškodily květy stromů, zvláště třešní.

     Červen byl pro vzrůst vegetace celkem příznivý. V první polovici byly krásné a teplé dny, později bylo deštivo. Kdo si přichvátl se senem, měl krásnou pohodu.

Červenec byl v první polovici velmi teplý a suchý, od 9.-12. byla úplná vedra. 10.7. ráno +16 oC a později až +32 oC ve stínu a +45 oC na slunci. Takováto vedra ohrožovala úrodu, která však v druhé polovině měsíce dostala potřebnou vláhu.

     Deště z konce července přešly i do srpna. Od 11. však nastalo oteplení a 11. bylo +27 oC ve stínu a +42 oC na slunci. Celý zbytek měsíce byl suchý a teplý a počasí sloužilo zdárným žním. Krásné počasí přešlo i do září, ale noci byly již chladné. Den 18.9. byl mráz -1 oC, 30.9. dokonce -3 oC. Rovněž říjen sloužil suchým počasím sklizni okopanin. Od 22.8. do 21.10. nezapršelo, takže zaseté obilí nevzcházelo. K tomu bylo 14 nočních mrazíků až -5 oC.

     Listopad měl velmi pěkné počasí jen s 3 mrazíky a 2 dešti, takže se mohlo po celý měsíc pracovat v polích. Prosinec byl sychravý se 6 mrazíky, ale hojnými dešti. První sníh se ukázal 5. pak 9. a 21. ale nikdy nezůstal ležet.

     Roj 1959 byl teplotou i vodními srážkami průměrný. Chladna koncem dubna a nebo v srpnu a září způsobily škody na vegetaci. Žně začaly 17. července, byly však prodlužovány dešti. Úroda byla slabší než loni, obiloviny sypaly průměrně. Otavy byly lepší než sena, ovoce bylo málo. Lesních plodin bylo velmi málo,houby skoro nerostly.